Menu Home

PENGURUSAN ZAKAT FITRAH DI MAJLIS AGAMA ISLAM SELATAN THAILAND

Abstrak: Pengurusan zakat di Selatan Thailand tidak dilaksanakan secara terpusat di bawah kawalan dan penyelarasan pihak berkuasa agama Islam dan perundangan zakat. Sebaliknya ia diurus oleh pelbagai institusi serta individu tertentu secara suka rela. Namun Kadar zakat fitrah di Selatan Thailand ditentukan oleh Majlis Agama Islam berdasarkan kepada beras dan harga beras yang dimakan oleh pembayar zakat bagi setiap wilayah Selatan Thailand. Hal ini menyebabkan berlaku perbezaan dan ketidakselarasan kadar harga zakat fitrah di Selatan Thailand. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk mengenalpasti dan menganalisis pengurusan zakat fitrah di Majlis Agama Islam Selatan Thailand. Kajian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur dan analisis data statistik daripada Majlis Agama Islam di Selatan Thailand. Kajian awal mendapati bahawa penetapan kadar zakat fitrah di Majlis Agama Islam di Selatan Thailand bergantung kepada kaedah penetapan zakat fitrah dan harga runcit beras yang dijual di tempat masing-masing.

Rujukan

 1. Abdul Halim Ahmad Saising, 2012, Zakat dan Pelaksanaan, Badan Khidmat Ilmilyyah         Kepada Masyarakat Fakulti Pengajian Islam, 
                  Fatoni Univirsity.
 2. Abdul      Kadir Ahmad, 2010, Perkembangan Bahasa Arab Dan Sumbangannya
                  TerhadapPendidikan Islam Di Selatan Thailand
  , Prince of Songkhla University.
 3. Abdul Suko Dina, 2014, Zakat di Wilayah Sempadan selatan Thailand diantara Teori dan
                   Tatbik
  , Bangkok: Fungnarakanpim.
 4. Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, 2003, Shahih Fiqih Sunnah wa adilatuhu
                  wataudih madhahib al-Aimmah
  , Jld. 4, Kaherah: Maktabah al-Taufikiyyah.
 5. Ahmad Omar Chapakia, 2000, Politik Thai Dan Masyarakat Islam Di Selatan Thailand,        Kedah: Pustaka Darussalam.
 6. Anis Pattanaprichawong. t.t. Study The Management of Zakat Fitr: A Case Study of Islamic
                  Committee Council in Three Southrn Border Provinces,
  Naratiwats: Universiti
                  Naratiwats Rachanakarin.
 7. Ibn Hazm, Abi Muhammad cAli bin Ahmad bin Sacid bin Hazm, 1997, Al-Muhalla, Jil. 6,
                  Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.
 8. Ibn Qudamah, Abu Muhammad Maufiq al-Din ‘Abdullah bin Ahmad Muhammad, t.t. Al-Mughni, Jil. 3, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi.
 9. Ismail Hari. 1995. Panduan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Yala.
 10. Kalid Sanik, 2007, Zakat al-Fitr fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Tatbiqiyyah fi al-Majlis
                  al-Islami bi Muhafazah Naratiwat Janub Thailand
  , Yala: Islami University.
 11. Miss Murni Chebu, 2011, Majlis Agama Islam Wilayah Yala (MAIY): Kajian Peranannya     Terhadap Masyarakat Di Selatan Thailand, Kuala Lumpur: Universiti Melaya. Jabatan   
                  Siasah Syarciyyah.
 12. Mustafa Fauzi Ghazzal, 1987, Fitrah Ramadan wa Jawazu Ikhraj al-Qimah, Kaherah: Dar al-                Salam.
 13. Al-Qaradawi, 1988,, Fiqh al-Zakat, Kaherah: Maktabah Wahbah
 14. Al-Qaradawi, 2006, Fiqh al-Zakat, Kaherah: Maktabah Wahbah
 15. Al-Saiyid al-Sabiq. t.t. Fiqh al-Sunah, Jil. 1, Kaherah: al-Fath lil I clam al-‘Arabi.
 16. Syihab al-Din bin Walung, 2017, Pengurusan Zakat Yang Mengadungi Hikmatnya, Majlis     Agama Islam Wilayah Pattani.
 17. Tarmisi Saleek, Suriya Lemek, Salwani Aweyingo, Rusita Yakok, 2013, Seksa Panha Uppasak              Leek Neewthang Kanpattana Kancatkan Rakbob Zakat Naisangkom Ruamsemai  Karani Seksa Changwat Naratiwat, Naratiwat: Islamic Studies Naratiwat University.
 18. Al-Zuhayli, Wahbah al-Zuhayli. 2002. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jil. 3, Beirut: Dar al-
                  Fikr.
 19. Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman al-Jaziri. 2000. Al-Fiqh cAla al-Mazahib al-Arbaah, j. 2, al-
 20. Kaherah: Dar al-Fajr lil Turath.
 21. Syarifuddin. 2013. Zakat Fitrah (Kajian Hadis Tematik). Jurnal Al-Hikmah, 14, 83–100.
 22. Zamzuri Zakariya (2006), „Zakat Galian: Sumber yang diitifaq dan diikhtilaf‟ dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan (suntingan) Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir, Bangi: Penerbit UKM.
 23. Muhammad Shams al-Haq al-cAzim Abadi, 1995, cAuni al-Macbud, Sharḥ Sunan al-Turmuzi, no: 3503, Jil. 1, Beirut: Dār al-Fikr.
 24. Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakafuri. t.th. Tuhfatu al-Ahwazi, no: 1233, Jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub.
 25. Sumber: Buku catatan Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Satun 2018-2019.
 26. Sumber: Buku catatan Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Pattani 2014-2017
 27. Sumber Catatan di paparan Masjid Raudhah al-Jannah Wilayah Yala.
 28. Sumber: Dokumentasi Majlis Agama Islam Pusat Thailand 2019
 29. Sumber: Dokumentasi Majlis Agama Islam Wilayah Yala dan lain-lain Wilayah Selatan          Thailand 2019.
 30. Sumber: Majlis Agama Islam Wilayah di Selatan Thailand 2019
 31. Sumber: Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat di dasar-dasar penubuhannya.
 32. Sumber: Majlis Agama Islam Wilayah Satun, no: 5/2561.
 • Temu bual dengan Syafie Ciklah (Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah  Naratiwat) pada 3/4/2018 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah                  Naratiwats.
 • Temu bual dengan Abdulaziz Cikmamat (Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam          Wilayah Naratiwat) apada 3/4/2018 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah              Naratiwats.
 • Temu bual dengan Abd. al-Basit (Qadi Syarie Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada          3/5/2018 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Ahmad bin Abdullah (Pegawai Majlis Agama Islam WilayahYala) pada     3/5/2018 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Abdulhalem Hile  (Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada     3/5/2018 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Ismacil Hari (Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada        29/5/2018 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Ahmad bin Abdullah (Pegawai Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada 7/6/2018 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Muhammad Syafi’e Babu Marah (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama
                  Islam Wilayah Patani) apada 5/7/2018 di Pejabatnya Majlis Agama Islam
                  Wilayah Pattani.
 • Temu bual bersama Anis Pattanaprichawong (pengsyarah Provinces, Naratiwats:  Universiti Naratiwats Rachanakarin) pada 9/4/2019 di pejabatnya.
 • Temu bual dengan Muhammad Syafi’e Babu Marah (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani) apada 5/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Pattani.
 • Temu bual bersama Syihab al-Din bin Walung (Timbalan Yangdipertua Majlis Agama Islam Wilayah Patani) apada 5/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Pattani.
 • Temu bual bersama Abd cAziz bin Mustafa (Imam Masjid Jamiat al-Muslimin  Satingnok Yala) pada 6/6/2019 di Masjid nya
 • Temu bual bersama cUthman bin Daud (Imam Masjid al-Furqan Satingnok Yala) pada  6/6/2019.di Masjid nya.
 • Temu bual dengan Ismail Hari (Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada 7/6/2019 di pejabatnya Wilayah Yala
 • Temu bual dengan Abd. al-Basit  (Qadi Syarie Majlis Agama Islam Wilayah Yala) pada         7/6/2019 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual dengan Abd. al-Halem Hile  (Setiausaha Majlis Agama Islam Wilayah Yala)
 • pada 7/6/2019 di pejabatnya Wilayah Yala.
 • Temu bual bersama Wan Hasan Wan Mahmud (Ketua Jabatan Zakat dan Ekonomi  Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat) apada 8/6/2019 di Pejabatnya Majlis     Agama Islam Wilayah Naratiwat.
 • Temu bual dengan Syafie Ciklah (Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah  Naratiwat) apada 8/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah                  Naratiwats.
 • Temu bual bersamaYunus Patan (Imam Masjid al-Nur Patan Naratiwats), pada  8/6/2019 di rumahnya wilayah naratiwats.
 • Temu bual dengan Abdul Aziz Cikmamat (Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama  Islam Wilayah Naratiwat) apada 8/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam            Wilayah Naratiwats.
 • Temu bual bersama Seman Deramee (Naib Yang Dipertua Majlis Agama Islam  Wilayah Songkhela danAhli Jawatankuasa Majlis Islam Pusat Thailand) pada  9/6/2019 di pejabatnya Majlis Islam Wilayah Songkhela.
 • Temu bual bersama Abdullah Akim (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah Satun) pada 10/6/2019 di pejabatnya Majlis Islam Wilayah Satun.
 • Temu bual dengan Muhammad Syafi’e Babu Marah (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani) apada 10/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Pattani.
 • Temu bual dengan Muhammad Syafi’e Babu Marah (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani) apada 12/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Pattani.
 • Temu bual dengan Muhammad Syafi’e Babu Marah (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam Wilayah Patani) apada 13/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Patani.
 • Temu bual bersama Abd. cAllah Ahmad (Hhatib Masjid al-Jamic Wilayah Pattani), pada 13/6/2019 di Pejabatnya Masjid al-Jamic Wilayah Pattani.
 • Temu bual bersama Uthman narasa (Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah  Satun) pada 20/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah Satun.
 • Temu bual bersama Abd al-Qadar Chiktih (Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam  Wilayah Satun) pada 20/6/2019 di Pejabatnya Majlis Agama Islam Wilayah  Satun.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *