Menu Home

ALIRAN USHUL FIQH DAN MAQASHID SYARI’AH

Ushul Fiqh sebagai metode dalam istinbath al-Ahkam lahir dari rahim Islam dengan pemahaman para mujtahid terhadap teks al-Qur’an dan As-Sunnah. Pemahaman yang berbeda-beda terhadap nash dan tingkat keilmuan serta spesifikasi keahlian yang berbeda memunculkan berbagai aliran dalam ushul fiqh. Metode pemahaman yang digunakan juga mempengaruhi setiap aliran dalam ilmu ini. Aliran mutakalimin muncul dari pemahaman terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah yang ditransmisikan ke dalam kaidah-kaidah fiqh. Sementara aliran ahnaf mendasarkan pengambilan hukumnya melalui kejaidan-kejadian yang terjadi di masyarakat yang kemudian ditarik hingga sampai kepada ayat al-Quran dan sunnah Nabi. Aliran thariqatul jam’I menggabungkan kedua aliran ini sehingga muncul simbiosis antara keduanya. Kajian mengenai aliran ushul fiqh sangat menarik untuk mengetahui lebih komprehensif bagaimana ilmu ini berkembang dan dikembangkan oleh para mujtahid.   

PDF

DAFTAR PUSTAKA

 1. Al-Syathiby, Abu Ishak, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Kairo, 1970.
 2. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, AMZAH, Jakarta, 2010.
 3. Amir Syarifuddin, H., Ushul Fiqh, Edidi Pertama, Cetakan Ke-5, Kencana Prenada Media Group, 2009.
 4. Basiq Djalil, Logika (Ilmu Mantiq), Qalbun Salim, Jakarta, 2008.
 5. Djazuli, H.A., Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi Cetakan Ke-7, Kencana Prenada Media Group, 2010.
 6. Khalid Ramadhan Hasan, Mu’zam Ushul al-Fiqh, Mesir, 1997.
 7. Khalimi, Logika: Teori dan Aplikasi, Gaung Persada Press, Jakarta, 2011.
 8. Ibrahim Beyk, Ahmad, Ilmu Usuhul al-Fiqh, Daru al-Anshar, Kairo, 1990.
 9. Khudari Beyk, Ushul al-Fiqh, Mathba’ah al-Istiqamah, Kairo, 1938.
 10. Muhammad Abu Zahrah, Usuhul Fiqih (Terjemah oleh Saefullah Ma’shum dkk.), Cetakan Pertama, Pustaka Pirdaus, Jakarta, 2008.
 11. Satria Efendi M., Ushul Fiqh, Prenada Media, Jakarta, 2005.
 12. Wahbah al-Juhaily, Ushul al-Fiqh al-Islamy, Darul Fikri, Damaskus, 1986.
 13. Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, Maqashid al-Syariyyah ‘inda Ibnu Taimiyah, Daru al-Nafa-is, Jordan,

 

Categories: FIQH

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *