Menu Home

KONSEP PELAKSANAAN AMAR MARUF NAHI MUNGKARDALAM ORGANISASI DAKWAH

Abstrak: Konsep amar ma’ruf nahi mungkar merupakan suatu tuntutan dan ajaran diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Quran. Ajaran ini ditugaskan oleh para nabi dan rasul ke atas umat Islam dan merupakan syariat yang wajib dilaksanakan, Permasalahan di sini ramai dikalangan masyarakat tidak mengambil cakna akan pelakanaan amar ma’ruf nahi mungkar dalam kehidupan seharian, pekara ini sangat membimbangkan apabila tugas mulia ini dipandang remeh dan tidak diambil perhatian dalam sesetengah masyarakat Muslim, dengan pengabaian terhadap tanggungjawab ini akan menyebabkan umat Islam akan semakin menjadi runsing dan porak peranda dalam sebuh kehidupan. sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis dan mengetengahkan kepada masyarakat muslim atau mana mana organisasi Islam yang menjalankan perintah dakwah perlu mengetahui berkenaan konsep pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar  dalam kehidupan seharian, Reka bentuk kajian ini berdasarkan metod analisis  pemahaman dakwah para alim ulama terdahulu dalam mengaplikasikan amar ma’ruf nahi mungkar dalam situasi umat Islam sekarang, Hasil daripada dapatan kajian adalah terdapat tiga kemungkaran yang berlaku pada masyarakat kini iaitu, kemungkaran dari segi aspek syariah, akidah, dan akhlak. kesimpulan daripada kajian ini, implikasinya  akan menyedari kepada masyarakat akan bagaimana konsep sebenar perlu diterapkan dalam melaksanakan perintah amar ma’ruf nahi mungkar yang perlu dipelajari ataupun diamalkan dalam kehidupan seharian.

Rujukan

 1. al-Qur’an. 1987.Tafsir Pimpinan al-Rahman edisi kelapan, (Kuala Lumpur: Bahagiaan Hal Ehwal Islam, Jabatan Pedana Menteri
 2. Ab Aziz Mohd Zin. 2005. Penghantar DakwaH Islamiah. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya
 3. Abdur Rahman. 1993. Inilah Syariah Islam, Jakarta :Pustaka Panji Emas
 4. ‘Al Ghazali. 2009. Bimbingan mukmin, Ringkasan Ihya Ulumuddin Karangan Imam al- Ghazali, Terj Johari Yaman & Azhari Ibrahim.
 5. Kuala Lumpur: Nadi Minda Resources
 6. Abdul Ghafar Don & Ahmad Irdha Mokthar. 2015. Pengursan Organisasi Dakwah. Jabatan Pengajain Dakwah dan kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam.
 7. Abdul Karim Zaidan.1993. Usul Ad- dakwah. Beirut: Dar al- Fikr
 8. Al- Nawawi, Mahy al-Din Abu Zakariyya Yahya. 1994. Al-Azkar.Abd al-Qadir Al- Arna’ud (E.d. Beirut: Dar al-Fikr li al- Tiba’ah wa al-
 9. Nasr wa- Tauzi
 10. Abdul Karim zaidan.1993. Usul Ad- dakwah. Beirut: Dar al- Fikr
 11. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2011. Seruan Tauhid : Checklist Buat Para Da’ie  Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd
 12. Ahmad Redzuwan Mohd Yunus. 2001. Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Bangi: Pusat Pengajian Jarak Jauh, UKM.
 13. Hasani Binti Ghazali. 2014. Komunikasi Dakwah Pensyarah Pendidikan Islam Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor, Disertasi Sarjana. Universiti Malaya.
 14. Imam al- Ghazali.1992. Ihya’ Ulumuddin, terj. Ismail Yakub, Jakarta: Faizah
 15. M.Abdul Athi Buhairi. 2008. Tafsiran Ayat Ayat Yaa Ayyuhal Lazinna Aamanuu. Kuala Lumpur: Al- Hidayah Publication
 16. Mohd Khairi shafie & Mohammad Khairi Othman. 2016.  Kefahaman  dan Pengamalan Akhlak dalam Kalangan pelajar politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah. Jurnal Proceedings of Icecrs. Universiti Utara Malaysia
 1. M.Nur Ihsan. 2005. Bagaimana Cara Beramar Ma’ruf Nahi Mungkar. Disebarkan dalam bentuk Ebook di Maktabah Abu Salmah al-Atsar
 2. Miskawayh. 1966 . Tahdhib al- Akhlaq. Beirut: American University of Beirut
 3. Rosnijah Arolah & Adawiyah Ismail. 2018. Pembentukan Akhlak Pelajar Menerusi Aktiviti Dakwah Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Kunak Sabah.. Jurnal At-Tahkim, Vol, NO 9
 4. Salman al- Audah. 2015. Thaifah Manshurah. Jakarta Timur :Ummul Qura
 5. Salman al-Audah.1998. Amar Makruf Nahi Mungkar. Kuala Lumpur: Pustaka suhada
 6. Sabiruddin. 2012. Akidah Asas Kesempurnaan Insan. Jurnal Al Hikmah 4. 106.110
 7. Samsul Munir Amin. 2013. Ilmu Dakwah. Jakarta: Perpustakan Nasional Amzah

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *