Menu Home

SISTEM PENGURUSAN TANAH ADAT DALAM ADAT PEPATIH

Abstrak: Tanah merupakan sebuah asset tetap yang perlu dijaga dan diusahakan dengan baik bagi membantu kepesatan perkembangan dan pembangunan ekonomi negara. Negeri Sembilan khususnya terdapat banyak tanah yang terbiar tanpa ada sebarang pemajuan dilaksanakan ke atasnya atas pemahaman dan pengamalan mereka yang terikat dengan amalan adat pepatih. Menurut kefahaman mereka, tanah adat adalah milik kaum perempuan sahaja dan situasi tanah adat tersebut menjadikan kaum lelaki menunjukkan sikap kurang berminat untuk bersama mengusahakan tanah adat tersebut. Di samping itu, amalan warisan pusaka tanah adat pepatih agak berbeza dengan amalan konsep pewarisan menurut syariah. Justeru, objektif kajian ini akan membincangkan sejauh mana amalan warisan pusaka tanah adat ini berbeza menurut perspektif syarak. Analisis dokumen terhadap data yang dikumpul melalui hasil pembacaan daripada sumber bacaan seperti kitab, penulisan artikel jurnal dan tesis kajian sarjana dan pakar syariah dalam menghasilkan artikel ini. Hasil kajian mendapati bahawa amalan pewarisan pusaka tanah adat memang secara zahirnya berbeza sedikit menurut perspektif syarak, namun kebanyakan para pengkaji yang terdahulu telah mencadangkan beberapa konsep amalan yang boleh menggantikan amalan warisan pusaka tanah adat ini seperti wakaf, hibah dan sebagai pemegang amanah.

 

Rujukan

PDF

 1. Al-Quran
 2. Makiah Tussaripah Jamil, 2012, Kajian Adat Perpatih Di Negeri Sembilan: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam, Pusat Pemikiran Dan Kefahaman Islam (Ctu) Universiti Kuala Pilah.
 3. Azzal Abu Talib, 1992, Sistem Bersuku Masyarakat Adat Perpatih Di Negeri Sembilan Kajian Kes: Luak Inas, Jabatan Persuratan Malaysia Fakulti Sains Dan Kemsyarakatan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 4. Razale Ibrahim, 1998, Masyarakat Dan Perubahan, Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia.
 5. Azima Abdul Manaf, 2009, Masalah Dan Cabaran Tanah Adat Minang Di Dunia Melayu Malaysia Dan Indonesia, Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan, Dan Persekitaran Fakulti Sains Sosial Dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 6. Nadzan Haron, 1997, Pemilikan dan Pentadbiran Tanah Adat 1800 – 1900, Seremban: Muzium Negeri Sembilan dan Kerajaan Negeri Sembilan.
 7. Sulaiman Bin Kadimi, 1997, Seminar Tertutup Pemantapan Nilai Islam Dalam Sistem Adat Perpatih: Tanah Adat Negeri Sembilan Permasalahan Dan Cabaran, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan.
 8. Roswati Yaakub, 1997, Dilema Tanah Adat Abad Ke-20: Tinjauan Daerah Rembau Negeri Sembilan, Fakulti Sains Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan Univeristi Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 9. Amir Hussin, T.T, Analisis Terhadap Beberapa Pandangan Berkaitan Tanah Adat Di Negeri Sembilan, Fakulti Syariah Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.
 10. Izawati Wook, 2017, Tanah Adat Di Negeri Sembilan: Undang-Undang, Perlaksanaan Dan Realiti, Fakulti Syariah Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia.
 11. Rosiswandy Mohd Salleh, tt, Sejarah Pengamalan Adat Perpatih Di Negeri Sembilan, muzium adat, Jelebu Negeri Sembilan.
 12. Zahri hamid, 2005, harta dan milik dalam hukum islam, cetakan pertama, Bina Usaha Yogyakarta, hlmn 1.
 13. Wahbah al-zuhaili, 2004, al-fiqh al islam wa adillatuhu, jilid 4, damsyik dar. Al fikri, hlmn 40.
 14. Mohamad salahuddin bin maarof, sitem warisan pusaka perbandingan antara undang-undang islam dengan adat pepatih, kertas projek untuk memenuhi syarat ijazah sarjana muda, fakulti undang-undang. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *