Menu Home

KAJIAN LITERATUR : ISU DAN CABARAN PENGURUSAN MAKANAN DI MALAYSIA

Abstrak – Pengurusan halal merangkumi pematuhan dari sudut penggunaan Standard Halal Malaysia dan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia.  Proses kelulusan halal JAKIM meliputi pengurusan sumber, penyembelihan, kawalan kualiti, kebersihan, penyimpanan, penghantaran dan sebagainya. Pelbagai isu dan cabaran yang dihadapi oleh badan pengeluar, pengusaha, pengguna bagi menguruskan isu makanan halal. Artikel ini adalah satu kajian tentang isu dan cabaran pengurusan makanan halal di Malaysia. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menonjolkan beberapa isu dan cabaran utama yang dikenal pasti dalam pengurusan makanan halal di Malaysia serta tindakan yang dilaksanakan bagi menyelesaikan isu-isu tersebut. Metode kajian ini menggunakan pendekatan analisis kandungan. Dapatan awal kajian ini merumuskan kekurangan auditor, label halal yang pelbagai dan tahap kesedaran ilmu dan keprihatinan yang berbeza, menyebabkan Malaysia menghadapi isu dan cabaran dalam menguruskan pensijilan halal. Kerjasama pelbagai pihak seperti JAKIM/ JAIN, Kerajaan, pengguna dan  pengusaha dalam menyelesaikan isu dan cabaran pengurusan makanan halal adalah jalan terbaik dalam menjadikan industri halal ini terus berkembang dan mempromosikan Malaysia sebagai hub makanan halal dunia. Hasil kajian mendapati Jabatan Kemajuan Islam Malaysia merupakan sebuah badan berauthoriti dan mampu memainkan peranan penting dalam membantu pengguna dan pengusaha Islam di Malaysia mendapatkan produk halal. Antara peranan penting yang telah dilakukan JAKIM adalah penggubalan standard halal dan manual prosedur pensijilan halal yang bertindak memantau industri makanan halal di Malaysia. Selain itu, penguatkuasaan JAKIM dan MAIN/JAIN terhadap label halal.

PDF

Rujukan

Akta Makanan. (1983). Akta Makanan 1983 Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Akta Makanan 1983, Undang-Undang Malaysia, 1–60.

Arif, S., & Sidek, S. (2015). Application of halalan tayyiban in the standard reference for determining Malaysian halal food. Asian Social Science, 11(17), 116–129. https://doi.org/10.5539/ass.v11n17p116

binti Abdullah, M., Nazirah Syed Ager, S., Abdul Hamid, A., Abdul Wahab, N., Saidpudin, W., Miskam, S., … Othman, N. (2015). WAR 10 Isu Dan Cabaran Pensijilan Halal: Satu Kajian Perbandingan Antara Malaysia Dan Thailand. World Academic and Research Congress. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2

Buang, A. H., & Mahmod, Z. (2012). The Issues and Challenges of Halal Certification Bodies in Malaysia. Shariah Journal. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002

Dwi Purnomo , Totok Pujianto,  and P. S. L. (2016). The Mapping of Halal Critical Points in the Process of Distribution Chain of Chicken Meat Products in West Java. In International Conference of Agroindustry.

Hasan Al-Banna Mohamed, M. A. G. S. A. B. (2011a). Panduan Al-Quran dan Integrasi Ilmu Saintifik Ke Arah Pemantapan Sistem Pengurusan Berkualiti. In International Seminar on Wahyu Asas Tamadun 2 SWAT 2011.

Hasan Al-Banna Mohamed, M. A. G. S. A. B. (2011b). Pemantapan Sistem Pengurusan Islam Berkualiti Melalui Konsep Tawhidi, Budaya Itqaan Dan Nilai Ihsan. World Congress on Islamic Systems 2011 WorldISLAM 2011, (January).

Isa, N. M., Mokhtar, A., & Wahab, N. A. (2014). Pengurusan dalam islam. Seksyen Pembangunan Dan Penilaian Kurikulum Bahagian, 91.

JAKIM. (2014). Manual prosedur pensijilan halal malaysia (semakan ketiga) 2014. Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Semakan Ketiga) 2014, 1–72.

Jabatan Agama Islam Selangor.Artikel Pengurusan Halal. Dicapai pada  28 Jun 2018.  http://www.jais.gov.my/artikel/pengurusan-halal)  .

Mohammad Aizat, J., Mohd Anuar, R., & Suhaimi Ab., R. (2011). Panduan makanan halal haram menurut perspektif Al-Quran : Analisis terhadap isu-isu makanan semasa. Academia.Edu, (January 2011), 1–15.

Mohd Hafiz, M., Roshamizam, S., & Taha, M. M. (2013). Sikap Pengguna Islam Terhadap Penipuan Produk Halal : Kajian Di Permatang Pauh Pulau Pinang. Prisma UiTM. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, S. M. T. (2015). Modul Penentuan Hukum Makanan Ubah Suai Genetik (GMF) dan Kepentingannya di Malaysia. ISLAMIYYAT, 37(2), 133–145. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17576/islamiyyat-2015-3702-05

Mohd Shahwahid, F., Abdul Wahab, N., Syed Ager, S. N., Abdullah, M., Abdul Hamid, N. ‘Adha ’Adha, Saidpudin, W., … Othman, N. (2015). Peranan Agensi Kerajaan Dalam Mengurus Industri Halal Di Malaysia. World Academic and Research Congress.

Nor ’Azzah Kamri. (2002). Etika Pengurusan Islam dan Konvensional : Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Syariah, 10, 43–66.

Nurrulhidayah A.Fadzlillah, Yaakob Che Man, Mohammad Aizat Jamaludin, Suhaimi Ab.Rahman, & Hassan A. Al-Kahtani. (2011). Halal Food Issues from Islamic and Modern Science Perspectives. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences, 17, 159–163.

Othman, N., Miskam, S., Ab. Hamid, N. A., Syed Ager, S. N., Abdullah, M., Mohd. Shahwahid, F., … Saidpudin, W. (2015). World-AR 2015 (07) – Pensijilan Makanan Halal di Brunei Darussalam. In World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015).

Samicho, Z., Farhana, N., Karim, A., Firdaus, A., & Azmi, M. N. (2016). Halalan Toyyiban Elements in Halalan-Toyyiban Risk Management Plan (HTRMP) of Chilled Food Products During Warehousing Activities: A Review. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 6(11), 103–110. https://doi.org/6(11)103-110, 2016

Samori, Z., & Rahman, F. A. (2013). Towards the Formation of Shariah Compliant Hotel in Malaysia: An Exploratory Study on Its Opportunities. The 2013 WEI International Academic Conference Proceedings, (July 2012), 108–124. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3923/sscience.2016.7163.7167

Samori, Z., & Sabtu, N. (2014). Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry : An Exploratory Study. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 121(September 2012), 144–157. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1116

Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid, S. K. (2007). PKS Di Persada Dunia Melalui Tanda Halal: Kes Gelagat Pengguna. Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi & Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sirajuddin, M. D. M., Osman, M. R., Jaafar, H. S., & Yusoff, M. (2016). Towards resolving the challenge in halal industry through qur’anic thematic analysis: A preliminary study on Halal supply chain constraints. Advanced Science Letters, 22(9), 2239–2243. https://doi.org/10.1166/asl.2016.7579

Sohaimi, M. S., & Mohd Gunawan, C. A. A. (2007). Kualiti Dari Perspektif Islam: Satu Pengamatan dalam Perkhidmatan Awam Malaysia. Jurnal Pengurusan JAWHAR, 1(2), 177–197.

Syed Ager, S. N., Abdullah, M., Abdul Hamid, Nor ‘Adha Abdul Wahab, N., Saidpudin, W., Miskam, S., Mohd Shahwahid, F., & Othman, N. (2015). World-AR 2015 (09) – Peranan Jawatankuasa Pusat Islam Thailand Dalam Isu-Isu Kepenggunaan Halal Di Thailand. In World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015) Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th December 2015.

Tengku Sarini Aini Tengku Kasim, & Fadillah Mansor. (2007). Keperluan motivasi dalam pengurusan kerja berkualiti dari perspektif pemikiran Islam. Jurnal Usuluddin, 25(August), 103–124.

Yasim, S. mat. (n.d.). Makanan halal:kepentingannya menurut perspektif islam salma binti mat yasim universiti teknologi malaysia.

Zalina Zakaria. (2004). Keberkesanan Undang-Undang Makanan dan Produk Halal di Malaysia. Jurnal Syariah.

 

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *