Menu Home

PERBAHASAN AYAT DOMINAN DALAM STRUKTUR BAHASA ARAB

Abstrak Kajian ini bertujuan mengenalpasti tema kajian lepas berkaitan analisis sintaksis ayat bahasa Arab, mengesan kelompangan yang terdapat dalam kajian lepas analisis sintaksis ayat bahasa Arab dan) menonjolkan isu yang boleh dijadikan kajian baharu pada masa akan datang. Kajian ini merupakan sorotan literatur melalui analisis kandungan dan dihuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data diperoleh daripada tesis, disertasi, jurnal, buku, prosiding seminar dan laman sesawang. Hasil kajian terhadap binaan ayat dalam kajian terdahulu menunjukkan bentuk dominan ayat bahasa arab dikaji oleh dua belas pengkaji, iaitu sebanyak 40% daripada jumlah pengkajian, unsur ayat pula dilakukan oleh sepuluh pengkaji, iaitu sebanyak 33%, isu pola ayat dikaji oleh lima orang pengkaji, iaitu sebanyak 17 %, manakala perbincangan terhadap perubahan binaan ayat dilakukan oleh tiga orang pengkaji, iaitu sebanyak 10%. Kajian ini mendapati jenis ayat yang penting untuk kajian ialah ayat jenis ficliyyah, berdasarkan ayat jenis ini ialah ayat dominan dan bahasa Arab didominasi oleh pola ayat ficliyyah. Tumpuan jenis ayat ficliyyah ialah ayat al-mabni li al-majhul atau ayat pasif. Di dapati struktur sintaksis ayat pasif masih banyak aspek perbincangan yang belum dijelaskan, khususnya melalui teori bahasa terkini iaitu Program Minimalis.

Rujukan

 1. Abd. Rauf Dato’ Haji Hassan Azhari, Muhd. Aziz dan Abd. Jabar. 2002. Kamus Istilah Lingusitik Arab-Inggeris-Melayu. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.
 2. cAmayirah, Khalil Ahmad. 1984. fi Nahu al-Lughah wa Tarkibiha. Jeddah: cAlam Macrifah.
 3. al-Asadi, Hassan cAbd al-Ghani Jawad. 1428H/2007M. Mafhum al-Jumlah cInda Sibawaih. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
 4. Aoun, J., Benmamoun, E. and Choueiri, L. 2010. The syntax of Arabic. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Aoun, J., Benmamoun, E. and Sportiche, D. 1994. Agreement, Word Order, and Conjunction in Some Varieties of Arabic. Linguistic Inquiry, 25. 195–220.
 6. Ayyat, Amjed. Fazal Mohamed Sultan, Mohamed Subakir Yasin. 2013.  A Minimalist Approach to Short Passive in Standard Arabic. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(9): 375-382,
 7. Bakir, M. 1980. Aspects of Clause Structure in Arabic. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
 8. Chomsky, N. 1995. The Minimalist Program. Cambridge, Mass: MIT Press.
 9. al-Dahdah. 1993. Mucjam Lughah al-Nahu al-cArabi, cArabi–Inklizi. Beirut: Maktabah Lubnan Nashirun.
 10. Dayf, Shauqi. 1995.  Tajdid al-Nahu. Kaherah: Dar al-Macarif.
 11. Dkhissi, Yahya.2018. On the Syntax of Complementizer Phrases in Standard Arabic: A Minimal Approach. International Journal of Arabic Language. Vol. 4 Issue 2/2018 (pp. 253-270)
 12. al-Fadhli, cAbd al-Hadi. 1976. Mukhtasar al-Nahu. Jeddah: Dar al-Shuruk.
 13. Fakih, A. 2014. Subject Wh-Movement in Najrani Arabic and Minimalism. International Journal of Linguistics, 6(5), 89.
 14. Fassi Fehri, A. 1993. Issues in the structure of Arabic clauses and words. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 15. Fazal Mohamed Mohamed Sultan. 2010. Teori Chomsky dan cabaran Bahasa Melayu. Jurnal Kesturi. Vol 20(1), 28-47.
 16. Kafin Jaladri. 2013. Anastrofe dalam kalimat bahasa arab (taqdim dan ta’khir). http://etd.repository.ugm.ac.id/ 142
 17. Kartini Abd. Wahab. 2013. Tinjauan Pembentukan Struktur Pasif Di- Berdasarkan Tiga Pendekatan Tatabahasa Generatif. Jurnal Melayu 11,30-50.
 18. Kartini Abd. Wahab. 2015. Analisis Struktur Pasif Bahasa Melayu: Satu Pendekatan Minimalis. Tesis Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.
 19. Khuli, Muhammad cAli. 2001. Madkhal ila cIlm al-Lughah. Jordan: Dar al-Falah.
 20. Majdi, B. 1990. Word order and proper government in Classical Arabic. In Eid, M. (ed.), Perspectives on Arabic Linguistics I. Amsterdam: John Benjamins, 155-172
 21. Mohammad, M. 1990. The problem of subject-verb agreement in Arabic: Towards a Solution. In Eid, M. (ed.) Perspectives in Arabic Linguistics I. Amsterdam: Benjamins, 95–125.
 22. Mohammad, M. 2000. Word Order, Agreement in Arabic. Amsterdam: John Benjamins B.V.
 23. Mohd Faiz Mohd Sobari. 2004. Ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu: satu kajian perbandingan dari aspek kata kerja, pelaku, objek dan pelaku ganti. Tesis Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 24. Muhammad Marwan Ismail & Wan Moharani Mohammad. 2008. Kajian tatabahasa Arab dahulu dan sekarang. Nilai: USIM.
 25. al-Mucjam al-cArabi al-Asasi. T.th. al-Munazzomah al-cArabiyyah li al-Tarbiyyah wa al-Tsaqafah wa al-culum.
 26. Nahlah, Mahmud Ahmad. 1988. Madkhal ila Dirasat al-Jumlah al-cArabiyyah. Beirut: Dar al-Nahdah al-cArabiyyah.
 27. Plunkett, B. 1993. The Position of Subjects in Modern Standard Arabic. In Eid, M. and Holes, C. (eds.), Perspectives on Arabic Linguistics V. Amsterdam: John Benjamins, 231-260.
 28. Qabawah, Fakhruddin. 1401H/1981M.  Icrab al-Jumal wa Ashbah al-Jumal. Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah.
 29. Qaddur, Ahmad Muhammad. 1416H/1996M. Mabadi’ al-Lisaniyyat. Damsyik: Dar al-Fikr.
 30. al-Qbailat, Naji Masned dan al-Momani, Islam M. 2016. Passive Sentences in Jordanian Arabic under the Minimalist Approach. International Journal on Studies in English Language and Literature (IJSELL) Volume 4, Issue 4, PP 26-35
 31. al-Qumairi, Saeed dan Munir Shuib. 2018.  Verbal Agreement in Mehri Word Order: A Feature-based- Inheritance Model. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 26 (T): 57 – 78
 32. al-Samirra’i, Fadil Salih. 2013. al-Jumlah al-cArabiyyah wa al-Macna. Amman: Dar al-Fikr.
 33. al-Shammiry, Khalaf M. J. 2016. Subject Verb Agreement in Modern Standard Arabic (MSA) and Saudi Dialect of Arabic (SA): A New Minimalist Account. International Journal of Language and Literature. Vol. 4, No. 2, pp. 83-92
 34. al-Shorafat, Mohammed Odeh. 2018. A Phasal Account of Arabic Passive Constructions.  Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2018, vol. 15, no. 3 [cit. 2018-13-12].
 35. Shormani, Mohammed Q. 2015. Is Standard Arabic a VSO Language? Evidence from Syntax and Semantics. Al-Qalam Journal. Issue (3)
 36. Soltan, Usama. 2007. On Formal Feature Licensing in Minimalism: Aspects of Arabic Morphosyntax. University of Maryland: College Park. Ph.D. dissertation
 37. al-Tunji, Muhammad. & al-Asmar, Raji. 1421H / 2001M. Al-Mucjam al-Mufassal fi cUlum al-Lughah (al-Alsuniyyat). Jld.1. Beirut: Dar Al-Kutub al-cIlmiyyah.

Categories: BAHASA ARAB DAN TAMADUN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *