Menu Home

PENDEKATAN DAKWAH BI AL-HAL TERHADAP MASYARAKAT ORANG ASLI DI MALAYSIA

Dakwah ialah usaha mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, merubah diri, menghayati dan mempraktikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.  Dalam konteks Malaysia, inisiatif dakwah telah dilakukan oleh pelbagai pihak sama ada agensi kerajaan mahupun agensi bukan kerajaan khususnya melalui pendekatan dakwah yang dikenali sebagai dakwah bi al-hal. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pendekatan dakwah bi al-hal kepada Orang Asli oleh agensi kerajaan khususnya Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) dan Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA). Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah melalui kaedah analisis dokumen dengan merujuk dokumen berkaitan subjek perbincangan seperti tesis, prosiding,artikel dalam jurnal,buku-buku dan kertas kerja. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan dakwah bi al-hal yang digunakan oleh organisasi dakwah kerajaan tertumpu kepada tiga bidang utama berkaitan dakwah  bi al-hal iaitu kebajikan, pendidikan dan sosio-ekonomi bagi menarik minat masyarakat Orang Asli terhadap Islam

PDF

Rujukan

 

 1. Abdul Ghafar Don. 2014. Da’wah &Ethnicity : Multidisciplinary Perspective. Program Kolokium Islam Pahang Meraikan Ilmu, 17-19 Mac.
 2. Hasjmy. 1974. Dustur Da’wah Menurut al- Quran. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
 3. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2008. Dakwah Masyarakat Orang Asli Negeri Pahang. Shah Alam : Karisma Publication Sdn. Bhd
 4. Aisyah Jami’an. 2013. “Program Dakwah dan Peningkatan Kualiti Hidup Saudara Baru Orang Asli.” Tesis PhD, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.
 5. Akhmad Sagir. 2015. “Dakwah Bil-Hal: Prospek Dan Tantangan Da’i.” Jurnal Ilmu Dakwah vol 14.
 6. Carey, Iskandar. 1970. The Orang Asli And Social Change. XIII. JFMSM.
 7. Halim Mokhtar & Zulkifli Aini. 2014. “Dakwah Islamiah Kepada Orang Asli Di Pulau Carey Banting Selangor: Isu, Cabaran dan Permasalahan.” Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Dakwah & Etnik 2014: Dakwah & Etnicity: Multidiciplinary Perspective. Anjuran Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi, 17-19 March.
 8. Halim Mokhtar. 2002. “Penerimaan Dakwah Islamiah di Kalangan Orang Asli di Pulau Carey Banting Selangor .” Tesis Sarjana , Universiti Kebangsaan Malaysia .
 9. Hamjah, Salasiah Hanin. 2016. Dakwah dan Perubahan Sosiobudaya. Bangi: UKM PRESS.
 10. Harun Al-Rasyid. 1989. Pedoman Pembinaan Dakwah Bil-Hal. Jakarta: Departemen Agama RI.
 11. Huzaimah Ismail & Che Zarina Sa’ari. 2005. “Masyarakat Orang Asli dan Pemmbangunan Insaniah.” Jurnal CITU.
 12. Idrous Sulaiman. 2001. Lawatan Pengarah Bahagian Latihan Ke Paya Bungor, Nong Pai. KL: JHEOA.
 13. Iskandar Carey. 1976. Orang Asli the Aboriginal tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press
 14. Jamilah binti Mohd Zain & Engku Ahmad Zaki bin Engku Alwi. 2017. “Aktiviti Dakwah JAKIM Terhadap Masyarakat Orang Asli: Pelaksanaan dan Cabarannya.” Malaysian Journal For Islamic Studies.
 15. Mariam Abd. Majid & Marlon Pontino Guleng. 2016. “Masjid dan Aplikasi Pendekatan Dakwah Terhadap Masyrakat Multi Etnik di Malaysia.” Jurnal Hadhari
 16. Mustafa Daud . 1991. Tamadun Islam . Kuala Lumpur : Utusan Publication dan Distributor .Sdn.Bhd.
 17. Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd.Rahman & Rosni Wazir.2016. Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay ,Biseksual Dan Transgender (LGBT) Jurnal Pengajian Islam . Bil 9.Isu 2.
 18. Razaliegh Muhamat @ Kawangit. 20014.Dakwah Kepada Muallaf Orang Asli: Tanggung Jawab Dan Peranan PerkimPahang.Rujukan:https://www.researchgate.net/publication/301887172_DAKWAH_KEPADA_MUALLAF_ORANG_ASLI_TANGGUNGJAWAB_DAN_PERANAN_PERKIM_PAHANG
 19. Seow Ta Wee, Maryati Mohamed, Mohd Nur Syufaat, Zainal Zulhilmi & Siti Aminah. 2013. “Pembangunan Sosioekonomi Komuniti Orang Asli.” Persidangan Kebangsaan Geografi & Alam Sekitar.Rujukan:Rujukan: https://core.ac.uk/download/pdf/12008473.pdf
 20. Syed Abdurrahman bin Syed Hussin. 2010. “Dakwah Kepada Orang Asli di Malaysia: Permasalahan Dan Halangan .” Jurnal Usuluddin
 21. Utusan MelayuOnline 2017 :: http://www.utusan.com.my/rencana/agama/bimbing-orang-asli-hayati-keindahan-islam-1.480351#ixzz55pRtWqIn
 22. Yunus, A. R. M., & Zin., A. A. M. (2006). Dakwah Masyarakat Orang Asli di Negeri Pahang: Masalah Pendakwah. Islamiyyat, 28.
 23. Zulkifi Hj. Mustafa. 1986. “Pembangunan Ekonomi Orang Asli.” Kertas Kerja Simposium Ke-2 Kehidupan dan Pembangunan Masyarakat Orang Asli di Semenanjung Malaysia . Bangi: UKM.

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *