Menu Home

SIYASAH SYAR’IYYAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM KONTEKS SEMASA

Abstrak: Siyasah Syar’iyyah merupakan antara aturan syariat yang berkenaan dengan sistem pentadbiran suatu negara serta hubungannya dengan rakyat dari pelbagai golongan, agama dan budaya. Islam telah menetapkan suatu konsep dalam mengatur dan mentadbir sesuatu pemerintahan. Namun masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan penjelasan konsep syariat serta tidak relevan dengan realiti keadaan zaman. Penulisan ini bertujuan bagi menjelaskan konsep siyasah menurut pendekatan wahyu al-Quran dan al-Sunnah. Kajian ini menggunakan analisis konten mengenai siyasah syar’iyyah. Matlamat daripada siyasah syar’iyyah adalah mengurus hal ehwal umat Islam dalam perkara yang berhubung dengan pemerintahan, rakyat, hukum-hakam dan undang-undang dalam semua aspek bidang kehidupan bagi mendapatkan maslahat duania dan akhirat

Rujukan

 1. Abdurrahman taj.1993, Al-siyasah al-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islami, Mesir: Mathba’ah Dar  al-Ta’lif.
 2. Abdul Wahab Khalaf (1988), Al-Siyasah Al-syari’yyah, Dar al-Qalam, Kuwait.
 3. Abdul Wahhab al-Khallaf, 1956, Ilmi al-Usul al-Fiqh, Cairo: Dar al-I’tisam.
 4. Abdul Hadi Awang (2007), Islam dan Demokrasi, PTS, Kuala Lumpur.
 5. Abdul Ilaah Bilqaziiz (2002), al-Daulah al-Islamiyyah fi al-fikr al-mu’asir, Beirut.
 6. Abdul Kareem Uthman (2001),Ma’alim Al-Saqafah Al-Islamiyyah, Mu’assasah Ar-Risalah, Beirut.
 7. Al-Ghazali. 1988. al-Tibr al-Masbuk fii Nashihat al-Muluk. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
 8. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1989, al-Turuq al-Hukmiyyah Fī al -Siyāsah al-Syar‘iyyah, Maktabah al-Muayyad Damsyik.
 9. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub (1428H), al-turuq al- hukmiyyah fi al-siyasah al-syar’iyyah, Jeddah, KSA.
 10. Ibn Kathir, Abi al-Fida Ismail bin Umar. 1997. Tafsir al-Qur’an al-Azim. Dar Taibah li al-Nashr wa al-Tawzi’ Riyad.
 11. Muhammad Amīn Ibn Abidin. 1966. Hashiyah Radd al-Mukhtar Ala al-Durr al-Mukhtar, ed. Ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.
 12. Muhammad Akhir Haji Yaakob (1988), Perlembagaan Islam, Satu Pendekatan Perbandingan, Ar-Rahmaniah, Kuala Lumpur, Malaysia.
 13. Al-Qaradhawi (1993), Bayyinat al-hal al-islami wa syubuhat al-ilmaniyyin wa al-mughribin, Maktabah Wahbah, Kaherah.
 14. Al-Qaradawi, Yusuf (2001), al-Siyasah al-Syar’iyyah, Muassasah Ar-Risalah, Beirut.
 15. Al-Qurtubi, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad (2006), al-Jami’ li Ahkam al-Quran, Muassasah al-Resalah, Beirut.
 16. Rizq Muhammad al-Zalbanī. t.th. Mudhakkirah Fī Maddah al -Siyāsah al -Syar‘iyyah, Kaherah: Matba‘ah al-Syarq.
 17. Salah Al-Sawi (2011), al-Tsawabit wal mutgahayyirat, Penterjemah: Arwani Amin, Jakarta.
 18. Shukeri Mohammad (1998), Pengenalan Politik Islam dan Pelaksanaannya dalam negara Malaysia, kertas kerja Seminar Siyasah Syari’yyah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 28 Ogos 1998.
 19. Al-Suyuti, Jalal al-Din. 2003. Al-Dur al-Manthur fi Tafsir bi al-Ma’thur. Markaz Hajr li al-Buhuth wa Dirasah al-Islamiyyah, Kaherah.
 20. Al-Tirmidhi. 1418. Sunan al-Tirmidhi. Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzi’ Riyad.
 21. Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah (1427H), as-siyasah al-syariyyah fi islah al-rai wa –al-ra’iyyah, Madar Al-Watan, KSA.
 22. Yusuf Hamid al-‘Alim, t.th. al-Maqāsid al-‘Ammah li al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, Dar al-Sudaniyyah li al-Kutub, Khartoum.
 23. Zayn al-Dīn Ibn Nujaim. T.th. al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al -Daqa’iq, ed. Ke-3. t.tp: Dar al-Kitab al-Islamiah.

Categories: Al-Quran

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *