Menu Home

STRATEGI PENGUKUHAN KEMAHIRAN BACAAN AL-QURAN DALAM KALANGAN GOLONGAN DEWASA DI MUKIM PETALING SELANGOR

Abstrak: Aspek yang penting bagi pengajian al-Quran adalah agar terus istiqomah mengukuhkan pengajian al-Quran daripada hilang dari amalan mereka. pengajian ini mesti diteruskan walaupun memiliki komitmen yang tinggi iaitu setelah mereka bekerja dan masih lagi tidak dapat menguasai bacaan dengn betul di usia mereka telah meningkat dewasa. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengukuhan kemahiran bacaan al-quran dalam golongan dewasa di mukim Petaling, Selangor yang perlu diberi perhatian. Hasil kajian menunjukkan bahawa strategi pengukuhan bacaan al-Quran dalam kalangan golongan dewasa berada pada tahap sederhana. Strategi  yang dapat membantu proses pengukuhan kemahiran bacaan al Quran ialah Disiplin diri pembaca dan pengaturan tahap bacaan terhadap mereka. Melalui dua faktor pengukuhan kemahiran bacaan al-Quran ini, diharap proses pengukuhan kemahiran bacaan al-Quran akan dapat diberi perhatian bagi melahirkan pengukuhan al-Quran yang berkualiti.

Rujukan

 1. Amran, H. (2013). Ramai Buta Huruf Al-Quran. Kuala Lumpur: Utusan Malaysia.
 2.  Bahari, Zaharah Binti. ((2007). Amalan Membaca al-Quran di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Daerah Port Dickson. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 3. Berita Harian. (13 November, 1995).
 4. Dalip, Abdul Raof. ((1998). Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Agama Islam di Sekolah Menengah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 5. Dalip, Wan Bakar Wan Dagang dan ABD. Raof. ((1988). Pendidikan Islam dalam KBSM: Ke arah amalan dan penghayatan nilai islam. Seminar Nilai-Nilai Murni Merentas Kurikulum dalam KBSM. Universiti Kebangsaan malaysia.
 6. Din, Haron. ((1992). Pendidikan Al-Quran. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 7. Engkizar. (2014). Penilaian Guru Terhadap Kesan Penggunaan Kaedah Tartil Dalam Pengajaran Al-Quran Di Bandar Padang Negeri Sumatera Barat. Bangi: universiti kebangsaan Malaysia.
 8.  Idris, A. (1997). Penilaian Program Tilawah al-Quran Sekolah Menengah Rendah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 9. Imran Bin Kamal Basah. (2010). Kemahiran Bacaan al-Fatihah Dalam Kalangan Jemaah Masjid; Kajian di Masjid-Masjid Daerah Hulu Langat. Tesis Sarjana Usuluddin: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 10. Mohd Aderi Che Noh. (2009). Amalan Pengajaran Tilawah al-Quran: Satu Tinjauan Terhadap Persepsi Guru Di Sekolah Menengah Harian Malaysia. journal Of Islamic And Arabic Education, 1 (1):57-72.
 11. Mohd Yakub @ Zulkifli bin Haji Mohd Yusoff , d. (2008). Kupayaan Bacaan al-Quran Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat: Kajian Di Beberapa Buah Sekolah Menengah Terpilih Di Negeri Terengganu. AL-BAYAN Journal of al-Quran & al-Hadits, (6): 53-85.
 12. Mushgrove, Frank. ((1965). Youth and Social Order. United States: Indiana University Press.
 13. Nik Farhan Mustapha dan Mohd Sukki Othman. (2016). Kerangka Pembinaan Modul Pembelajaran Asas. 60.
 14. Noor Elyani Binti Alias. (2015). Kemahiran Mengenal Asas Dan Membaca Al-Quran Dalam Kalangan Saudara Baru Di Kompleks Darul Hidayah Kuala Terengganu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 15. Nor Yazidah Yahya, C. R. (2016). Pemilihan Kosa Kata Dalam Pembinaan Modul Pembelajaran Asas Bahasa Arab Untuk Pelajar Warga Emas. 59-60.
 16. Nursyukriah Haji Omarali. (2016). Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Tahfiz Al-Quran Di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam. 9.
 17.  Pank, Walter. ((1976). How to Study in College. Boston: Houghton Mifflin Company.
 18. Ridhuan, J. (1995). Penguasaan ilmu tajwid di kalangan guru0-guru Pendidikan Islam. Prosiding Seminar Kebangsaan Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar.
 19. Sa’don, S. B. (2006). Persepsi Pelajar Tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti 1 Terhadap Pembelajaran Tilawah al-Quran. Skudai: UTM.
 20. Saidin, Zulkarnain Mohd. (16 February, 2015). Utusan Melayu. Retrieved from http://www.utusan.com.my/rencana/utama/martabatkan-bacaan-al-quran-1.59978#ixzz4z2wdSho9
 21.  Salleh, A. H. (1986). Kaedah Kaunseling yang Kemaskini, Kertas kerja Seminar ke-2 Kaunseling USM. Pulau Pinang.
 22.  Setyo Hartanto. (2013). Pendidikan Orang Dewasa (POD) Proses dan Prinsip Belajar Orang Dewasa. 6.
 23. Tarmizi, Mohd Aderi Che Noh & Rohani Ahmad. ((2009). Persepsi pelajar terhadap amalan pengajaran tilawah al-Quran. Jurnal Pendidikan Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 24. Wahid, Muhammad Fauzan Abdul. ((2006). Meningkatkan Kemahiran Membaca al-Quran Menerusi Latihan Amali & Tasmik al-Quran. Kuala Lumpur: Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antarabangsa.
 25. Wikipedia, E. B. (2 Mei, 2017). Retrieved from https://ms.wikipedia.org/wiki/Petaling

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *