Menu Home

PENGURUSAN WAKAF TUNAI IPT DI NEGERI SELANGOR

Abstrak:Wakaf tunai adalah merupakan alternatif dan kepentingan umat Islam pada masa kini khususnya dalam sektor pendidikan negara. Institusi pengajian tinggi awam (IPT) tidak terlepas daripada peranan dalam menjalankan aktiviti wakaf bagi menjana dana universiti dan meningkatkan prasarana bagi kemanfaatan staf dan para pelajar. Terdapat pelbagai langkah yang dilakukan oleh IPT di Malaysia untuk mengembangkan dana wakaf. Kajian pengurusan wakaf tunai ada dibincangkan namun kajian khusus pengurusan wakaf tunai di IPT negeri Selangor masih belum dibincangkan. Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti satu pengurusan wakaf tunai IPT di negeri Selangor yang berkesan yang mesti diamalkan supaya ia menjadi satu model pengurusan wakaf tunai yang terbaik dan wajar dicontohi. Kajian ini meninjau kepada model pengurusan wakaf tunai yang telah dilakukan oleh IPT di negeri Selangor iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk temubual wakil yang berkhidmat di bahagian wakaf IPT yang berkaitan yang dianalisis secara komparatif. Hasil kajian ini mendapati bahawa pentingnya wujud satu hala tuju bagi pengurusan wakaf tunai IPT di negeri Selangor bagi melestarikan dan meningkatkan harta wakaf IPT. 

Rujukan

 1. Abadi. (2000). Aun al-Ma’bud. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al- ‘Arabi.
 2. Abdul Halim Ramli & Ahmad Che Yaacob (pnyt.). (2005). Islam Hadhari: Pengukuhan Institusi Baitulmal dan Wakaf Di Malaysia. Selangor: Pusat Penerbitan Universiti               (UPENA).
 3. Abdul Wahab Khallaf. (1995). Ilm Usul al-Fiqh. Kaherah: Dar al-Fikr al-’Arabi.
 4. Abu Daud. (1974). Sunan Abi Daud. Dar al-Hadith.
 5. Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor. (2015). Potensi Wakaf Pendidikan Tinggi Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 6. Ahmad Zaki Hj. Abd Latiff, Abdul Halim Ramli, Che Zuina Ismail, Kamarulzaman Sulaiman, Norzaidi Mohd Daud. (2008). Wakaf: Pengurusan dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Malaysia. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti          (UPENA).
 7. Al- ‘Asqalani. (2013). Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari. Al-Risalah al- ‘Alamiah.
 8. Al-Baji. (1999). Al-Muntaqa Syarh Muwattha’ Malik. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 9. Al-Bukhari. (1993). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr.
 10. Al-Haitami. (2001). Tuhfah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 11. Al-Jurdani. (1988). Fath al-’Allam. Dar al-Salam.
 12. Al-Kasani. (1986). Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Shara’i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 13. Al-Khatib al-Sharbini. (1994). Mughni al-Muhtaj ila Makrifah Ma’ani al-Faz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 14. Al-Muwaq. (1994). Al-Taj wa al-Iklil Li Mukhtasar Khalil. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 15. Al-Nasa’i. (1999). Sunan al-Nasa’i. Kaherah: Dar al-Hadith.
 16. Al-Nasfi. (1997). Al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqa’iq. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 17. Al-Nawawi. (1991). Rawdah al-Talibin. Beirut: Al-Maktabah al-Islami.
 18. Al-Nawawi. (1996). Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Beirut: Dar al-Fikr.
 19. Al-Nawawi. (1996). Minhaj al-Talibin. Beirut: Beirut: Dar al-Fikr.
 20. Al-Nawawi. (2000). Sahih Muslim Bi Syarh al-Nawawi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 21. Al-Qalyubi & Umairah. (2009). Hashiata Qalyubi wa ‘Umairah. Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah.
 22. Al-Qaradhawi. (2001). Fi Fiqh al-Awlawiyyat, Dirasat Jadidah fi Dhau’i al-Quran wa al-Sunnah. Beirut: Muassasah al-Risalah.
 23. Al-Qarafi. (2001). Al-Dzakhirah Fi Furu’ al-Malikiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 24. Al-Ramli. (1993). Nihayah al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 25. Al-Sarakhsi. (2013). Al-Mabsuth. Syria: Dar al-Nawadir.
 26. Al-Sayyid al-Sabiq. (1999). Fiqh al-Sunnah. Al-Maktabah al- ‘Ashriyah.
 27. Al-Shafi’i. (1993). Al-Umm. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 28. Al-Shan ‘ani. (1988). Subul al-Salam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 29. Al-Shawkani. (1998). Nail al-Awtar. Damsyik: Dar al-Khair.
 30. Al-Shirazi. (1995). Al-Muhadzdzab Fi al-Fiqh al-Imam al-Shafi’i. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 31. Al-Sobuni. (1997). Sofwah al-Tafasir. Kaherah: Dar al-Sobuni.
 32. Al-Suyuti. (1990). Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 33. Al-Tirmidhi. (2007). Sunan al-Tirmidhi. Maktabah Dar al-Salam.
 34. Al-‘Uthaimin. (2005). Syarh Riyadh al-Solihin. Riyadh: Dar al-Watan Li al-Nasyr.
 35. Al-Zirkili. (2002). Al-A’lam. Dar al-Ilm Lil Malayin.
 36. Annon. (1992). Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyah. Wizarah al-Awqaf al-Kuwait.
 37. Annon. (2010). Manual Pengurusan Istibdal Wakaf. Putrajaya: Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR). Jabatan Perdana Menteri. 
 38. Annon. (2012). Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 39. Annon. (2013). Fatwa-fatwa Yang Diwartakan. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
 40. Badruddin al- ‘Aini. (2001). Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 41. Baharuddin Sayin, Asmak Hj. Ali & S.Salahudin Suyurno. (2006). Pengenalan Pengurusan Wakaf Di Malaysia. Selangor: Pusat Penerbitan UiTM (UPENA).
 42. Baharuddin Sayin, Asmak Hj. Ali & S.Salahudin Suyurno. (2006). Pengenalan Kepada Konsep Wakaf dalam Islam. Selangor: Pusat Penerbitan UiTM (UPENA).
 43. Dewiyana Binti Saparudin & Md Yazid Bin Ahmad. Keberkesanan Wakaf Tunai: Perspektif Prestasi Kutipan Dana Wakaf di Selangor. hlm. 338-346.
 44. Fahrul Irfan bin Ishak. (2006). Fiqh al-Waqi’: Fiqh Memahami Isu-isu Semasa. Johor Bahru: Jahabersa.
 45. Fairuzzabadi. (2005). Al-Qamus al-Muhith. Beirut: Muassasah al-Risalah. 
 46. Ibnu Abdil Bar. (1999). Al-Tamhid Lima Fi al-Muwattha’ Min al-Ma’ani wa al-Asanid. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 47. Ibnu Abdil Bar. (2000). Al-Istidzkar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 48. Ibnu Abidin. (2000). Hashiah Ibnu Abidin. Damsyik: Dar al-Thaqafah wa al-Turath.
 49. Ibnu al-Hamam. (1995). Syarh Fath al-Qadir. Beirut: Al-Maktabah al-Ashriyyah.
 50. Ibnu Faramarz. Durar al-Hukkam Syarh Gharar al-Ahkam. Dar Ihya’ al-Kutub al- ‘Arabiyyah.
 51. Ibnu Hibban. (1997). Sahih Ibnu Hibban. Beirut: Muassasah al-Risalah.
 52. Ibnu Majah. (2000). Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
 53. Ibnu Qudamah. (1996). Al-Mughni. Kaherah: Dar al-Hadith.
 54. Laman Sesawang GONTOR: https://www.gontor.ac.id/institut-studi-islam-darussalam
 55. Laman Sesawang Harian Metro: http://www1.hmetro.com.my/node/192178
 56. Laman Sesawang Jabatan Agama Islam Terengganu:  http://jheatweb.terengganu.gov.my/maxc2020/agensi/article.php?cid=37&aid=8731&frommenu=1&fromfile=
 57. Laman Sesawang Johor Corporation: http://www.jcorp.com.my/ waqaf-an-nur- hospital-clinics-35.aspx
 58. Laman Sesawang Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu: http://www.maidam.gov.my/index.php/
 59. Laman Sesawang Perbadanan Wakaf Selangor: http://www.wakafselangor.gov.my/ index.php/wakaf/saham-wakaf-selangor/terimaan-sumbangan-sws
 60. Laman Sesawang Bank Negara Malaysia: http://bnm.gov.my
 61. Laman Sesawang Wakaf Johor: http://www.e-wakafjohor.gov.my/v2/index.php? option=com_content&view=article&id=164
 62. Laman Sesawang Wakaf Perak Ar-Ridzuan: http://wakafperak.maiamp.gov.my/v1/index. php/ projek-wpar/wakaf-tunai
 63. Laman Sesawang Wakaf UiTM: http://wakaf.uitm.edu.my/about/
 64. Laman Sesawang Wakaf UKM: http://www.waqaf.ukm.my/ Pages/LatarBelakang.aspx
 65. Laman Sesawang Wakaf UPM:http://www.fund4knowledge.upm.edu.my/ ezakatputra/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=135
 66. Malik bin Anas. (1994). Al-Mudawwanah al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 67. Muhammad ‘Alaish. (1989). Manh al-Jalil Syarh ‘ala Mukhtasar Sayyid Khalil. Beirut:         Dar al-Fikr.
 68. Muhammad Abu Zahrah. (1959). Muhadarat fi al-Waqf. Kaherah: Jami’at al-Duwal al- ‘Arabiyah.
 69. Muhammad Al-Zuhayli. (2007). Al-Mu’tamad Fi al-Fiqh al-Shafi’i. Damsyik: Dar al-Qalam.
 70. Muhammad Ali al-Siddiqi. (2004). Dalil al-Falihin Li Turuq Riyadh al-Solihin. Beirut: Dar al-Makrifah.
 71. Muhammad Asyraf al-Sadiqi. (1994). ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 72. Muhammad Bakar Ismail. (2000). Al-Fiqh al-Wadhih Min al-Kitab wa al-Sunnah ‘ala al-Madzhahib al-Arba’ah. Kaherah: Dar al-Manar.
 73. Muhammad Rawwas al-Qal’aji. (1988). Mu’jam Lughah al-Fuqaha. Dar al-Nafa’is. 
 74. Muhammad Sofiyuddin Zakaria & Mohd Zamro Muda. (2015). Pelaksanaan Wakaf Tunai di Malaysia: Satu Sorotan Literatur. Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI) 2015. hlm. 44-50.
 75. Muslim. (2000). Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 76. Mustafa al-Bugha, Mustafa al-Khen & Ali al-Syarbaji. (1998). Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madhhab al-Shafi’i. Damsyik: Dar al-Qalam.
 77. Nadiah Zulkiflee, Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad. (2015). Kesedaran Terhadap Wakaf Tunai: Kajian Di Besut, Terengganu. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015. hlm. 171-181.
 78. Nik Mustapha Nik Hassan (pnyt.). (1999). Konsep dan Pelaksanaan Wakaf Di Malaysia.      Kuala Lumpur: Insititut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).
 79. Rahmah Ismail. (1998). Sumbangan Pendidikan Ke Atas Pertumbuhan Ekonomi Malaysia. Jurnal Ekonomi, 32: 3-20 UKM.
 80. Razali Othman. (2013). Institusi Wakaf : Sejarah dan Amalan Masa Kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 81. Razali Othman. (2015). Wakaf Tunai: Sejarah Amalan dan Cabaran Masa Kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 82. Shofian bin Ahmad. (2008). Wakaf Tunai: Peranan Dan Keistimewaannya Dalam Sistem Ekonomi Islam. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pengurusan Harta     Pusaka, Wasiat & Wakaf. 18-19 Oktober 2008. hlm. 317-324.
 83. Siti Mashitoh Mahamood. (2006). Waqf in Malaysia: Legal and Administrative Perspectives. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
 84. Siti Zakiah binti Ali & Hairunnizam Wahid. (2014). Peranan dan Kepentingan Dana Wakaf Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia. Prosiding Persidangan Kebangsaan          Ekonomi Malaysia ke-9 (PERKEM ke-9). 17-19 Oktober 2014. hlm.     216-225. 
 85. Surita Hartini Mat Hassan. (2015). Potensi Dinar Emas Dalam Wakaf Tunai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 86. Surtahman Kastin Hasan. (2015). Sistem Ekonomi Islam Di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 87. Wahbah Al-Zuhaili. (1996). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damsyik: Dar al-Fikr.
 88. Wahbah Al-Zuhaili. (2008). Al-Fiqh al-Shafi’i al-Muyassar. Damsyik: Dar al-Fikr.
 89. Zakariyya al-Kandahlawi. (2003). Awjaz al-Masalik ila Muwattha’ Malik. Damsyik: Dar al-Qalam.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *