Menu Home

ANALISIS URUSNIAGA KASUT TERPAKAI MENGIKUT PERSPEKTIF BAI’ MUZAYADAH

Abstrak – Pelbagai jenis barangan yang dijual dengan menggunakan kaedah lelongan atau bidaan, diantaranya ialah kasut terpakai. Kasut terpakai adalah sebahagian daripada kategori pakaian terpakai, ia bermaksud sesuatu yang telah dimiliki atau telah digunakan oleh orang lain. Oleh yang demikian jualan lelong pada masa kini semakin mendapat sambutan. Justeru,objektif kajian ini bertujuan menganalisis urusniaga kasut terpakai mengikut perspektif Bai’ Muzayadah. Metode kajian ini adalah menggunakan pendekatan metodologi kajian kualitatif dengan reka bentuk kajian kes melalui temu bual dan pemerhatian ikut serta. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat beberapa isu tidak patuh syarak dalam urusniaga lelong kasut terpakai. Justeru itu, kajian ini akan membincangkan mengenai kedudukan urusniaga kasut terpakai mengikut perspektif bai’ muzayadah.

PDF

Rujukan

 

  1. Al-Majaji, Muhammad Sukhal. 2001. Ahkam Aqd al-Buyu’ fi al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab al-Imam Shafi’i. Jilid 3. Dimashq: Dar al-Fikr
  2. Mohd Zaky Zainuddin. 2016. Tekad Buang Persepsi Negatif Kasut Bundle. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/node/178812.
  3. Noorazura Abdul Rahman. 2016. Kasut Bundle RM5,000 Sepasang. Berita Harian Online. https://www.bharian.com.my/node/192241.
  4. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. 2009. Islamic Commercial Law (Fiqh al-Muamalat). Selangor: Lexis Nexis Malaysia Sdn Bhd.
  5. Qal’ahji, Muhammad Rawwas. 1999. Al-Muamalat al-Maliah al-Mu’asarah fi Dhaui al-Fiqh wa al-Shari’ah. Lubnan: Dar al-
  6. Zaharuddin Abd Rahman. 2008. Anda dan Islam. Kuala Lumpur: TrueWealth Sdn Bhd.
  7. al-Za’tari, Alauddin. 2007. Fiqh al-Muamalat al-Maliah al-Muqaram Siyaghatun Jadidah wa Amthalatun Mu’asarah. Dimashq: Dar al-Asomai.
  8. Zulkifli Mohammad al-Bakri: 2016. Al-Fiqh Al-Manhaji: Muamalat & Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi’i. Selangor. Darul Syakir Enterprise.

 

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *