Menu Home

APLIKASI QIRAAT TAFSIRIYYAH DI DALAM KITAB TAFSIR DI NUSANTARA

Abstrak: Ilmu Qiraat amat berkait rapat dengan pentafsiran al-Quran. Hal ini kerana salah satu syarat untuk mentafsirkan al-Quran ialah dengan menguasai ilmu Qiraat sebagaimana yang digariskan oleh Al-Suyuti. Qiraat Mutawatirah dan Shadhdhah mempunyai peranan dan sumbangan di dalam bidang pentafsiran al-Quran. Sumbangannya merentasi sempadan termasuklah dalam kalangan ulama tafsir di Nusantara. Artikel ini membincangkan berkaitan dengan Qiraat Tafsiriyyah yang mana merupakan salah satu bahagian dari Qiraat Shadhdhah dan pengaplikasiannya di dalam kitab tafsir di Nusantara. Data-data dikumpul menggunakan kaedah analisis dokumen primer dan sekunder menerusi pembacaan buku-buku, jurnal dan lain-lain. Kajian mendapati ulama Nusantara mengaplikasikan Qiraat Tafsiriyyah di dalam pentafsiran mereka dengan metode dan pendekatan mereka yang tersendiri.

 1. Al-Quran
 2. Ahmad Sonhadji Mohamad. 1992. Tafsir al-Quran cAbr al-Athir Tafsir al-Quran di Radio. Kuala Lumpur: Pustaka al-Mizan.    
 3. Al-Jazari, Sham al-Din Ibn al-Jazari al-Dimasyqi. 2006. Ghayah al-Nihayah fi Tabaqat al-Qurra’. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 4. Al-Qowiy, Sabri Abd al-Rauf Muhammad al-Qawiyy.1997. Athar al-Qira’at fi al-Fiqh al-Islamiyy. Sacudi cArabia: Maktabah Adwa’ al-Salaf.
 5. Al-Qurtubi, Abu cAbd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. 2002. Al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Jil. pertama. Al-Qahirah: Dar al-Hadith.
 6. M.Quraish Shihab. 2000. Tafsir al-Misbah. Cet. pertama. Jakarta:Lentera Hati.
 7. Mahmud Salim cUbaidat. 1990. Dirasat fi cUlum al-Quran. Cet. pertama. Jordan: Dar cAmmar.
 8. Mazlan Ibrahim & Jawiah Dakir & Mohd Najib Abdul Kadir. 2014. Pengenalan Tokoh-Tokoh dan Kitab Tafsir Melayu Ulama Nusantara. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.
 9. Mohd Faizulamri. 2009. Penambahan Bacaan Al-Quran Oleh Para Sahabat R.A. Dan Kesannya Terhadap Tafsir Al-Quran Serta Fiqh Islamiyy: Analisis Dari Surah Al-Baqarah Hingga Surah Al-Maidah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 10. Mohd Nazri Ahmad, Muhd Najib Abdul Kadir & Haziyah Hussin. 2016.  Pengaplikasian Kaedah Tafsir Al-Quran Dengan Qiraat Oleh Muhammad Said Bin Umar Di Dalam Tafsir Nur Al-Ihsan. Jurnal al-Turath. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.
 11. Muhammad Sacid bin cUmar. 2017. Tafsir Nur al-Ihsan Edisi Rumi dan Tahkik. Jil. 1. Terj. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia.
 12. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA). 1999. Tafsir al-Azhar. Cet. ketiga. Singapura: Pustaka National Pte Ltd.      
 13. Rukiah cAbd Allah & Mahfudz Masduki. 2015. Karakteristik Tafsir Nusantara (Studi Metodologis atas Kitab Turjuman al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf al-Singkili). T.pt. Jambi.
 14. Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy. 2000. Tafsir al-Quran al-Majid al-Nur. Cet. kedua. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
 15. Al-Suyuti, al-Hafiz Jalal al-Din Abd Rahman. 2000. Al-Itqan fi cUlum al-Quran. Dimasyq: Dar Ibn al-Kathir.
 16. Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf. 1993. Tafsir al-Bahr al-Muhit. Cet. pertama. Jil. 3. Bayrut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

Categories: Al-Quran

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *