Menu Home

Manhaj Penulisan Fiqh cabd Al-Karim Zaydan Dalam Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah

Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj penulisan fiqh dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah yang ditulis oleh Syeikh CAbd al-Karim Zaydan. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan dibanding kitab–kitab fiqh lainya karena selain aspek kandungan yang universal juga mempunyai manhaj penulisannya yang sangat teliti.Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini berbentuk kualitatif dan dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan.Data kajian diperoleh melalui kajian atas buku-buku, mahu pun jurnal dan wawancara. Hasil kajian ini menemukan bahwa terdapat 14 manhaj penulisan fikih yang digunakan oleh Syeikh Zaydan dalam penulisan kitab al-Mufassal, yaitu; merujuk sumber fikih yang asli, mengemukakan ijmak, mengemukakan kias, mengemukakan pendapat sahabat, menyandarkan kepada pendapat ulama tersohor, mengemukakan pandangan fikih yang rajih, mengemukakan perbezaan pendapat ulama tanpa tarjih, mengemukakan pandangan fikih yang moderat, mengemukakan persamaan dan perbezaan fikih antara laki-laki dengan wanita, meraih maqasid al-sharicah, perhatian terhadap kemudahan fikih, mengemukakan pemahaman fiqh masa kini, Mengemukakan darurat sebagai kelonggaran, dan mengemukakan hikmah disyariatkan sebuah hukum.

 

 

 1. al-Qurandan Tafsirnya. 1990. Milik Departemen Agama Republik Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
 2. cAbd al-Razzaq al-Sancani, Abu Bakr ibn Hammam ibn Nafic. 2000. al-Musannaf. Beirut. Dar al-Kutub al-c
 3. Abu Dawd, Sulayman ibn al-Ashcath al-Azdi al-Sajistani. T.th. Sunan Abi Dawd. Tahqiq. Shucayb al-Arna’ut. Riyadh. Maktabah al-Maca
 4. al-Bassam, cAbd al-Allah ibn cAbd al-Rahma 2003. Tawdih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram. Cet ke-5. Makkat al-Mukarramah. Maktabat al-Asdi.
 5. al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn cAli. T.th. al-Sunan al-Kubra. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 6. al-Bukhari, AbucAbd al-Allah Muhammad ibn Ismaci 2002. Sahih al-Bukhari. Damsyik, Beirut. Dar Ibn Kathir.
 7. al-Darami, cAbd al-Allah ibn cAbd al-Rahman ibn al-Fadl ibn Bahra 2000. Sunan al-Darami. Tahqiq al-Darani. Riyadh. Dar al-Mughni.
 8. al-Dulaymi, Husayn. 2011. Juhud al-Duktur cAbd al-Karim Zaydan Fi al-Dacwah al-Islamiyyah. Mesir. Universitas al-Azhar.
 9. al-Ghamidi, Saleh ibn Said ibn cAbd al-Alla 2009. Ikhtiyarat al-Imam al-Kasani FiKitabay al-Taharah wa al-Salah. Makkah. Universitas Umm al-Qura.
 10. al-Ghazali, Muhammad ibn Muh 1997. al-Mustasfa FicIlm al-Usul. Beirut. Muassasah al-Risalah.
 11. al-Hattab al-Rucayni, Shams al-Din Muhammad ibn cAbd al-Rahma 2003. Mawahib al-Jalil Li Sharh Mukhtasar al-Khalil. Beirut. Dar cAlam al-Kutub.
 12. Ibn cAbd al-Barr, Yusuf ibn cAbd al-Alla T.th. al-Ijmac Li Ibn cAbd al-Barr. Riyadh. Dar al-Qasim.
 13. Ibn Hajar, Ahmad ibn cAli al-cAsqalani. 1998. al-Matalib al-cAliyah Bi Zawa’id al-Masanid al-Thamaniyyah. Riyadh. Dar al-Asimah dan Dar al-Ghaith.
 14. Ibn Hajar, Ahmad ibn cAli al-cAsqalani. 2008. Fath al-Bari Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari. Jakarta. Pustaka Azzam.
 15. Ibn Hazm, Abu Muhammad cAli ibn Ahmad ibn Sacid al-Andalusi. T.th. al-Muhalla. Mesir. Matbacah al-Nahdah.
 16. Ibn al-Humam al-Hanafi, Kamal al-Din Muhammad ibn cAbd al-Wahid al-Saywasi al-Sikandari. 1995. Sharh Fath al-Qadir. Beirut. Dar al-Kutub al-c
 17. Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismacil ibn cUmar al-Qurashi. 1999. Tafsir al-Qur’an al-Azim. T. pt. Dar al-Tayyibah.
 18. Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwayni. T.th. Sunan Ibn Majah. Riyadh. Maktabah al-Mac
 19. Ibn al-Mundhir, Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Naysaburi. 1999. al-Ijmac. Ajma Maktabah al-Furqan.
 20. Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad cAbd al-Allah ibn Ah 1996. al-Mughni. Kaherah. Dar al-Hadis.
 21. Ibn Rajab, Zayn al-Din Abi al-Farj al-Hanbali. 1996. Fath al-Bari SharhSahih al-Bukhari. Kaherah. Maktabah al-Ghuraba’ al-Athariyyah.
 22. Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn cAbd al-Halim al-Harrani. 2001. Majmuc al-Fatawa. al-Mansurah. Dar al-Wafa’.
 23. al-Janabi, Sami. 2014. Man Huw cAllamah; cAbd al-Karim Zaydahttp://aliraqnews.com/. Dirujuk 25-07-2015.
 24. al-Kasani, cAla al-Din Abu Bakr ibn Mascu 1986. Badaic al-Sanaic Fi Tartib al-Syaraic. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 25. Malik ibn Anas al-Asbahi. 1994. al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut. Dar al-Kutub al-c
 26. al-Masri, Abu Nas 2010. Bidayah al-Mujtahid.http://alaarajiya.blogspot.my, http://www.ahlalhdeeth.com. dirujuk 21-7-2014.
 27. Muslim, Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. 2006.Sahih Muslim. Riyadh. Dar T
 28. al-Nawawi, Mahy al-Din ibn Sharaf. T.th. al-Majmuc Sharh al-Muhadhdhab. T.tp. Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.
 29. al-Qarni, cAwad. 2014. cAbd al-Karim Zaydan Masirah Wa cAta’. https://www.youtube.com/watch?v=Ik5okIPPEuE
 30. al-Sarakhsi, Muhammad ibn Ah 1997. Syarh Kitab al-Siyar al-Kabir. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 31. al-Sarkhasi, Syams al-Di T.th. Kitab al-Mabsut. Beirut. Dar al-Macrifah.
 32. al-Sayyid Sa 1999. Fiqh al-Sunnah. Kaherah. Dar al-Fath Li al-cIlam al-Arabi.
 33. al-Shafici, Muhammad ibn Idri T.th. Tartib Musnad al-Imam al-Shafici. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 34. al-Shaykh Niza 2000. al-fatawa al-Hindiyah. Beirut. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 35. al-Shawkani, Muhammad ibn cAli ibn Muh 1993. Fath al-Qadir. Kaherah. Dar al-Hadith.
 36. al-Shawkani, Muhammad ibn cAli. 2000. Irshad al-Fuhul. Riyadh. Dar al-Fadilah.
 37. al-Taha, Ahmad Hasan.2014. Majma’ fiqh Iraq, Tashyi’ al-allamah al-Duktur Abd al-Karim Zaydan. https://www.youtube.com/watch?v=RD-dwHJZ7nU
 38. al-Thamiri, Yasir. 2915. Ra’y al-Shaykh Yasir al-Thamiri Fi Kitab al-Mufassal. https://www.youtube.com/watch?v=bP6KLgQ7nT0
 39. al-Tirmidhi, Muhammad Ibn cIsa Ibn Bacu T.th. Sunan al-Tirmidhi. Riyadh. Maktabah al-Macarif.
 40. al-Zamakhshari, Mahmud ibn c 1998. al-Kashshaf cAn Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil. Riyadh. Maktabah al-Ubaykan.
 41. Zaydan, cAbd al-Kari 1997. Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Islam. Jakarta. Robbani Press.
 42. Zaydan, cAbd al-Kari 2012. al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim. Beirut. Muassasah al-Risalah.
 43. Zaydan, cAbd al-Kari 1999. al-Madkhal Li Dirasat al-Sharicah al-Islamiyah. Beirut. Muassasah al-Risalah.
 44. al-Tabari, Muhammad ibn Jarir al-cAmili. 2000. Jamic al-Bayan FiTa’wil al-Qur’an. Beirut. Muassasah al-Risalah

 

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *