Menu Home

CABARAN PENGURUSAN KOPERASI KARIAH MASJID (KOPERASI KARIAH MASJID MANAGEMENT CHALLENGES)

Abstrak – Koperasi Kariah Masjid (KKM) merupakan sebuah koperasi berasaskan institusi masjid. KKM ditubuhkan dengan objektif untuk memberikan keuntungan pada aspek ekonomi dan sosial kepada komuniti. Kajian lepas mendapati KKM mempunyai masalah dalam pengurusan dan pentadbirannya yang boleh memberi kesan kepada tujuan penubuhan KKM. Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti masalah dan cabaran yang dihadapi oleh pihak pengurusan KKM dalam mencapai objektif penubuhan. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah  temu bual dengan empat Ahli Lembaga Koperasi daripada empat KKM di negeri Selangor. Selain itu, kaedah analisis dokumen juga digunakan terhadap laporan aktiviti tahunan KKM. Hasil kajian mendapati tiga cabaran utama yang dihadapi oleh pihak pengurusan iaitu cabaran pada aspek sokongan anggota, komuniti dan pihak tertinggi, cabaran pada aspek dana dan kewangan serta cabaran pada aspek pentadbiran dan  perniagaan.

PDF

Rujukan

 

  1. Adham Shadan. (2017). Mengimarah Masjid Sebagai Pusat Ekonomi. Retrieved from kosmo.com.my/k2/rencana-utama/mengimarah-masjid-sebagai-pusat-ekonomi-1.453921
  2. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (ANGKASA). (n.d.). Kertas Konsep Penubuhan Koperasi Kariah Masjid. Selangor.
  3. (2017). Jihad Ekonomi Kariah Masjid. Retrieved from www.kosmo.com.my/k2/rencana-utama/jihad-ekonomi-kariah-masjid-1.457020
  4. Idris Ismail & Safaai Said. (2012). Pengenalan Koperasi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
  5. Maktab Kerjasama Malaysia (MKM). (1990). Koperasi di Kalangan Kariah Masjid. Selangor.
  6. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). (2015). Statistik Bilangan Koperasi Mengikut Kumpulan Sasar 2015. Retrieved from https://www.skm.gov.my/index.php/my/component/tags/tag/9-statistik
  7. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). (2017). Pelan Strategik Pembangunan Koperasi kariah Maasjid 2017-2020. Selangor.
  8. Sutarji Kasmin. (2014). Membina Model Koperasi Kariah Masjid:Pengalaman Koperasi Masjid Al-Hasanah Bangi Berhad.

 

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *