Menu Home

ANALISIS MAQASID SYARIAH DI SEBALIK PANDUAN DIET PEMAKANAN NABI SAW

Abstrak Panduan pemakanan yang dibawa oleh nabi SAW yang terdapat dalam hadis-hadis baginda SAW merupakan sebahagian pensyariatan. Seperti mana sedia maklum, Syariah terdiri daripada al-Quran, al-Sunnah, qias dan ijmak para ulama. Kesemua sumber-sumber tersebut mengandungi di sebaliknya tujuan, hikmah atau lebih dikenali sebagai maqasid syariah. Persoalan yang boleh ditimbulkan adalah bagaimana panduan pemakanan yang dibawa oleh nabi SAW dapat dikaitkan dengan maqasid Syariah. Oleh itu, kajian dalam penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti maqasid Syariah yang terkandung di sebalik panduan pemakanan nabi SAW atau boleh diistilahkan dengan diet baginda SAW. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif iaitu kajian yang dilaksanakan menerusi kajian kepustakaan dengan kaedah pengumpulan data yang berkaitan dengan tajuk. Kesimpulan dari kajian ini mendapati bahawa diet pemakanan baginda SAW mengandungi hikmah pensyariatan yang dapat dikaitkan dengan kulliyyat al-khams iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, harta dan juga keturunan. Kajian ini juga dikukuhkan lagi dengan beberapa fakta melalui perspektif-perspektif sains yang berkaitan dengan pemakanan.

Rujukan

 1. Al-Quran
 2. Ainna, Megat & Iqhwan. 2019. Bahaya tabiat makan banyak. Sinar Harian,.
 3. al-Bājūrī. 2002. Ḥāshiyah Al-Imām Al-Bājūrī ᶜAlā Jauharat Al-Tauḥīd. Alī al-Jumaᶜah (pnyt.). 1st ed. kaherah: Dār al-Salām.
 4. al-Baṣiṭ, Ismaᶜil. 2005. Al-ghadhā wa al-taghdhiah fi ḍau’ kitab wa sunnah. http://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/605.
 5. al-ᶜAsqalānī. 2006. Nukhbat Al-Fikr Fī Muṣṭalaḥ Aḥl Al-Athar. ᶜAwaj (pnyt.). 1st ed. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm.
 6. al-Dīn, ᶜIzz. 2000. Qawāᶜid Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām. Ḥammād & ᶜUthmān (pnyt.). 1st ed. Bairūt: Dār al-Qalam.
 7. al-Ghazāliyy. 2008. Iḥyā’ ᶜUlūm Al-Dīn. al-Qāhirah: Dār al-Salām.
 8. al-Ḥaddād. 1994. Al-Muᶜāwanah Wa Al-Muẓāhārah Wa Al-Mu’āzarah. 1st ed. al-Riyāḍ: al-Ḥāwī.
 9. al-Najjār. 2008. Maqāṣid Al-Sharīᶜah Bi Abᶜād Jadīdah. 2nd ed. Bairūt: Dār al-Gharb al-Islāmiyy. https://archive.org/details/mqasid_jadidah/page/n1.
 10. al-Nasimi, Naẓim. 1996. Al-Ṭibb Al-Nabawiyy Wa Al-ᶜIlmu Al-Ḥadith. Muassasat al-Risālah.
 11. al-Qurtubiyy, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr. 2006. Al-Jāmiᶜ Li Ahkām Al-Qur’ān. Abdullah Ibn Abd Ḥasan al-Turkiyy (pnyt.). Bairūt: Mu’asasah al-Risālah.
 12. al-Shaibānī. 1998. Kitāb Al-Kasb. ᶜAbd Fattāḥ (pnyt.). 1st ed. Bairūt: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyy. https://archive.org/details/al-Kasb-shebani/page/n3.
 13. al-Shāṭībiyy. 2008. Al-Muwāfaqāt. Hasan Ᾱli Salmān (pnyt.). al-Qāhirah: Dār Ibn Affān.
 14. al-Taftazānī. 2018. Sharḥ Al-Waraqāt Fī Uṣūl Al-Fiqh. Hātim (pnyt.). 1st ed. Kuwait: Dār al-Ḍiyā’.
 15. al-Ṭarīqī, Ahmad. 1984. Al-Aḥkām Al-Aṭᶜimah Fī Al-Sharīᶜat Al-Islāmiyyah. 1st ed. Riyāḍ: al-Waqfiyyah al-Amīr Ghāzī Li al-Fikr al-Qur;ānī.
 16. al-Tawījarī. 2011. Mausūᶜat Al-Fikh Al-Islāmiyy. 1st ed. Riyāḍ: Baitul al-afkār al-Dauliyyah.
 17. al-Yūbī. 1998. Maqāsid Al-Sharīᶜah Al-Islāmiyyah Wa ᶜAlāqahā Bi Al-Adillah Al-Sharᶜiyyah. 1st ed. al-Riyāḍ: Dār al-Hijrah Li al-Nashr Wa al-Tauziᶜ. http://www.feqhup.com/uploads/1367416520191.pdf.
 18. Alliende, María Elena, Cabezón, Carlos, Figueroa, Horacio & Kottmann, Cristián. 2005. Cervicovaginal fluid changes to detect ovulation accurately. American Journal of Obstetrics and Gynecology.
 19. Ariff. 2013. Prinsip penentuan hukum makanan ubah suai genatik yang berasaskan haiwan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
 20. Ariff, Asmadayana, Rizafizah, Rozida, Adib, Zaini, Zahara, Latifah & Diani. 2018. Najis ( tinja ) manusia daripada perspektif sains dan islam serta amalan pemakanan sunnah. 47 (6):1227–34.
 21. Ashūr, Ibn. 1999. Maqāsid Al-Sharīᶜah Al-Islāmiyyah. . al-Maisāwī (pnyt.). Ammān: Dār al-Nafā’is.
 22. Basith, Abdul. 2011a. Cara makan rasulullah.
 23. Basith, Abdul. 2011b. Cara Makan Rasulullah. Batu Caves: al-Hidayah.
 24. Basyīri. 2016. Athar al-taᶜālīm al-diniyyah fi ṣiḥḥat al-insān. Abu Bakr.
 25. Brooklyn, Mark. 2009. Al-Mausūᶜah Al-ᶜIlmiyyah Li Al-Taghdhiyyah. al-Jīzah: Dār al-Fāruq.
 26. Farīd, ᶜAli. 2007. ᶜAsal Al-Naḥl Wa Ṭibbal-Ḥadīth.
 27. Faszly Rahim. 2016. Indahnya Pemakanan Dan Perubatan Islam. Sri Damansara: Telaga Biru.
 28. Fatin. 2018. Lambat kahwin kadar subur menurun. Berita Harian,.
 29. Ghiyāth. t.th. Al-Ṭibb Al-Nabāwī Fī Ḍau’ Al-ᶜIlm Al-Ḥadīth. Dimashq: Dār al-Maᶜājim.
 30. Halina. 2016. Berat badan berlebihan sukar hamil. Berita Harian, 25 June.
 31. Hamādī, Jumaᶜah. 2016. Hady Al-Nabī Fi Tanāwu Al-Ṭaᶜām. 1st ed. Umm al-Dirmān: Al-Alūkah.
 32. Hashman. 2018. Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit. Batu Caves: Publishing House.
 33. Ismāᶜīl. 2007. Maqasid Al-Sharīᶜah Ta’ṣīla Wa Tafᶜīla. al-Qāhirah: Idārah al-Daᶜwah Wa Taᶜlīm.
 34. Jamāᶜah, Ibn. 2012. Tadhkirah Al-Sāmiᶜ Wa Al-Mutakalim Fī Adab Al-ᶜIlm Wa Al-Mutaᶜallim. Mahdī al-ᶜAjamiyy (pnyt.). 3rd ed. Bairūt: Dār al-Bashā’ir al-Islamiyyah. https://archive.org/stream/WAQ137603/137603#page/n3/mode/2up.
 35. Kelany, Muhammad. 2017. Maqṣad Ḥifdh Al-Dīn Fī Nidhām Al-Ḥukm Fī Al-Islām Ka Aḥad Maqaṣid Taḥqīq Ḥājāt Al-Nās Al-Ḍuririyyah Fī IṬār Al-Maqāṣid Al-ᶜAmmah Li Al-Sharīᶜah Al-Islāmiyyah Dirāsat Fiqhiyyat Maqāṣidyyah. 1st ed. Iskandariyyah: Universiti Iskandariah.
 36. Mohammad, Wan, Libasin, Zuraira, Mydin, Azlina Mohd & Anisha, Wan. 2017. Kajian literatur : manfaat makanan sunnah dari perspektif islam . 3 (1):172–78.
 37. Mubayyad. 2018. Sunnah Rasulullah Makanan Penawar Menkjubkan. Batu Caves: Pustaka Sri Saujana SDN. BHD.
 38. Munirah. 2002. Gaya hidup sihat suatu kajian pemakanan menurut al-qur’ān dan sains. University Og Malaya.
 39. Muṣtafa. 2005. Al-Mausūᶜah Al-Dhahabiyyah Fī Al-Qur’ān Al-Karīm Wa Al-Sunnah Al-Nabawiyyah. 1st ed. kaherah: Dār Ibn al-Jauzī.
 40. Muṣṭafā al-Bughā & al-Dīn, Muḥyi. 2010. Al-Wāfī Sharḥ Al-Arbaᶜīn Al-Nawāwiyyah. 2nd ed. Dimashq: Dār al-Muṣṭafā. https://darmakkah.co.uk/product/الوافي-في-شرح-الأربعين-النووية/.
 41. Mustapha, Mustapha. 2015. Muḥāfaẓat al-sharīᶜah ᶜalā al-māl dirāsah fī ḍau’ al-maqāsid al-sharīᶜah. Majallah Jāmiᶜah al-Madīnah al-ᶜĀlamiyyah Māliziyā al-Maḥkamah Majmaᶜ. VOL: 14:
 42. Rabᶜayyah, Ibn. 2002. ᶜIlm Maqāsid Al-Shāriᶜ. Riyād: Maktabah Malik Fahd al-Waṭaniyyah.
 43. Saadiah. 2018. Wanita kahwin lewat punca penduduk tak bertambah. Berita Harian, 2 September.
 44. Spiller, Gene A., Story, Jon A., Furumoto, Emily J., Chezem, Jo Carol & Spiller, Monica. 2003. Effect of tartaric acid and dietary fibre from sun-dried raisins on colonic function and on bile acid and volatile fatty acid excretion in healthy adults. British Journal of Nutrition. 90 (4):803–7. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007114503001880/type/journal_article.
 45. Sujak, Fairuz, Siti, So, Noor Shahida Md, Kasah, Azizah Md, Syafiee, Siti Zaleha, Othman, Noraishah P., Sulaiman, Rohaya, Uteh, Nor Fazlin & Zoolkefli, Zuliana. 2015. Pemahaman dan pengamalan makanan sunnah warga universiti teknologi mara (uitm) johor kampus pasir gudang. International Islamic Heritage Conference. 1:335–45.
 46. Syamsul, Wan. 2013. Pesakit belanja rm1 bilion setahun untuk kos rawatan diabetis. Berita Astro Awani, 10 November.
 47. Taimiyyah, Ibn. 1994. Majmūᶜ Fatāwā. Majmaᶜ al-Malik Fahd li at-Ṫiba’ah al-Muṣḥaf a-Asharīf.
 48. Toha, Ali. 2018. 365 Sihat Gaya Rasulullah. Batu Caves: Publishing House SDN BHD.
 49. Yusuf. 1994. Al-Maqāṣid Al-ᶜĀmmah Li Al-Sharīᶜat Al-Islāmiyyah. 2nd ed. Riyāḍ: al-Dār al-ᶜĀlamiyyah Li al-Kitāb al-Islāmiyy.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *