Menu Home

KONSEP AL-TABAYYUN DAN FAKTOR MENDORONG MAKLUMAT FASIQ DI ALAM MAYA

Abstrak: Perkembangan maklumat dalam alam maya pada hari ini memerlukan kepada tabayyun kerana maklumat telah bercampur baur antara yang salah dan yang betul, termasuklah yang bersifat fitnah. Dengan ini, sebahagian maklumat dari alam maya diragui dan tidak boleh dipercayai kerana kewibawaannya dipertikaikan lantaran mempunyai elemen “fisq”. Mempercayai maklumat dari alam maya tanpa diperiksa sumbernya mendorong kepada fitnah yang besar dalam masyarakat. Artikel ini membincangkan lima faktor yang mendorong fasiq dalam maklumat di alam maya iaitu fitur media sosial, sikap suka menyebar, narcicisme, ikut hawa nafsu dan pemikiran songsang. Seterusnya, artikel ini membincangkan empat cara membuat pengesahan iaitu pengesahan latar belakang sumber maklumat, selaras dengan fakta dan logik, pengesahan dari pihak autoriti dan pengesahan dari saksi.

Rujukan

 1. Al-Quran.
 2. Abdul Aziz Harjin. (2017). Isu-Isu Komunikasi. Dlm. Salahudin, Suyurno. S, Huzaimah Hj. Ismail & Aini Faezah Ramlan. Islam Dan Komunikasi, hlm. 123-166. Selangor: Penerbit UiTM.
 3. Abdul Razak Abd Muthalib dan Ezry Fahmy Eddy Yusof. (2011). Penerimaan dan penyampaian maklumat oleh media dari perspektif Islam. Dlm. Muhamad Zaki Mustafa, Ainurliza Mat Rahim, Zainol Abidin Ahmad & Noor Adzrah Ramle. Representasi Islam Dalam Media, hlm. 27-40. Nilai: FKP USIM.
 4. Astrini. (2013). Media Baru Dalam Kampanye Sosial: Studi Kasus Penggunaan Twitter dan Blog dalam Kampanye Sahabat Lokananta. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
 5. Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. (2015). Delinkuen Pelajar dan Cadangan Penyelesaiannya Menerusi Model Pembangunan Sahsiah Remaja/ Pelajar Muslim Bersepadu. Jurnal Hadhari 7(2):11-30.
 6. Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences 52(1): 482-486.
 7. Damon, Chi-Him Poona, & Louis, Wing-Chi Leung. (2011). Effects Of Narcissism, Leisure Boredom and Grafitication Sought on User-Generated Content Among Net-Generation Users. 8th International Telecommunications Society (ITS) Asia-Pacific Regional Conference, Taiwan, 26-28 Jun.
 8. Fatmasari Widyastuti. (2017). Perbedan Tingkat Kecenderungan Narsistik pada Siswa Introvert Dan Ekstrovert Di SMA Piri 1 Yogyakarta. E-Jurnal Bimbingan dan Kaunseling 3(6): 273- 283. 
 9. Hamid Fahmy Zarkasyi. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis Dan Kolonialis. Jurnal TSAQAFAH  5(1): 1-28
 10. al-Razi, Abd al-Rahman Muhammad Idris. (1997). Tafsir al-Quran al-‘Azim. Jilid 4: 1148-1149. Makkah-Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz.
 11. Ibnu Kathir, Abi Fida Isma’il bin ‘Umar. (2004). Tafsir Ibnu Kasir. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
 12. Jafarkarimi, H., Sim, A. T. H., Saadatdoost, R., & Hee, J. M. (2015). Individual Characteristics and Hacking, Piracy, Online Gambling and Pornography Use among Students: A Study in Malaysia. International Journal of Cyber Behavior, Psychology and Learning (IJCBPL)5(2), 30-43.
 13. Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. (2006). Aisar al-Tafasir. Al-Saudiyyah: Maktabat al-Ulum wa al-Hikam. 
 14. Mohd Anuar Ramli, Muhammad Izzul Syahmi Zulkepli, Mohammad Naqib Hamdan & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. (2018). Aplikasi al-Tabayyun dalam Menangani Penularan Maklumat Palsu Berkaitan Produk Halal. Jurnal Al-Basirah 8(1): 23-36.
 15. Mohd Sobhi Bin Ishak. (2011). Pengaruh Kredibiliti Terhadap Penerimagunaan Maklumat Berkaitan Islam di Internet. Tesis Dr. Fal. Universiti Putra Malaysia.
 16. Muhammad Usman Noor. (2018). Penilaian Kualitas Informasi Sebagai Bentuk Sikap Tabayyun Ketika Menerima Informasi di Sosial Media dan Internet. Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi 2(1): 33- 40.
 17. Nor Azah Abdul Aziz. (2009). Internet, Laman Web Pornografi Dan Kaedah Psikospiritual Islam Dalam Menangani Keruntuhan Akhlak Remaja Pelayar Laman Web Pornografi. Jurnal Usuluddin 29(1): 147-169.
 18. Panek, E.T., Nardis, Y., & Konrath. S. (2013). Mirror or Megaphone?: How relationship between narcissism and sosial networking site use differ on Facebook and Twitter. Computer in Human Behavior 29(5): 2004-2012.
 19. Qutb, Sayyid. (2000). Tafsir Fi Zilalil Quran. Al-Qahirah: Dar al-Shuruq.
 20. Al-Qurtubi, Muhammad Bin Ahmad Bin Abu Bakr. (2004). Al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 21. Rosmawati Ali @ Mat Zin. (2005). Pengantar Ulum Hadis. Jil. 2. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
 22. Al-Seini, Sayeed. (1986). The Islamic Concept of News. The American Journal of Islamic Social Sciences 3(2): 277-289.
 23. Al-Shaukani, Muhammad bin Ali. (1993). Fath al-Qadir al-Jāmi’ Bayna Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah fī Ilmi al-Tafsīr. Al-Qahirah: Dar al-Hadith
 24. Siti Ezaleila Mustafa dan Azizah Hamzah. (2011). Jaringan Sosial dalam Talian Sebagai ‘Tempat Ketiga’: Trend penggunaannya di Malaysia. Proceedings of International Conference on Media and Communication (Mention 2011), 11-12 Oktober.
 25. Zulkiple bin Abd Ghani. (2010). Dakwah dalam Era Siber di Malaysia. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *