Menu Home

HIJAB SEBAGAI POLITIK, KULTUR BUDAYA DAN AGAMA DALAM KALANGAN WANITA MALAYSIA: SATU KAJIAN

Abstrak Aurat merupakan sebahagian badan yang wajib di tutup sama ada di kalangan lelaki atau perempuan. Ayat-ayat mengenai kewajipan menutup aurat ini telah lama termaktub di dalam al-Quran malah turut dinyatakan ancaman bagi golongan yang mengabaikannya. Namun, antara perkara yang dipandang serius mengenai aurat ini ialah penggunaan hijab dalam kalangan wanita khususnya bagi wanita di Malaysia. Penggunaan hijab pada zaman ini lebih memfokuskan kepada trend di mana penggunaannya lebih tertumpu kepada fesyen, faktor politik dan agama. Persoalannya, bagaimana penggunaan hijab ini diaplikasikan dalam bentuk fesyen, politik dan agama. Oleh itu, untuk melihat aplikasi berkenaan dengan penggunaan hijab ini, satu kajian khusus berkenaan dengan hijab ini perlu di lakukan untuk melihat maksud sebenar mengenai hijab serta faktor-faktor yang mendorong dalam penggunaan hijab tersebut. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis dokumen di mana jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dikumpulkan dan dikaji dengan lebih mendalam. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan hijab di kalangan wanita Malaysia ini didorong oleh beberapa faktor seperti penggunaannya hanya untuk berfesyen. Kedua, untuk mendapat sokongan dari sudut politik dan ketiga, suruhan dan ketaatan kepada agama. Kesimpulannya, hijab merupakan salah satu kewajiban umat Islam untu k menjaganya.

Rujukan

 1. Al-Fairūzabādiy, Muhammad bin Ya’kub. 2005. Al-Qāmūs Al-Muhīt. Beirut: MuassasahAlRisālat.
 2. Al-Maudūdiy, Abu Al-‘a’lā. 2009. Al-Hijāb. Mesir: Sharikah Dār Nahr Al-Nīl
 3. Al-Naisābūrī, Abī al-Husīn Muslim al-Hajjāj. 2006. Ṣaḥīḥ Muslim al-Musammā al-Musnan al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan. Jil. 1. Abū Qutaybah Naẓri Muhammad al-Fāryābī (pnyt.). Riyāḍ: Dār Ṭoyyibah.
 4. Al-Subkiy, Muhammad Abdul Latīf & Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid. 2010. Al-Mukhtār min Sihhāh Al-Lughah. Qāherah: Matbaᶜah Al-Istiqāmat.
 5. Al-Sijistānī, Abī Dāud Sulaymān ibn al-Ashᶜath. 1996. Sunan Abī Dāud. Muhammad ᶜAbd al-ᶜAzīz al-Khālidī (pnyt.). Beirut-Lubnan: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 6. Abu Zaid, Bakar bin Abdullah. 2005. Hirāsatu Al-faḍīlat. Riyadh: Dāral-ᶜĀṣimah Li Al-Nashar wa Al-Tawzīᶜ
 7. Atik Catur Budiati. 2011. Jilbab gaya Hidup Kaum Hawa. Jurnal Sosiologi Islam. 1:1-12.
 8. Anilatin Naira. 2014. Makna Budaya Pada Jilbab Modis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 1-15.
 9. Ainurrofiq Dawam. 2007. Jilbab Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Inovatif  6: 365-377.
 10. Farahwahida Binti Mohd Yusof & Nur Afzan Bin Muhammad. 2010. eprints.utm.my : Aurat Wanita Muslim Menurut Perspektif Islam: Penerimaan dan Pengamalan di Kalangan Masyarakat. http://eprints.utm.my/id/eprint/11656/ (20 April 2018)
 11. Heriyanti. 2017. Aspek Hukum Penggunaan Jilbab Dalam Perspektif Hukum Islam( Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah). Tesis Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar
 12. Intan Maylani Sabrina Dewintari, Sunarto & Wiwid Noor Rakhmad. 2015. Neliti.com : Analisis Isi Sikap Majalah Hijabella Mengenai Fenomena Perkembangan Hijab. https://www.neliti.com/id/journals/interaksi-online (25 April 2018)
 13. Ibnu Manzūr, Muhammad bin Mukram. 2010. Lisān Al-‘arab. Darul Sadir-Beirut.
 14. Ma’rifa Muhaimin. 2008. Aurat Dalam Perspektif Ulama Mazhab Dan Relevansinya Dengan Masa Kini. Tesis Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah
 15. M. Nasir. 2014. Fikih Aurat Wanita Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab. Tesis dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 16. Mohd Roslan Mohd Nor. 2011. Menangani Cabaran Umat Islam Era Moden. Jurnal Al-Tamadun, 6: 107-121.
 17. Nazirah bte Lee.1985. Transformasi Fesyen Pakaian Muslim Di Semenanjung Tanah Melayu, 1930-1940. Jurnal Perspektif 6:68-80.
 18. Rokiah Ismail. 2003. Fesyen Pakaian Remaja Mengapa Perlu Ranggi. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pusat Pengajian Sosial, Pembangunan & Persekitaran Cabaran Pembangunan Dilema Persekitaran 2003.hln. 20-45.
 19. Sarimah Binti Nordin. 2016. Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah. Proceedings Of The International Conference On Education Towards Global Peace 2016. Hln. 1-15.
 20. Syarifah Habibah. 2014. Sopan Santun Berpakaian Dalam Islam. Jurnal Pesona Dasar 2: 65-78.
 21. Ummir Rodliyah. 2014. Epistemologi Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Analisis Komparasi: Muhammad Ali as-Shabumi dan Muhammad Syahrur. Prosiding Halaqah Nasional & Seminar International Pendidikan Islam 2014, hlm. 247-260.
 22. Umi Faridhoh. 2016. Perempuan Adalah Aurat. Tesis Dari Fakulti Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *