Menu Home

PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

Abstrak Keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Maka Islam telah menetapkan sistem dan peraturan dalam institusi keluarga bagi memastikan pembentukan umat sejajar dengan perintah Allah SWT. Sehubungan itu, perkahwinan yang menepati syarak adalah komponen paling asas dalam proses pembentukan keluarga, masyarakat dan negara keseluruhannya. Justeru, kajian ini dilakukan bagi mengkaji perkahwinan dari perspektif maqasid syariah dalam memelihara institusi keluarga untuk membangunkan umat seterusnya menyumbang kepada pembangunan negara. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif yang dipersembahkan secara deskriptif. Data dianalisis melalui analisis kandungan yang terdiri dari kitab primer dan sekunder serta jurnal kajian-kajian lepas. Hasil kajian mendapati maqasid syariah dalam perkahwinan menepati fitrah manusia, melahirkan zuriat dan keturunan, mewujudkan mawaddah dan sakinah, melahirkan tadayyun dalam keluarga serta mengembangkan masyarakat dan umat manusia. Implikasi kajian dapat membantu ibu bapa memahami maqasid perkahwinan yang disyariatkan Allah SWT dalam memelihara institusi keluarga sejajar dengan perintah Allah SWT. 

Rujukan

 1. Al-Qur’an
 2. Abdullah Basmeih.2002. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
 3. Abdullah Nasih Ulwan. (1988). Pendidikan Anak-anak Dalam Islam (terj.). Pustaka Nasional Singapura.
 4. Abdullah Sulong & Siti Nurfairuz. t.th. Faktor-faktor yang Mempunyai Hubungan dengan Pembentukan Keluarga Bahagia: Kajian di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM. Fakulti Pendidikan, UTM.
 5. Abdul Halim Mahmud. 1991. Tarbiyah al-Nasyi al-Islami. Kaherah: Dar al-Qalam.
 6. Abd. Jalil Mohd Hassan. 1993. Perkahwinan Dalam Islam (Berdasarkan Dalil, Hukum, Hikmat Dan Panduan Kebahagiaan). Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
 7. Abdul Karim Zaydan. 1969. al-Madkhal Lil Dirasat al-Shariah al-Islamiyyah. Baghdad: Dar Umar Ibn al Khattab.
 8. A’dawiyah Ismail 2011. Pembentukan Keluarga Berkualiti dalam kalangan Wanita Bekerjaya Menurut Islam: Kajian Kes Di Putrajaya. Penerbitan: UKM, Bangi, Selangor.
 9. Ahmad Sunawari Long. 2014. Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbitan UKM, Bangi, Selangor.
 10. Abū Hāmid Al-Ghazālī. 1973. al-Mustasfā min Īlm al-Usūl. Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah. Ahmad Hasan Karzun. 1997. Mazaya Nizam al-Usrah fi al-Islam. Beirut: Dar Ibn Hazm.
 11. Ibn ᶜĀshūr, Muḥammad Ṭāhir. 2001. Maqāṣid Al-Sharīᶜah Al-Islāmiyyah. Muḥammad al-Ṭāhir Al-Maysāwī (pnyt.). Ed. ke-2. Amman: Dār al-Nafā’is.
 12. Al-Ghazali. 1992. Menyingkap Hakikat Perkahwinan. Terj. Muhammad al-Baqir. Cetakan keempat. Bandung Penerbit Karisma.
 13. Al-Ghazali. 2001. Bimbingan Mukminin-Pada Mencari Redha Ilahi. Terj: Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional.
 14. Al-Kilani, Abd. Rahman Ibrahim, 2000. Qawaid al-maqasid inda al-Imam al-Syatibi. Damsyik, Dar al-Fikr.
 15. Al-Najjār, ᶜAbd al-Majīd. 2008. Maqāṣid Al-Sharīᶜah Bi Abᶜād Jadīdah.
 16. Al-Raysūnī, Aḥmad. 1995. Naẓariyyah Al-Maqāṣid ᶜInda Al-Imām Al-Syāṭibī. The International Institute of Islamic Thought.
 17. Al-Shāṭibī, Ibrahīm Ibn Mūsā al-Lakhmī. 2004. Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharīᶜah. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 18. Al-Tabari, Abi Jaafar Muhammad Ibn Jarir, 1999. Tafsir al-Tabari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 19. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, 2002, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Hadith.
 20. Jawiah Dakir. 1996, Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, Islamiyyat 17 (1996) 3-18
 21. Kamus Dewan. 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 22. Ibn Manzur. 1990. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al Fikr.
 23. Mahmud Muhammad al-Jauhari. 2000. Al-akhawat al-Muslimat. Mesir: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
 24. Muhammad bin Yaakub al-Firuzi al-Abadi. 1971. al-Qamus al-Muhit, Beirut: Muassasah Risalah.
 25. Muhammad Jawad al-Faqih. 1993. Al-Usrah al-Muslimah. Beirut: Dar al-Adhwa’.
 26. Mustafa al-Zarqa’. 1998. al-Madkhal al-Fiqhi al-Am, Dar al-Qalam, Damsyik,
 27. Mustafa Sa‟id al-Khan wa Muhyiddin Mastu. 1999, al-Aqidah al-Islamiyyah Arkanuha Haqoiquha Mafsadatuha. Damsyik:  Dar al-Kalm al-Toyyib.
 28. Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho. 2002. Fiqh Manhaji. Pustaka Salam.
 29. Ratna Roshida Abd. Razak (2007), Jurnal Kemanusiaan bil 9 Jun 2007.
 30. Siti Shamsiah. 2017. Muzakarah Pakar (Pengukuhan Institusi Kekeluargaan Berlandaskan Maqasid al-Syariah. Institut Kefahaman Islam Malaysia.
 31. Su’ad Ibrahim Saleh. 1982. Adhwa’ ala Nizam al-Usrah Fi al-Islam. Jeddah: Penerbitan Tihama.
 32. Syed Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zabidi (1971), Tajul Arus min Jawahir al-Qamus, Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi, h. 35
 33. Yusuf al-Qardhāwi. (1996). Madkhal li Ma‟rifati al-Islam Muqawimatuhu Khasaisuhu Ahdafuhu Masadiruhu, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 16;
 34. Yusuf al-Qardhawi. (2001). Pengantar Belajar Shari‟at Islam, Beirut, Lebanon: Muassasah Risalah.
 35. Wahbah al-Zuhaili. (1991). Tafsir al-Munir. Jilid 13. Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu’asir.
 36. Wan Nordin Wan Abdullah et al. (2014), Tafsir Maudhu’iy: kekeluargaan, Dewan Bahasa & Pustaka

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *