Menu Home

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUKUHAN HAFAZAN DALAM KALANGAN LEPASAN TAHFIZ

Abstrak: Aspek yang penting bagi penghafaz al-Quran adalah agar terus menjaga hafazannya daripada hilang dari ingatan mereka. Penjagaan ini mesti diteruskan walaupun setelah mereka keluar daripada institusi tahfiz iaitu setelah mereka khatam menghafaz 30 juzuk al-Quran dan telah menceburi pelbagai bidang profesional. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor-faktor pengukuhan hafazan dalam kalangan lepasan tahfiz yang perlu diberi perhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor-faktor pengukuhan hafazan dalam lepasan tahfiz berada pada tahap sederhana. Faktor-faktor yang dapat membantu proses pengukuhan hafazan al Quran ialah Disiplin diri penghafaz dan pengaruh keadaan sekeliling. Melalui dua faktor pengukuhan hafazan ini, diharap proses pengukuhan hafazan akan dapat diberi perhatian bagi melahirkan penghafaz al-Quran yang berkualiti.

Rujukan

1. Abu Al-Wafa, Aliyallah Ali 1999. An-Nur al-mubin litahfiz al-Quran al-Karim. Kaherah: Darul Wafa’.

2. Abu Najihat Al-Hafiz. 2002. Panduan bagi hafiz-hafizah dan qari dan qari’ah. Selangor: Penerbit Darul Iman.

3. Al-Adandani, Abdul Salam, 2003. Kaifa tahfaz al-Quran. Kaherah: Maktabah Abu Bakr As- Siddik.

4. Al-Syarbini, Ibrahim Abdul Muni’m. 2004. As-Sabil ila al-jinan bi bayan kaifa yuhfazul Quran. Zaqaziq: Dar Ibnu Kathir.

5. Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali. 2013. Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia. The Online Journal of Islamic Education. Vol. 1.

6. Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, Misnan Jemali, Aderi Che Noh. 2014. Kaedah Pembelajaran Tahfiz dan Hubungannya dengan Pencapaian Hafazan Pelajar Journal of Al-Quran and Tarbiyyah, Vol 1(1) 2014 : 9-16.

7. Che Nidzam Che Ahmad, Noraini Mohamed Noh, Mazlini Adnan, Marzita Putih, & Mohd Hairy Ibrahim. 2014. Pengaruh Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Terhadap Tahap Keselesaan Pengajaran Dan Pembelajaran. Universiti Pendidikan Sultan Idris

8. Mahyuddin, Rahil, Jamiah Mohamad, dan Kasnani Ab. Karim. 2000. Psikologi Pendidikan II. Kuala Lumpur: Longman.

9. Mohamad  Marzuqi Abd  Rahim.  2008.  Pengajaran  Mata  Pelajaran  Hafazan  Al-Quran:  Suatu  Kajian Maahad Tahfiz Al-Quran Zon Tengah.  Kertas Projek Sarjana: Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

10. Misnan Jemali & Ahmad Sadadi Hafidz. 2003. Hubungan antara Kaedah Menghafaz al-Quran denganPencapaian Kursus Tahfiz wa al-Qiraat Pelajar Semester Empat dan Lima di Maahad Tahfiz wal Qiraat di Perak. Seminar Kaedah Pengajaran Tahfiz al-Quran Peringkat Kebangsaan. Kolej Universiti Islam Malaysia.

11. Khairul Anuar Mohamad.  2016. Sistem Kawalan Kualiti Huffaz. Simposium Tahfiz Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016.

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *