Menu Home

SUMBER KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN DALAM PENDIDIKAN ANAK-ANAK MENURUT ISLAM

Abstrak: Ibu bapa adalah pemimpin dalam keluarga yang dapat dicontohi oleh anak-anak. Namun demikian, pelbagai masalah dan kes yang berlaku dalam keluarga masa kini dikaitkan dengan tingkah laku keibubapaan yang negatif terhadap anak-anak seperti pembunuhan, penderaan fizikal dan seksual serta pengabaian. Ini menunjukkan segelintir ibu bapa kurang mengetahui kemahiran keibubapaan cemerlang untuk diamalkan dalam keluarga dan perlu diberi panduan mengenainya. Justeru, kajian ini dilakukan untuk mengkaji sumber kemahiran keibubapaan menurut perspektif Islam. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan analisis kandungan. Dapatan kajian menunjukkan sumber kemahiran keibubapaan utama menurut Islam dapat diperolehi menerusi al-Quran, al-Sunnah, para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in. Implikasi kajian ini dapat membantu ibu bapa mengetahui sumber-sumber kemahiran keibubapaan menurut Islam bagi mendidik anak-anak dalam keluarga.

Rujukan

 1. Abdul Aziz Ismail. 2013. Indahnya Akhlak Warisan Rasulullah. Kuala Lumpur: Power Press & Design.
 2. Abdul Halim, Abdullah Muhammad Sa’id. 2010. al-Huquq al-Mutabaddalah baina al-Aba’ wa al-Abna’. Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyah.
 3. Adawiyah Ismail. 2008. Kaunseling Islam Ke Arah Pembentukan Keluarga Dinamik. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.
 4. Adnan Hasan Shalih Baharits. 1991. Mas’uliyah abi al-Muslim fi Tarbiyyah Walad fi Marhalah al-Tufulah. Jeddah: Darul Mustama.
 5. al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad Bin Ahmad. 2000. Ihya’ cUlum al-Din. Kaherah: Dar al Taqwa li al-Thurath.
 6. al-Maghribi. Al-Maghribi bin al-Said. 2004. Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Sejak Masa Kandungan Hingga Dewasa. Terj. Zaenal Abidin. Jakarta: Darul Haq.
 7. Ariffin Salleh. 2014. Bapa Baran Dera Dua Anak. Harian Metro, 2 September.
 8. Ghazali Darusalam. 2003. Dinamika Ilmu Akhlak Islamiah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
 9. Heman Elia. 2000. Peran Ayah Dalam Mendidik Anak. Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan 1: 105-113.
 10. Ibn Kathir, Abu Fida Ismail. 2008. Tafsir Ibnu Kathir. Terj: Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i.
 11. Jawiah Dakir. 2000. Islam dan Pembangunan Insan. Bangi: UKM.
 12. Kasim, M. S., Cheah, I. & Shafie, H. M. 1995. Childhood Death From Physical Abuse. Child Abuse & Neglect 19 (1): 847-854.
 13. Md. Azrin Rosly. 2016. Suami Isteri Disyaki Dera Anak Angkat Ditahan. Utusan Online, 17 Januari.
 14. Mohd Khamal Md Daud. 2015. Penghayatan Masyarakat Islam Keningau, Sabah Terhadap Pendidikan Keluarga Menurut Perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah. Tesis Sarjana. Selangor: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 15. Muhammad Nur bin Abdul Hafiz Suwaid. 2006. Manhaj al-Tarbiyyah wa al-Nabawiyyah li al-Tifli ma’a Namāzuj Taṭbiqiyyah min Hayati al-Salaf al-Ṣalih wa Aqwal li al-Ulama’ al-ā’lammī.. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Ṭayyibah.
 16. Siti Azielah Wahi. 2014. Bapa Didakwa Bunuh Anak, Cedera Anak. Sinar Harian, 7 Februari.
 17. ‘Ulwan, Abdullah Nasih. 2015. Tarbiyatul Aulad Fil Islam (Mencorak Peribadi Awal Anak). Selangor: PTS Publishing House Sdn Bhd.
 18. Zuliaty Zulkiffli. 2019. Kanak-Kanak 2 Tahun Maut Didera. Berita Harian, 26 Mei.

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *