Menu Home

MANHAJ DAKWAH SAYYID MUHAMMAD ALAWI

Abstrak: Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki merupakan seoramg ulama kontemporari yang berasal daripada Hijaz. Beliau banyak menghasilkan kitab-kitab yang menyentuh perkara-perkara yang sering menjadi perselisihan umat Islam seperti tawassul, tabarruk dan lain-lain. Antara kitab beliau yang terkenal adalah Mafahim Yajib An Tusohhah. Oleh kerana penulisan beliau lebih kepada genre begitu maka ramai pengkaji membuat kajian mengenai pemikiran beliau dari segi fiqh, hadith, aqidah dan sebagainya. Adapun dari segi manhaj dakwah adalah kurang dan boleh dikatakan tidak ada walhal ia juga adalah penting untuk dikaji kerana penulisan beliau memang diakui kehebatannya. Maka artikel ini mengkaji tentang manhaj dakwah beliau dalam bidang penulisan. Kajian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kandungan. Kajian ini mendapati bahawa Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki bukan hanya menulis untuk memberikan hujah-hujah beliau dalam isu perselisihan umat Islam tetapi juga berjaya menerapkan elemen dakwah yang berkesan dalam penulisan beliau.

Rujukan

 1. Al Quran.
 2. Ahmad ibn Mansur Qartumi (t.t) Tarjamah Fadhilah al-Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani.
 3. Amin Faris (2014). Analisis Pemikiran Abdullah ibn Bazz dan Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (Mencari Titik Kesepakatan Suniyy dan Wahabiyy Melalui Metodologi Istinbat Hukum Islam). Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
 4. Dewan Bahasa dan Pustaka. http://prpm.dbp.gov.my
 5. Dr. Abdul Karim Zaidan (t.t). Usul Dakwah
 6. Dr. Ahmad Hatta (April 2012). The Great Al Quran: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al Quran. Maghfirah Pustaka.
 7. Dr. Mahmud Said Mamduh (2014). Tasynif al-Asma’bi Syuyukh al-Ijazah wa al-Sima’. Dar al-Basair.
 8. Mujahid bin Abdul Wahab (2015). Dato Haji Muhammad Fuad bin Kamaludin. Sofa Production.
 9. Muhammad Iqbal Ibrahim (2014). Metodologi Syarah Hadith Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (Telaah Kitab Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram). Disertasi Sarjana Teologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 10. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (2003). al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa Mi’raj Khair al-Bahiyyah. Fihrisah Maktabah Malik Fahd al-Wataniyyah
 11. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (t.t) al-Haj Fadhail wa Ahkam. Fihrisah Maktabah Malik Fahd al-Wataniyyah.
 12. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (t.t) al-Ziarah al-Nabawiyyah fi Dhau al-Kitab wa al-Sunnah. Dar Jawami’ al-Kalim.
 13. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (2010) Haul Ihtifal bi Zikra al-Maulid al-Nabawi al-Syarif . al-Maktabah al-‘Asriyyah.
 14. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (t.t) Mafahim Yajib an Tusahhah. Dar Jawami’ al-Kalim.
 15. Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki (t.t) Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *