Menu Home

MANHAJ TARJIH CABD AL-KARIM ZAYDAN MENGENAI IBADAH DALAM KITAB AL-MUFSSAL FI AHKAM AL-MAR’AH

Abstrak – Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj tarjih CAbd al-Karim Zaydan.mengenai ibadah dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan tersendiri dibanding kitab–kitab fiqh wanita lainya, karena selain aspek kandungannya yang komprehensif, yaitu 990 permasalahan pada bagian ibadah juga mempunyai manhaj tarjih yang tidak berafiliasi terhadap mazhab fiqh tertentu. Dan hampir setiap permasalahan dalam kitab ini dibahas dengan metode komfaratif dari empat mazhab ditambah mazhab Zahiri, Zaydi, Jacfari dan mazhab lain yang telah punah. Sebab itulah, Dewan Komite Fiqh Islam di bawah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekah menetapkan kitab ini sebagai salah satu kitab rujukan dalam masalah fiqh. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah berbentuk kualitatif dengan menggunakan kaedah penelitian kepustaan. Data penelitian diperoleh melalui buku-buku, jurnal dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 6 (enam) manhaj tarjih yang digunakan oleh Syeikh Zaydan dalam kitab al-Mufassal, yaitu; manhaj Istislah, manhaj Istihsan, manhaj Qawacid Fiqhiyyah, manhaj Maqasid al-Sharicah, manhaj al-Tarkhis, manhaj al-Khuruj cAn al-Ikhtilaf .

 

Rujukan

 1. al-Ahdal, Hasan ibn Muhammad al-Maqbuli. 2012. Wawancara. Sana’a, Yaman.
 2. al-Bassam, cAbd al-Allah ibn cAbd al-Rahma 2003. Tawdih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram. Cet ke-5. Makkah al-Mukarramah. Maktabat al-Asdi.
 3. al-Bukhari, cAla al-Din cAbd al-Aziz ibn Ah T.th. Kasyf al-Asrar cAn Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi. Baerut. Dar al-Kitab al-Arabi.
 4. al-Dulaymi, Husayn. 2011. Juhud al-Duktur cAbd al-Karim Zaydan Fi al-Dacwah al-Islamiyyah. Universitas al-Azhar Mesir.
 5. Cik Hasan Bisri. 2003. Model Penelitian Fiqh. Jakarta. Kencana.
 6. al-Janabi, Sami. 2014. Man Huw cAllamah; cAbd al-Karim Zayda http://aliraqnews.com/. Dirujuk 25-07-2015.
 7. Muhammad Ibn, cAbd al-Karim Zayda 2012. Wawancara. Sana’a, Yaman.
 8. Mursi, Syeikh Muhammad Sa’id. Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Zaman. (ter). Kuala Lumpur. Al-Hidayah Publication.
 9. al-Mustasyar, cAbd al-Allah al-‘Aqi 2008. Min Aclam al-Dacwah wa al-Harakah al-Islamiyyah al-Mucasirah. T.tp. Darul Basyir.
 10. al-Nasiri, Aqi 2004. Al-Yasar al-Dimuqratiyyah al-Ilmiyyah wa Tammadun Fi al-Iraq Fi Awdac al-Ijtimaciyyah wa al-Iqtisadiyyah Fi Matla’ al-Qarn al-Madi. https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=24485.
 11. al-Qarni, cAwad. 2014. cAbd al-Karim Zaydan Masirah Wa cAta. https://www.youtube.com/watch?v=Ik5okIPPEuE
 12. al-Razi, Fakhr al-Din Muhammad ibn cUmar ibn al-H T.th. al-Mahsul Fi cIlm Usul al-Fiqh. Beirut. Muassasah al-Risalah.
 13. Ridzuan Ahmad. 2012. Fiqh Imam Syafie. Malaysia. PTS Mellenia BHD.
 14. al-Sanabani, Tawfiq ibn Ahmad ibn cAli. 2012. Wawancara. Sana’a, Yaman.
 15. Syamsul Anwar. http://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah.asp.
 16. al-Shatibi, Ibrahim ibn Musa. 2001. Al-Muwafaqat Fi Usul al-Fiqh. Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 17. al-Taha, Ahmad H 2014. Majmac Fiqh cIraq, Tashyic al-cAllamah al-Duktur cAbd al-Karim Zaydan. https://www.youtube.com/watch?v=RD-dwHJZ7nU
 18. al-Thamiri, Ya 2015. Ra’y al-Shaykh Yasir al-Thamiri Fi Kitab al-Mufassal. https://www.youtube.com/watch?v=bP6KLgQ7nT0
 19. Zainudin Hashim & Riduan Mohamad Nor. 2010. Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden Siri 2. Kuala Lumpur. Jundi Resources.
 20. Zaydan, cAbd al-Kari 1997. Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga Islam. Jakarta. Robbani Press.
 21. Zaydan, cAbd al-Kari 2012. al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Beirut. Muassasah al-Risalah.
 22. al-Zibyani, Saleh ibn cAbd al-Allah. 2012. Wawancara. Sana’a, Yaman.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *