Menu Home

POLEMIK TUDUHAN AL-HAFIZ ABU ABDU AL-RAHMAN AL-SULAMI AL-SUFI SEBAGAI SEORANG PEMALSU HADISAbstrak: Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami (325-412H) merupakan seorang ulama Hadis dari Khurasan yang hidup di kurun ke-lima yang beraliran sufi. Beliau mengarang banyak karya dan antara karya beliau yang terkenal adalah Haqaiq al-Tafsir, al-Thabaqat al-Sufiah dan al-Sualat li al-Daraquti.  Kitab beliau al-Sualat li al-Daraquti merupakan sumbangan terbesar beliau dalam bidang hadis. Namun, disebalik ketokohan beliau, terdapat dakwaan yang mengatakan beliau seorang pemalsu hadis. Antara yang mendakwa demikian ialah Muhammad bin Yusuf Al-Qattan (w422H) dan al-Munawi (w1040H). Lantaran timbul polimik ini di kalangan ulama, kajian ini cuba mengkaji pandangan-pandang ulama lain terhadap beliau untuk mengenalpasti punca dakwaan tersebut dan adakah benar dakwaan tersebut? Kajian berbentuk kualitatif yang bersifat analisis dokumen ini mengadaptasikan beberapa metode seperti metode analisis data, metode persejarahan dan lain-lain. Data pula dikumpul melalui kajian perpustakaan lalu mengaplikasikan metode analisis kandungan. Hasil penelitian terhadap pandangan ulama didapati bahawa dakwaan tersebut adalah meragukan. Ini kerana, al-Dhahabi dan Ibnu Hajar hanya memberikan komentar ‘laisa bi ‘umdah’ terhadap beliau, iaitu komentar yang tidak menunjukkan beliau seorang pemalsu hadis., Diharapkan kajian ini dapat merungkaikan polemik yang timbul serta dapat mengembalikan kedudukan kitab beliau sebagai antara kitab dalam ilmu rijal yang penting.

Rujukan

 1. A’jjaj, M. 2009. Usul Hadith: Ulumuhu wa Mustalahuh. Beirut: Dar Fikr.
 2. Abdu al-Aziz. 2005. Dhawabit Jarh Wa Tadil, hlm. Pertama. Madinah: Maktabh al-Abikan.
 3. Abdul Karim bin Muhamad Abdul Karim al-Qizwini. 2007. Syarh Musnad al-Syafie. (Abu Bakar Wael, Ed.), hlm. Pertama. Qatar: Wizaral al-Awqaf.
 4. Abdullah bin Yazid al-Qizwini Ibnu Majah. (n.d.). Sunan Ibnu Majah. Kaherah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiah.
 5. Abu Nuaim, A. A. 1974. Hilyah al-Auliya. Beyrut: Dar Kutub al-Arabi.
 6. AbuDaud, S. bin A. 2009. Sunan Abi DAud. Beyrut: Dar al-Risalah al-Alamiah.
 7. AbuHanifah,  al-N. bin T. (n.d.). Musnad Abu Hanifah Riwayah al-Haskafi. Kaherah: al-Adab.
 8. Ahmad, A. bin M. bin H. 2001. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dimasyq: Muassasah al-Risalah.
 9. Ahmad bin Abdul halim, I. T. 1999. Iqtidha al-Sirath al-Mustaqim Li Mukhalafah al-Ashabil al-Jahim. (Nasir Abdul Karim al-Aql, Ed.), hlm. Ketujuh. Beyrut: Dar al-Kutub.
 10. Ahmad bin Ali bin Thabit al-Khatib al-Baghdadi. (n.d.). al-Kifaya Fi Ilm al-Riwayah. (I. H. Al-Madani, Ed.). Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiah.
 11. Ahmad bin Ali Ibnu hajar al-Asqalani. 2002. lisan al-Mizan. (Abdu al-Fattah Abu Ghuddah, Ed.), hlm. pertama. Damascus: Dar Basyair Islamiah.
 12. Ahmad bin Hanbal. 2001. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. (Syuaib al-Arnauth, Ed.), hlm. Pertama. Damascus: Muassasah al-Risalah.
 13. Ahmad bin Syuaib, 1986. Sunan al-Nasaie: (Abdu al-Fattah Abu Ghuddah, Ed.), hlm. Kedua. Halab: Maktabah al-Matbuat al-Islamiah.
 14. Ahmad ᶜAtiah. 2006. al-Tasawuf Di Sisi Abu Abdu al-Rahman al-Sulami. Universiti Zaqaziq.
 15. al-Albani, M. N. 1985. Irwa al-Ghalil Fi Takhrij Manar al-Sabil. Beyrut: al-Maktab al-Islami.
 16. al-Asfahani. 1974. Hilyah al-Awliya Wa Thobaqat al-Asfiya. Kaherah: Saadah.
 17. al-Baihaqi, A. bin al-H. 2003. Syu’abu al-Iman. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
 18. al-Bani, M. N. 1992. Silsilah al-Ahadith al-Dhaifah Wa al-Muydhaah Wa Atharuha al-Sayyi Fi al-Ummah. Riyadh: Dar al-Maarif.
 19. Al-Bukhari, M. bin I. 1989. al-Adab al-Mufrad. (Muhammad Fuad Abdul Baqie, Ed.), hlm. Ketiga. Beyrut: Dar al-Bashair.
 20. Al-Bukhari, M. bin I. 2001. Sahih al-Bukhari. (M. Z. Al-Nasir, Ed.), hlm. 1st Edisi . Dar al-Tuq al-Najah.
 21. Al-Dhahabi. 1985. Siyr A’kalamin Nubala. Beirut: Muassasah Risalah.
 22. Al-Dhahabi. 1998. Tazkiratul Huffaz. Beirut: Dar Kutub Ilmiah.
 23. Al-Dhahabi, M. bin A. 1963. Mizan al-Iktidal Fi Naqdi al-Rijal. Beyrut: Dar al-Makrifah.
 24. al-Fatanniy, M. T. bin A. al-S. 1925. Tazkiral al-Maudhuat. Riyadh: Idarah al-Tibaah al-Munirah.
 25. al-Haidar, H. bin M. 2005. Nuzhah al-albab fi Qaul al-Tirmdhi (Wa Fi al-Bab). Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi.
 26. al-Hakim, M. bin A. 1990. al-Mustadrak al-Sahihain. Beyrut: Dar al-Kutub Ilmiah.
 27. Al-Hamawi, Y. 1995. Mukjam al-Buldan. Beirut: Dar Sodir..
 28. al-Khalidi, S. A. fattah. 2010. Ta’rif al-DarisinBi Manhaj al-Mufassirin. Dimasyq: Dar Qalam.
 29. al-Mansuri, N. 2011. al-Raudhu al-Basim Fi Tarajim Syuyukhi al-Hakim. Riyadh: Dar Asimah.

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *