Menu Home

TINJAUAN LITERATUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BALAGHAH ARAB PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA

Abstrak Kajian ini merupakan sorotan literatur kajian pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Kajian literatur ini bertujuan untuk: (1)Menghurai pengkajian lepas tentang pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab di Malaysia. (2)Menghurai pengkajian lepas tentang kajian  pembinaan ujian dan pengukuran peringkat pengajian tinggi. 3)Menganalisis isu pengukuran dan pengujian Balaghah Arab di Malaysia. Kajian literatur ini dijalankan mengunakan metod kualitatif yang melibatkan pemerolehan data secara analisis kandungan dan analisis dokumen. Antara dokumen yang dianalisis dalam kajian ini terdiri daripada artikel jurnal, tesis, disertasi, buku, kertas kerja dan seminar prosiding. Data yang diperolehi dianalisis secara tematik melalui tiga tema utama. Berdasarkan tinjauan literatur ini, penyelidik mendapati kajian berkaitan dengan penilaian dan pengukuran Balaghah terlalu sikit dijalankan di Malaysia. Selain itu, kebanyakan kajian berkaitan dengan Pendidikan Balaghah banyak dijalankan di peringkat sekolah menengah berbanding dengan peringkat pengajian tinggi.

Rujukan

1. Al-Quran al-Karim.

2. Abdul Aziz Mu’thi Arafah. 2001. Min Balaghat an-Nazm al-Qura’ni (dirasah wa tahlil li masaail ilmi al-maa’ni). Kaherah: Penerbitan Universiti al-Azhar.

3. Abdul Hakim Abdullah. 2003. Pengajaran Balaghah di peringkat STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA): Pelaksanaan dan permasalahannya, Tesis Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia.

4. ____________2008b. Pengajaran Balaghah di peringkat STPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA),Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari,  Jilid 1, Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu.

5. Abdul Hakim Abdullah etl 2016. A Prolonged Dilemma: Traditional Curriculum of Arabic Rhetoric (Balaghah) in Malaysia. The Social Sciences 11 (6) 1008-1014, 2016 ISSN 1818-5800 © Medwell Journals 2016.

6. Abdullah Tahmim. 1999. Pengajaran Balaghah di Sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi, Prosiding Seminar Balaghah (Retorika) Arab – Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 33-41.

7. Ab. Rahim Hj. Ismail. 1999. Taalim al-Balaghah al-Arabiyyah fi Kuliyyah al-Dirasat al- Islamiyyah. Prosiding Seminar Balaghah (Retorika) Arab – Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 185-194.

8. Abd. Rahman Abd. Ali al-Hasyimi. 2005. Tadris al-Balaghah al-Arabiyyah.  Cetakan pertama, Amman:  Dar al- Massira.

9. Abdul Rahman Abdullah. (t.trh). Mendalami Bahasa Arab (ilmu Balaghah). Pustaka Ilmi, Malaysia.

10. Abd al-Qahir al-Jurjaniy. 2002. Dala’il al-I’jaz Fi al-Ilm al-Ma’ani. Beirut: al-Maktabah al-asriyyah.

11. Ali Ahmad Madkur.  2010. Turuq Tadris al-Lughoh al-Arabiyyah. Amman: Dar al-Masira.

12. Almuslim Mustafa, Zamri Ariffin 2015. Penentuan Dimensi Kualiti Guru Bahasa Arab Di Malaysia. Jurnal Islamiyyat 37 (1) 2015 : 49 -57.

13. Arthur Hughes. 2000.Testing For Language Teachers, Cambridge University Press, New York, USA.

14. A.S Baharum & Rosni Samah 2015, Persepsi Pelajar Universiti Awam Terhadap Kesalahan Bahasa Arab, Faktor Penyumbang dan Implikasi, JurnalSains Humanika 35-41, Penerbit UTM Press.

15. Atif Fadhl Mohamad. 2015. al-Balaghah al-Arabiah, Darul Masirah Linnasyr wa a-Tauzi’, Amman-Jordan.

16. Azhar Muhammad, Abdul Hafiz Abdullah, Bushrah Basiron, Kamarul Azmi Jasmi dan Sulaiman Shakib. 2006a. Penguasaan Pelajar Sekolah Menengah Aliran Agama Terhadap Pengajian Ilmu Retorik Arab (Balaghah). Laporan Penyelidikan, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.

17. Azhar Muhammad. 2006b. Pembelajaran Balaghah Arab di Peringkat Sijil Tinggi Agama Malaysia : satu kajian kes, Tesis Ph.D, Universiti Malaya.

18. Azhar Muhammad. 2007, Menterjemah budaya retorika Melayu melalui pelaksanaan pengajaran ilmu Balaghah Arab dalam kalangan pelajar Melayu, Kuala Lumpur: Koleksi Persidangan Penterjemahan Antarabangsa (Ke-11 : 21-23 Nov 2007.

19. Azhar Muhammad. 2008. Pendidikan Balaghah Arab di Malaysia, Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

20. Azizi Ahmad, Mohd Isha Awang. 2008. Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

21. Bachman. 1990. Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford University Press, New York.

22. Bambang Sumintono 2017. Rasch Model Measurement as Tools in Assessment for Learning, prosiding International Conference on Education Innovation 2017, Universitas Negeri Surabaya.

23. Badri Najib Zubir (2002). Balaghah as an Instrument of Quran Interpretation: A Study of al-Kassyaf, International Islamic Universiti of Malaysia.

24. Bakri Syeikh Amin. 2001. Al-Balaghah fi Thaubiha al-Jadid (Ilmu al-Bayan), Darul Ilmi al-Malaayin, Beirut-Lebanon.

25. Basyuni Abdul Fattah Fayyud. 1998a. Ilmu al-Bayan: Dirasah Tahliliah li Masailil Bayan. Cairo- Egypt: Muassasah al-Mokhtar.

26. Benjamin D.Wright and Mark H.Stone. 2004. Making Measures. Chicago: The Phaneron Press.

27. Chua Yan Piaw. 2011. Kaedah Penyelidikan (Edisi Kedua). Malaysia: Mc Graw Hill.

28. David Nunan. 1992.  Research Methods in Language Learning. USA: Cambridge University Press Education.

29. David R.Krathwohl. 2002. A Revision of Bloom’s Taxonomy An Overview, College of Education, Ohio State University.

30. Deobold P.Van Dalen, Penterjemah: Abdul Fatah Abdul Malik, Muhd. Majid Konting. 1999.  Memahami Penyelidikan Pendidikan. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

31. Fadhil Hasan Abbas. 2009. al-Balaghah Fununuha wa Afnanuha (ilmu al-Bayan wa al-Badi).Jordan: Dar an-Nafais.

32. Fadhil Hasan Abbas. 2011. al-Balaghah al-Muftara alaiha baina al-Asolah wa at-Tab’iah.Jordan: Dar an-Nafais.

33. Falah Soleh Hussin al-Jaburi. 2015. Toro’iq Tadris al-Lughah al-Arabiyyah Fi Dhow’I Ma’ayir al-Jaudahas-Syamilah, Daral-Redhwan, Amman.

34. Fathi Farid. 1983. Al-Hadaf Min Dirasah al-Balaghah. Al-Azhar. Feb- Mac, hlmn 735-742.

35. Glenn Fulcher. 2010. Practical Language Testing, Hodder Education, UK.

36. Glenn Fulcher. 2003. Testing Second Language Speaking Pearson Longman, Great Britain.

37. Hamid Adam Thuwaini. 2007. Al-Balaghah al-Arabiyah : al-Mafhum wa al-Tatbiq, Amman: Daral-Manahej.

38. Hassan Basri Awang Mat Dahan. 2012. Language Testing: The Construction and Validatian. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

39. Hassan Shahatah. 1993. Taalim al-Lughah al-Arabiyyah Baina an-Nazariyyat wa at-TatbiqKaherah: Daral-Lubnaniyyah al-Mesriah.

40. H. Douglas Brown. 2010. Second Edition, Language Assessment;Principles and Classroom Practices, Pearson Education Longman, United States of America.

41. Idris Abdullah, Abdul Hakim Abdullah, Abdul Wahid Salleh, Zulazhan Abdul Halim. 2012. Ilmu Balaghah dan Pembentukan Keupayaan Bahasa Arab, Selangor: Pustaka Darul Bayan.

42. In’am Fawwal Akkawi. 1996. Mu’jam Mufassal Fi Ulum al-Balaghah. Darul Kutub al-Ilmiyyah, Lubnan.

43. Imran Jasim al-Jaburi, Hamzah Hashim al-Sultoni. 2013. al-Manahij wa Toro’iq Tadris al-Lughoh al-Arabiyyah. Dar al-Redhwan wa Muassasah Dar as-Sodiq , Amman.

44. Ismail Ibrahim. 1994. Pengajian dan Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah-sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi Malaysia. Dlm Abdul Halim el-Muhammady (Pnyt). Pendidikan Islam dalam Pembangunan Ummah. Kuala Lumpur: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

45. Kamarul Syukri Mat The, Zulazhan Abdul Halim, Mohd Shahrizal Nasir, Nurazan Mohmad Rouyan. 2012. Dinamika dalam Menelusuri Profesional Keguruan, Kuala Nerus: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

46. Kamus Dewan Edisi Keempat 2009. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

47. Khairatul Akmar, Maimun Aqsha Lubis, Aisyah Sjahrony. 2015. Realiti Teori dan Praktikal Bahasa Arab Universiti di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

48. Mohamad Najib Abdul Ghafar. 2011. Edisi Kedua. Pembinaan dan Analisis Ujian Bilik Darjah,Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.

49. Mohamad Sahari Nordin. 2005. Pengujian dan Penaksiran di Bilik Darjah,Research Centre, International Islamic University  Malaysia.

50. Mohsin Ali Atiyyah. 2006. Al-Kafi fi Asaalib Tadris al-Lughoh al-Arabiyyah,  Amman-Jordan: Dar al-Syuruq.

51. Mohsin Ali Atiyyah. 2007. Tadris al-Lughoh al-Arabiyyah Fii Dhow’I al-Kifayat al-Ada’iyyah. Amman-Jordan: Dar al-Manahej.

52. Mokhtar Ismail. 2009.  Pentaksiran Pendidikan (Edisi Kedua), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

53. Noraini Idris, Shuki Osman. 2009. Pengajaran dan Pembelajaran (Teori dan Praktis), Dlm Norasmah Othman, Shuki Osman, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran.  Malaysia: McGraw Hill Education.

54. Raja Hazirah Raja Sulaiman. 2012. Penguasaan Balaghah Dalam Kalangan Pelajar IPT. Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

55. Ratib Qasim Asyur, Mohamad Fuad al-Hawamidah. 2009. Funun al-Lughoh al-Arabiyyah wa Asaalib Tadrisiha.Alimul Kutub al-Hadis, Irbid-Jordan.

56. Rosni Samah. 2009. Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia.Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

57. Rusydi Tuaimah. 2004a. Al-Usus al-Ammah Li Manahij Taalim al-Lughah al-Arabiah: I’daduha, Tatwiruha, Taqwimuha. Cairo: Darul Fikril Arabi.

58. Rusydi Tuaimah. 2004b. Al-Maharat al-Lughawiyyah: Mustawayatuha, Tadrisuha, Su’ubaatuha. Cairo: Darul Fikril Arabi.

59. Samirra’i, Fadil Salih. 2001. Balaghah al-Kalimah fi al-Ta’bir al-Qur’ani. Amman: Dar Amman Linnasyr Wa at-Tawzi’.

60. Siti Rahayah Ariffin. 2003. Teori, Konsep & Amalan Dalam Pengukuran dan Penilaian, Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia.

61. Shuhaida Hanim Mohamad Suhane, Nurazan Mohmed Rouyan, Kamariah Yunus, Muzammir Anas, Raja Hazirah Raja Sulaiman. 2017. Kepentingan Pembinaan Model Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Balaghah peringkat Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. Dlm. Mohd Shahrizal etl. (pnyt) Penataran Pendidikan Bahasa Arab di Peringkat Pengajian Tinggi. Kuala Nerus: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

62. Shuhaida Hanim Mohamad Suhane, Nurazan Mohmed Rouyan, Kamariah Yunus, Suzana Sulaiman, Muzammir Anas, Raja Hazirah Raja Sulaiman.2016. Strategi Pengajaran Balaghah Arab: Satu Kajian Peringkat IPT. Laporan Penyelidikan Universiti. Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

63. Shuhaida Hanim Mohamad Suhane. 2010. al-Ittijahast Fi Dirasat an-Nazm  al-Qurani inda ba’dhi A’laamil Balaghiyyin, Tesis Sarjana, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).  

64. Sulaiman, R. H. R., & Moden. J. P. B. 2011. Penguasaan Balaghah Dalam Kalangan Pelajar IPT. Tesis PhD. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Universiti Malaya. 

65. Tim McNamara. 2000. Language Testing. New York: Oxford University Press.

66. Zulazhan Ab. Halim, Mohd Hazli Yah@Alias, Mohd Shahrizal Nasir, Mohd Fauzi Abdul Hamid. 2014. Bahasa Al-Quran Yang Tersurat dan Tersirat. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

67. Zulazhan Ab. Halim. 2012. Kebolehbacaan buku teks balaghah Sijil Tinggi Agama Malaysia di sekolah-sekolah menengah Agama Negeri, Tesis Ph.D, Universiti Kebangsaan Malaysia.

68. Zulazhan Ab. Halim, Mohd Ala-uddin Othman, Mohd Hazli bin Yah@Alias, Shuhaida Hanim binti Mohamad Suhane, Abdul Wahid bin Salleh. 2013. Kebolehbacaan Buku al-Balaghah al-Wadihah Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Pantai Timur. Laporan Penyelidikan. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA).

69. Zulkhairi. M. Abd. Hamid. 2012. Rekabentuk Perisian Pembelajaran Balaghah Arab Peringkat Sekolah Menengah. Disertasi Sarjana. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Universiti Malaya.

Categories: BAHASA ARAB DAN TAMADUN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *