Menu Home

PERSPEKTIF MAQASID KHUSUS SYARIAH DALAM MEMELIHARA INSTITUSI KELUARGA
Abstrak Institusi keluarga merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan negara bagi kesinambungan umat manusia. Namun, pelbagai bentuk gejala negatif dan pengabaian keselamatan keluarga telah melanda masyarakat. Maka Islam telah menetapkan maqasid dalam memelihara institusi keluarga. Sehubungan itu, ibu bapa selaku individu penting dalam institusi keluarga seharusnya memahami matlamat pemeliharaan institusi keluarga dari perspektif maqasid khusus syariah dalam mencorakkan hala tuju keluarga bagi memastikan kemenjadian anak-anak untuk mewarisi perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW agar mencapai kesejahteraan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Justeru, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti perspektif maqasid khusus syariah dalam memelihara institusi keluarga selari dengan tuntutan Allah SWT. Kajian ini berbentuk kajian kualitatif yang dipersembahkan secara deskriptif. Data dianalisis melalui analisis kandungan yang terdiri dari kitab primer dan sekunder serta jurnal kajian-kajian lepas. Dapatan kajian mendapati bahawa, perspektif maqasid khusus syariah dalam memelihara institusi keluarga ialah memelihara kesinambungan ummah, memelihara kestabilan keluarga dan memelihara kualiti kesolehan keturunan  dalam memastikan pemeliharaan institusi keluarga. Implikasi kajian dapat membantu ibu bapa memahami perspektif maqasid khusus syariah dalam institusi keluarga bagi mendidik  agama anak-anak sejajar dengan perintah Allah SWT. 

Rujukan

 1. Al-Qur’an
 2. Abdullah Basmeih.2002. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
 3. Abdullah Nasih Ulwan. (1988). Pendidikan Anak-anak Dalam Islam (terj.). Pustaka Nasional Singapura.
 4. Abdullah Sulong & Siti Nurfairuz. t.th. Faktor-faktor yang Mempunyai Hubungan dengan Pembentukan Keluarga Bahagia: Kajian di Kalangan Pelajar Tahun 4 Fakulti Pendidikan, UTM. Fakulti Pendidikan, UTM.
 5. Abdul Halim Mahmud. 1991. Tarbiyah al-Nasyi al-Islami. Kaherah: Dar al-Qalam.
 6. Abd. Jalil Mohd Hassan. 1993. Perkahwinan Dalam Islam (Berdasarkan Dalil, Hukum, Hikmat Dan Panduan Kebahagiaan). Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
 7. Abdul Karim Zaydan. 1969. al-Madkhal Lil Dirasat al-Shariah al-Islamiyyah. Baghdad: Dar Umar Ibn al Khattab.
 8. A’dawiyah Ismail 2011. Pembentukan Keluarga Berkualiti dalam kalangan Wanita Bekerjaya Menurut Islam: Kajian Kes Di Putrajaya. Penerbitan: UKM, Bangi, Selangor.
 9. Ahmad Sunawari Long. 2014. Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam. Penerbitan UKM, Bangi, Selangor.
 10. Abū Hāmid Al-Ghazālī. 1973. al-Mustasfā min Īlm al-Usūl. Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah. Ahmad Hasan Karzun. 1997. Mazaya Nizam al-Usrah fi al-Islam. Beirut: Dar Ibn Hazm.
 11. Ibn ᶜĀshūr, Muḥammad Ṭāhir. 2001. Maqāṣid Al-Sharīᶜah Al-Islāmiyyah. Muḥammad al-Ṭāhir Al-Maysāwī (pnyt.). Ed. ke-2. Amman: Dār al-Nafā’is.
 12. Al-Ghazali. 1992. Menyingkap Hakikat Perkahwinan. Terj. Muhammad al-Baqir. Cetakan keempat. Bandung Penerbit Karisma.
 13. Al-Ghazali. 2001. Bimbingan Mukminin-Pada Mencari Redha Ilahi. Terj: Syed Ahmad Semait. Singapura: Pustaka Nasional.
 14. Al-Kilani, Abd. Rahman Ibrahim, 2000. Qawaid al-maqasid inda al-Imam al-Syatibi. Damsyik, Dar al-Fikr.
 15. Al-Najjār, ᶜAbd al-Majīd. 2008. Maqāṣid Al-Sharīᶜah Bi Abᶜād Jadīdah.
 16. Al-Raysūnī, Aḥmad. 1995. Naẓariyyah Al-Maqāṣid ᶜInda Al-Imām Al-Syāṭibī. The International Institute of Islamic Thought.
 17. Al-Shāṭibī, Ibrahīm Ibn Mūsā al-Lakhmī. 2004. Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharīᶜah. Beirut: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 18. Al-Tabari, Abi Jaafar Muhammad Ibn Jarir, 1999. Tafsir al-Tabari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 19. Amran & Khadijah. 2014. Pengaruh Faktor Kesepaduan dan Kemahiran Keibubapaan Terhadap Kesejahteraan Psikologi dalam Kalangan Ibu Bapa dan Anak. Jurnal Sains Humanika 3:1 (2014) 99-105. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM
 20. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, 2002, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Hadith.
 21. Azizi Yahaya & Gan Lui Nam. t.t. Peranan Ibu Bapa. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.
 22. Ibn Manzur. 1990. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al Fikr.
 23. Ishamuddin Ismail. 2009. Kaunseling Keibubapaan. Aras Mega, Selangor.
 24. Jawiah Dakir. 1996, Asas Pembentukan Keluarga Menurut Perspektif al-Quran dan al-Sunnah, Islamiyyat 17 (1996) 3-18
 25. Kamus Dewan. 2010. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 26. Mahmud Muhammad al-Jauhari. 2000. Al-akhawat al-Muslimat. Mesir: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-Islamiyyah.
 27. Muhammad bin Yaakub al-Firuzi al-Abadi. 1971. al-Qamus al-Muhit, Beirut: Muassasah Risalah.
 28. Muhammad Jawad al-Faqih. 1993. Al-Usrah al-Muslimah. Beirut: Dar al-Adhwa’.
 29. Mustafa al-Zarqa’. 1998. al-Madkhal al-Fiqhi al-Am, Dar al-Qalam, Damsyik,
 30. Mustafa Sa‟id al-Khan wa Muhyiddin Mastu. 1999, al-Aqidah al-Islamiyyah Arkanuha Haqoiquha Mafsadatuha. Damsyik:  Dar al-Kalm al-Toyyib.
 31. Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho. 2002. Fiqh Manhaji. Pustaka Salam.
 32. Nabila Farhana & Fadzli Adam. 2015. Penghayatan Agama dan Resiliensi Wanita Islam Pasca Perceraian. Proceedings of ICIC 2015, e-ISBN: 978-967-13705-0-6. Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.
 33. Nor Ruzaini Sulaiman. 2016. Pornografi dan Alam Siber: Cabaran Terhadap Jati Diri Wanita dan Kesan kepada Psikologi Wanita. Desa Kreatif, Bangi
 34. Norsaleha Mohd Salleh. 2015. Penghayatan Akidah dan Pembentukan Peribadi Muslimah di Malaysia. Desa Kreatif, Bangi
 35. Rabiahtul Adauwiyah Arifin. 2014. Pembentukan Keluarga Ideal menurut Islam dalam Kalangan Ibu Tunggal di Yayasan Pembangunan Keluarga Trengganu. Pengajian Islam.UKM, Bangi, Selangor.
 36. Ratna Roshida Abd. Razak &  Nik Haslinda. 2007.  Jurnal Kemanusiaan bil 9 Jun 2007.
 37. Ramzi Zakaria. 2015. Kecuaian dan pengabaian kanak-kanak oleh ibu bapa: kedudukannya di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan prinsip syariah. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat, 19 . pp. 37-49. ISSN 1394-7729
 38. Sabitha & Mahmood Nazar. 1994. Kecenderungan remaja ke arah tingkahlaku seksual. Prosiding kertas kerja Gejala Sosial. Universiti Utara Malaysia, 75-82
 39. Siti Shamsiah. 2017. Muzakarah Pakar (Pengukuhan Institusi Kekeluargaan Berlandaskan Maqasid al-Syariah. Institut Kefahaman Islam Malaysia.
 40. Su’ad Ibrahim Saleh. 1982. Adhwa’ ala Nizam al-Usrah Fi al-Islam. Jeddah: Penerbitan Tihama.
 41. Syed Muhammad Murtadha al-Husaini al-Zabidi (1971), Tajul Arus min Jawahir al-Qamus, Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath al-„Arabi, h. 35
 42. Tariq Ismail. 1986. Perkahwinan dalam Islam (terj.). Petaling Jaya: Pustaka Salam.
 43. Yusuf al-Qardhāwi. 1996. Madkhal li Ma‟rifati al-Islam Muqawimatuhu Khasaisuhu Ahdafuhu Masadiruhu, Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 16;
 44. Yusuf al-Qardhawi. 2001. Pengantar Belajar Shari‟at Islam, Beirut, Lebanon: Muassasah Risalah.
 45. Wahbah al-Zuhaili. 1991. Tafsir al-Munir. Jilid 13. Lubnan: Dar al-Fikr al-Mu’asir.
 46. Wan Nordin Wan Abdullah et al. 2014, Tafsir Maudhu’iy: kekeluargaan, Dewan Bahasa & Pustaka

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *