Menu Home

GANGGUAN KOMUNIKASI MAYA DI TEMPAT KERJA DALAM HUBUNGAN SESAMA PEKERJA

Kajian Kualiti hubungan sesama pekerja dan antara majikan di tempat kerja boleh bertambah baik dengan kedatangan media baharu. Namun, ia mestilah menghindari amalan negatif yang menganggu hubungan yang baik itu. Kewujudan sosial media yang mungkin boleh meningkatkan hubungan yang baik namun dalam masa yang sama ia juga boleh mengganggu hubungan di tempat kerja. Artikel ini membincangkan lima item yang terdapat dalam Surah al-Hujurat: 12 yang boleh menganggu hubungan ini iaitu mengumpat, mengintip, bersangka buruk, menyibuk dan mengejek. 

 1. Al-quran
 2. Abdul Djali, Dedy Wahyudin (2000), Fiqh rakyat, pertautan fiqh dengan kekuasaan, Yogyakarta: LkiS
 3. Ahmad Munawwar Ismail & Mohd Nor Shahizan Ali (2011), Media Penyiaran, Implikasinya dalam pembentukan akhlak penuntut-penuntut melayu di Sekolah Menegah Kebangsaan di Malaysia…….
 4. Aminuddin basir @ ahmad, Muhammad Sabri Haron, Nik Yusri Musa (2009) Kebebasan media komunikasi menurut perspektif islam. Jurnal Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 5. Anang Sugeng Cahyono (2016), Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di indonesia, Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Fakultas ilmu sosial & politik, Universitas tulungagung. Vol 9 (1).
 6. Azamiah (2017), Konsep Pendidikan karakter dalam al-quran surah al-hujurat 11-13, Jurnal Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
 7. Dede Rahmat Hidayat (2013), Faktor-faktor penyebab kemunculan prasangka sosial (social prejudice) pada pelajar. Jurnal ilmiah mimbar demokrasi: vol 12 (2), Universitas Negeri Jakarta.
 8. Faizah Ismail & Faisal Ashaari (2018), Komunikasi Dakwah Dalam Interaksi Menerusi Whatsapp. Fikiran masyarakat vol 6 no 1.
 9. Faridanura Abdullah (2014) Penggunaan laman rangkaian sosial (facebook) dalam kalangan guru: motif dan kesannya. Fakulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia.
 10. Farzana Parveen, Noor Ismawati Jaafar & Sulaiman Ainin (2015), Social media usage and organizational performance: Reflection of Malaysian social media managers. Telematics and informatics vol 32(1), ms 67-78.
 11. Haryati Kamarudin (2013), Faktor tekanan kerja dalam kalangan kakitangan Mains Holdings sdn.bhd, Fakulti Sains Sosial Gunaan, Open University Malaysia.
 12. Johardy Ibrahim (2018), Hal dibenci tentang rakan sekerja. Diakses pada 17/12/18, http://www.utusan.com.my/rencana/8-hal-paling-dibenci-tentang-rakan-sekerja-1.476253.
 13. Mohamed Taufik Mohamed Ramlan (2007) Nilai-nilai pendidikan akhlaq dalam al-quran: kajian Surah Al-hujurat ayat 11-13, Kolej islam Muhammadiyah, Singapura
 14. Mohd Yuszaidi Mohd Yusoff & Muammar Ghaddafi Hanafiah (2015), Impak media baharu terhadap sistem nilai masyarakat melayu di Malaysia. Jurnal Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 15. Normazaini Saleh, Zuhana Zakaria & Sarifah Ismail (2017), Komunikasi merentas sempadan kerja melalui teknologi dan media sosial: kesan terhadap peningkatan konflik kerja-keluarga, my JICT- Malaysian Journal of information and communication technology vol 2(1).
 16. Nur Faizin (2016), Nilai kemasyarakatan dalam al-quran surat al-hujurat ayat 9-13 (kajian pemikiran tafsir al-misbah karya Quraish Shihab), Jurusan pendidikan agama islam, fakuktas tarbiyah & ilmu keguruan, institut agama islam negeri (iain) Sala tiga (Sarjana Pendidikan).
 17. Nurul Atiqah Nor Azman, Harishon Radzi (2017) Bahasa Lincah: Pembentukan kata baharu dalam komik humor remaja. Jurnal linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 18. Rahmatunnusah Hj Sailin, Md Rozalafri Johori, Don Daniyal Don Biyajid (2014), Model Komunikasi Insan: Ibrah surah al-hujurat ayat 6. 4th Internationalconference and exhibition on islamic education. Icied 2014, Kuis.
 19. Romlah Ramli (2016), Sejauhmana kebebasan dalam media sosial: peradaban sosial dan privasi dalam sempadan keagamaan. Journal of Techno Social, Universiti Tun Hussien Onn
 20. Siti Ezailela Mustafa (2015), Friend atau Unfriend: Persahabatan di laman sosial. Ic-mas 2015, 2nd international conference on media & social, Universiti Malaya.
 21. Siti Maimunah Kahal & muhammad Faisal Ashaari (2014), Interaksi antara agama di alam maya. Prosiding bicara dakwah kali ke 15, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 22.  Zafir mohd Makhbul, Nor liza Abdullah & Noor Azuan Hashim (2013), Stres di tempat kerja: isu global dalam melestarikan organisasi. Journal of social science and humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Categories: Al-Quran Uncategorized

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *