Menu Home

TAFSIRAN JOHN WANSBROUGH TERHADAP AL-QURAN

Abstrak: Al-Quran merupakan mukjizat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana, susunan-susunan ayat, penggunaan bahasa dan gaya seni yang terdapat di dalam al-Quran begitu unik dan ini berbeza dengan kitab-kitab bagi agama lain. Oleh kerana al-Quran ini mempunyai bahasa yang unik, maka untuk memahami setiap perkara yang terkandung di dalam al-Quran ini, ilmu-ilmu berkaitan tafsiran al-Quran perlu dikuasai di samping melihat bagaimana tafsiran-tafsiran yang dilakukan oleh para mufassirin. Namun, walaupun telah diketahui kemukjizatan al-Quran, terdapat juga dalam golongan orientalis yang menolak al-Quran itu sebagai mukjizat dan hanya mengatakan bahawa al-Quran itu hanya merupakan kitab biasa seperti mana kitab-kitab yang lain. Antara salah seorang golongan orientalis yang menolak mukjizat al-Quran ini ialah John Wansbrough. Oleh itu, dalam kajian ini, antara perkara yang menjadi tarikan penulis untuk dikaji adalah tafsiran beliau dalam memahami dan mentafsirkan al-Quran. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis dokumen, jurnal, buku beliau seperti Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation dan kitab-kitab tafsir muktabar Tafsīr Ibnu Kathīr dan Tafsīr Al-Ṭobarī. Hasil kajian mendapati bahawa antara tafsiran beliau terhadap al-Quran ini terbahagi kepada tiga. Pertama, al-Quran ini di ambil daripada agama Yahudi. Kedua, al-Quran bukan wahyu Allah SWT. Ketiga, terdapat kalimah-kalimah tambahan di dalam al-Quran berkenaan dengan peristiwa isrā’ dan mikraj. Implikasi kajian ini dapat membantu masyarakat untuk melihat bagaimana golongan-golongan orientalis ini berpandangan terhadap al-Quran dan bagaimana pula kritikan yang dilakukan para mufassirin terhadap tafsiran dan pandangan tersebut.

Rujukan

 1. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA). 1999. Tafsir Al-Azhar. 3rd ed. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
 2. Abī ᶜAbd Allah Muhammad Bin Ahmad Bin Abī Bakr Al-Qurṭubī. 2013. Al-Jāmiᶜ Li Ahkām Al-Qurān. ᶜAbd Allah Bin ᶜAbd Al-Haasan Al-Turkī (pnyt.). 1st ed. Damshiq-Syiria: Muassasah Al-Risālah.
 3. Ahmad Abū Hāqqah. 2007. Muᶜjam Al-Nafāis Al-Kabīr. 1st ed. Beirūt- Lubnān: Dār al-Nafāis Lilṭobāᶜah wa Al-Nashar wa Al-Tawzīᶜ.
 4. Ahmad Mustafa al-Marāghi. 2001. Tafsīr Al-Marāghi. Muhammad Thalib (pnyt.). 1st ed. Kuala Lumpur: Karya Terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka.
 5. Al-Qurṭubi. 2010. Tafsir Al-Qurthubi. Mukhlis B. Mukti (pnyt.). 2nd ed. Jakarta: Pustaza azzam.
 6. Budi Sujati. 2018. Kewahyuan muhammad dalam pandangan orientalis. Tamaddun  6(1):108–32.
 7. Ibnu Kathir. 2008. Tafsir Ibnu Katsir. Taufik Saleh Alkatsiri & Abu Ihsan al-Atsari. M. Yusuf Harun, Hidayat Nur Wahid, Farid Achmad Okbah, Yazid “Abdul Qadir Jawas, Mubarak Bamu”allim, Farhan Dloifur (pnyt.). 7th ed. Pustaka Imam asy-Syafi’i.
 8. Ibnu Manẓūr. 2012. Lisan Al-ᶜArab. Beirut Lubnan: Dar Ṣōdir.
 9. Ibrāhīm Muṣtofa, Ahmad Hassan al-Ziyāt, Hāmid ᶜAbd al-Qādir & Muhammad ᶜAli al-Najār. 1985. Al-Muᶜjam Al-Wasīṭ. :ᶜAbd al-Wahāb al-Sayid ᶜiwaḍ Allah & Muhammad ᶜAbd al-ᶜAzīz al-Qalamāwi (pnyt.). 3rd ed. Qāherah.
 10. Kamarul Azmi Jasmi & `Atiqah binti Selamat. 2013. Al-quran satu mukjizat yang menakjubkan. Dlm.  Kamarul Azmi Jasmi (pnyt.). Penciptaan Manusia Dari Perspektif Al-Quran, hlm. 1. Selangor: PENERBIT UTM PRESS.
 11. M. Quraish Shihab. 2009. Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
 12. Mohammad Anwar Syarifuddin. 2015. Barat dan metodologi penafsiran kitab suci. Dlm.  Kajian Orientalis Terhadap Al-Quran Dan Hadits, hlm. 91–100. Jakarta: Sakata Cendikia. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28259.
 13.         Mohd. Muhiden b. Abd. Rahman. 1997. Pandangan orientalis terhadap al-hadith dan jawapannya dari perspektif islam. Usuluddin  5:75–85. https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/3164.
 14.         Muhammad al-Ṭōhir Ibn ᶜĀshūr. 2014. Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr. 1st ed. Beirut Lubnan: Muassasah al-Tārīkh.
 15.         Muhammad Alfatih Suryadilaga. 2011. Kajian atas pemikiran john wansbrough tentang al-qur’an dan nabi muhammad. TSAQAFAH  7(1):89–108.
 16.         Muhammad Amin Bin Abdul Allah al-ᶜalawiy al-Shāfiᶜī. 2001. Tafsir Hadāiq Al-Rauhi Wa Al-Raihāni Fi Rawābi ᶜulūm Al-Quran. Hāshim Muhammad ᶜAli Bin Husīn (pnyt.). 1st ed. Beirūt- Lubnān: Dār Ṭūqo al-Najāh.
 17. Muhammad Bin Muṣlih Al-Dīn Muṣṭofā Al-Hanafī. 1999. Hāshiah Muhyi Al-Dīn Sheikh Zādah ᶜAlā Tafsīr Al-Qāḍī Al-Baiḍōwī. 1st ed. Beirūt- Lubnān: Dar al-Kutob ᶜilmiah.
 18. Nor Hashimah Jalaluddin, Anida Sarudin & Zaharani Ahmad. 2012. Peluasan makna alim: analisis semantik kognitif. Journal of Language Studies (GEMA)  12(2):457.
 19. Nor Syamimi Mohd, Haziyah Husin & Wan Nasyrudin Wan Abdullah. 2016. Pendefinisian semula istilah tafsir ‘ilmi. Islamiyyat  2(38):149–54.
 20.         Sayyid Quṭub. 2000. Tafsir Fi Zilalil Quran Di Bawah Bayangan Al-Quran. Yusoff Zaky Haji Yacob (pnyt.). 1st ed. Kuala Lumpur: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.
 21. Sulaiman Ibrahim. 2016. Sejarah teks al-quran: studi atas pemikiran john wansbrough. Farabi  13(2):187–207.
 22. Wansbrough, John. 2004. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptual Interpretation. Andrew Rippin (pnyt.). New York: Prometehus Books.
 23. Yusron Masduki. 2017. Sejarah turunnya al-quran penuh fenomena (muatan nilai-nilai psikologi dalam pendidikan). Medina-Te  16(1):39–50. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ee3FoOxjieIJ:jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1541/pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=my.

Categories: Al-Quran

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *