Menu Home

ANALISIS KONSEP NEGARA ISLAM BERDASARKAN KITAB TAFSIR HARIAN AL-QUR’AN AL-KARIM KARYA HAJI ABDULLAH ABBAS NASUTION

 

SITI BALKIS

Abstrak – Kepincangan sistem politik dilihat terjadi hampir di kebanyakan negara. Kekuasaan yang diperolehi digunakan untuk kepentingan diri tanpa melaksanakan tanggungjawab yang sebenar. Negara menjadi sumber kepada kekuasaan semata tanpa menjalankan tanggungjawab kepada rakyat. Kesan daripada pengabaian tersebut, rakyat menghadapi pelbagai masalah termasuklah keruntuhan akhlak dan kemunduran dalam ekonomi. Bagi memurnikan kepincangan masalah politik, pandangan dan pemikiran individu tertentu perlu dititikberatkan agar menjadi panduan kepada individu dan pemerintah. Oleh itu, analisis konsep negara Islam dilakukan ke atas Haji Abdullah Abbas Nasution bagi menyelesaikan permasalahan tersebut. Kajian menggunakan reka bentuk kajian kualitatif secara analisis deskriptif dengan mengambil pendekatan kajian kepustakaan seperti analisis kandungan ke atas kitab Tafsir Harian al-Qur’an al-Karim (THQK) sebagai sumber rujukan utama di samping beberapa rujukan sekunder yang berkaitan dengan tajuk kajian. Hasil analisis mendapati di antara aspek politik di dalam kitab THQK dibincangkan secara mendalam oleh Haji Abdullah Abbas Nasution adalah konsep negara Islam.

PDF

Rujukan

 1. Al-Qur’an
 2. Abdullah Basmeh.(1995). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada Pengertian Al-Quran. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.
 3. Abdul Hadi Awang. (2009). Bagaimana Islam Memerintah Negara. Batu Caves: PTS Islamika Sdn. Bhd.
 4. Abdull Rahman & Jaffary Awang. (2011). Penghayatan Akidah dalam Kepimpinan Melayu di Malaysia. Dlm. Jaffary Awang et. al (pnyt.). Hala Tuju Politik Muslim di Malaysia. Hlm. 71-106. UKM: Institut Islam Hadhari.
 5. Abdullah Abbas Nasution. t.th. Risalah, Tesis dan Kertas Kerja Syarahan Haji Abdullah Abbas Nasution. t.tp.: t.pt.
 6. Abdullah Abbas Nasution. (1959). Tafsir Harian al-Qur’an al-Karim. Jil. 1. t.tp: t.pt.
 7. Abdullah Abbas Nasution. (1959). Tafsir Harian al-Qur’an al-Karim. Jil. 2. t.tp: t.pt.
 8. Abu Zahrah, al-Imam Muhammad. (t.th.). Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah fi al-Siyyasah wa al-cAqa’id wa Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah. al-Qahirah: Dar al-Fikr al-c
 9. Abu Zahrah, al-Imam Muhammad. (1995). Al-cAlaqat al-Dawliyyah fi al-Islam. Madinat Nasr: Dar al-Fikr al-c
 10. Al-cAtibi, Sacad Matar al-Murshidi.(1434H). Maqalat fi al-Siyyasah al-Syarciyyah. Ar-Riyad: Majalah al-Bayan
 11. Al-Buti, Muhammad Sacid Ramadan.(1991). Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah maca Maujiz li Tarikh al-Khilafah al-Rashidah. Beirut: Dar al-Fikr al-Muc
 12. Kamarudin Haji Saleh. (2006). Politik Melayu: Konsep “Negara Islam” UMNO dan PAS. Jurnal Islamiyyat. 28(2006): 79-107.
 13. Kamus Dewan. (2016). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 14. Ibn Manzur. t.th. Lisan al-cArab. al-Qahirah: Dar al-Mac
 15. Al-Maududi, Sayid Abu A’la. t.th. System of Goverment Under The Holy Prophet. Pakistan: Islamic Publications (PVT.) Limited.
 16. Mazlan Ibrahim. 2008. Tafsir Harian al-Qur’an al-Karim. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 17. Mazlan Ibrahim & Jaffary Awang. (2003). Al-Quran dan Siasah Syar’iyyah. Dlm. Mohd Radzi Othman et. al (pnyt.). Warisan al-Quran Politik dan Pemikiran Semasa. Hlm. 85-120. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
 18. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, Ezad Azraai Jamsari, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari, Mohd al-Adib Samuri & Salmy Edawati Yaacob. (2012). Penentuan Ciri Negara Islam Menurut Pemikiran Empat Mazhab. Jurnal Hadhari. 4(2): 89-106.
 19. Mohammad Nidzam Abdul Kadir & Mohd Zamri Mohd Zainuldin. (2008). Beginilah al-Quran Mengajar Kami. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.
 20. Omardin Ashaari. (2008). Sistem Politik dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia.
 21. Al-Sadlan, Saleh bin Ghanim. (1417H). Wujub Tatbiq al-Syaricah al-Islamiyyah fi Kulli cAsr. Ar-Riyadh: Dar Balnasit.
 22. Uthman, Muhammad Fathi. (1984). Min Usul al-Fikr al-Siyyasi al-Islami. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.
 23. Al-Qaradawy, Yusuf. (2007). ad-Din wa al-Siyyasah Ta’sil wa Rad Shubhat. Dublin: al-Majlis al-Urubi li Ifta’ wa al-Buhuth.

 

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *