Menu Home

KONSEP KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA.

Abstrak: Kontroversi kepimpinan bukan Islam di tengah-tengah majoriti umat Islam sering timbul. Secara bersejarah, isu ini telah berlaku untuk masa yang lama dan sentiasa mengundang perdebatan di kalangan pakar dari semasa ke semasa. sehingga kini masih terasa hangat adalah penolakan kepemimpinan nonmuslim di tengah masyarakat muslim. Menanggapi persoalan ini, sebahagian kalangan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an menyimpulkan bahawa haram bagi umat muslim mengangkat pemimpin non Muslim bagi masyarakat majoriti muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim tersebut dianggap sebagai melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan bahkan ini adalah merupakan ketundukan terhadap pemerintahan taghut.

Rujukan

 1. Abduh, Muhammad dan Rasyid Rida, Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar). Beirut : Dar al-Ma’rifah, t.th, jilid 6. Abdullah, M. Amin. “Ta’wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”. al-Jamiah, Vol. 39. No. 2, 2001.
  1. Mughni, Syafiq. Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kedelapan. Surabaya: LPAM, 2002.
 2. Ahmad Syafi’I Ma’arif. 1985. Islam Dan Masalah Kenegaraan Jakarta, hal, 11.
 3. QS. Al baqarah (2):185.
 4. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh.2003. Lubabut Tafsir Ibni Katsiir, pustaka Imam Asy-Syafi’ : 147 bogor 16001 cetakan kedua rabi’ul awwal 1424 / 2003.
 5. Khalik, Abu Thalib, Pemimpin Non Muslim dalam Perpektif Ibnu Taimiyah, Dalam Analisis : Jurnal Study Ke Islaman, vol. 14, No 1. Juni 2014.
 6. Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia “Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”, (Jakarta: INIS, 1993).
 7. Madjid, Nurcholish. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina, 1999.
 8. Sjadzali, Munawir. 1993. Islam: realitas baru dan orientasi masa depan bangsa. Jakarta: UI prees.
 9. Qardhawi, Yusuf. Minoritas. 1994. Non Muslim di dalam Masyarakat Islam.
 10. Bandung: Karisma.
 11. Ibnu Mujar Syarif. 2006. Presiden non muslim di negara muslim; tinjauan dari persfektif politik Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
 12. Ibnu Katsir, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Terjemahan. M. Nasib Ar Rifa’i . Jakarta : Gema Insani , 2003.
 13. Hanafi, Muchlis M. Al-Qur’an Dan Kenegaraan : Tafsir Al-Qur’an Tematik, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al- Qur’an 2011.  Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, 1998, Al-Ahkam As-Sulthoniyah Wal Wilayat Ad-Diniyah, Maktabah Dar Ibnu Qutaibah  Kuwait, Dr. Ahmad Mubarok Al-Baghdadi.
 14. Nasruddin Yunos dan Siti Norbaya Mat Yacob. 2009. KEPIMPINAN. Malaysia oleh Published in Malaysia by pusat pengajian umum university kebangsaan Malaysia 43600 UKM bangi, Selangor.
 15. Semua terjemahan ayat Al-Qur’an  dalam tulisan ini berdasarkan tafsir pimpinan Al-Qur’an kepada pengertian Al-Qur’an, edisi kelapan. kuala lumpur. Bagian hal ihwal Islam, jabatan perdana menteri, 1987.
 16. Muhammad Sayyid Qutb Rahimahullah, Tafsir Fi zilalil Qur’an ‘dibawah bayangan Al-Qur’an
 17. jilid ke empat, (pustaka aman press SDN.BHD. 4200-A, simpang tiga telipot, jalan sulthan yahya petra, peti surat 67, 15700 kota bharu, Kelantan Darulnaim.
 18. Suryadinata, Muhammad, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an: Analisis terhadap
 19. Penafsiran FPI Mengenai Ayat Kepemimpinan Non-Muslim, dalam Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 2, No. 3, Januari-Juni 2015.

Categories: Al-Quran Uncategorized

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *