Menu Home

PENGURUSAN HARTA ORANG ISLAM MELALUI KONSEP HIBAH: SUATU SOROTAN

Abstrak: Keperluan masyarakat untuk memahami konsep hibah amat penting dalam pengurusan harta orang Islam. Penggunaan konsep hibah adalah salah cara untuk menguruskan harta semasa hidup. Kefahaman masyarakat Islam tentang penggunaan dan keperluan konsep hibah dalam perancangan pengurusan harta ketika masih hidup masih rendah. Laporan statistik tentang masyarakat Islam yang membuat perancangan samada melalui wasiat atau hibah hanya 5% sahaja.  Artikel ini bertujuan untuk meneliti penggunaan konsep hibah dalam Islam sebagai salah satu kaedah pengurusan harta. Metode kajian berbentuk kualitatif menggunakan reka bentuk analisis dokumen dengan merujuk dokumen berkaitan subjek perbincangan seperti tesis, prosiding, jurnal buku-buku dan kertas kerja.Hasil kajian mendapati bahawa pengurusan harta Islam semasa hidup perlu dilaksanakan bagi memastikan pengurusan harta dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Rujukan

 1. Al-Quran al-Karim.
 2. Abdul Halim el- Muhammady. 2001 Undang-undang Muamalat dan Aplikasi kepada produk-produk Perbankan Islam, Selangor : Fakulti Undang-Undang UKM
 3. Ahmad Rida, al-Sheikh 1960. Mu’jam Matan al-Lughah. Jld.5. Beirut Dar Maktabah al-Hayah.
 4. Fayumi , al- Ahmad bin Muhammad. t.t.  Al-Misbah al- Munir, kaherah : Dar al-Ma’arif.
 5. Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukram.2003. Lisan al-‘Arab. Jld 6 dan 9. Kaherah: Dar al-Hadith.
 6. Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang & Amir Husin Mohd Nor. 2010. Qabd dan Hukum Penarikan Balik.Jurnal Muamalat Bil.3 .
 7. Kasani, al-Abi Bakr bin Mas’ud. 2003. Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Sharai’.Jld 8. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah
 8. Shams al-Din Ahmad bin Qudir. 2003. Nata’ij al- afkar fi Kashf al-Rumuz wa al-Asrar. Jld .9. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 9. Jurjani, al-Ali bin Muhammad. 1421H. Kitab al-Ta’rifat. Jeddah : al-Haramayn.
 10. Mustafa al-Khin, Mustafa al-bugha & ali al-Sharbaji.2003.al-Fiqh al-Manhaji ala madhab al-imam al-Shafii. Jld.3.Damshiq: Dar al-Qalam.
 11. Adilah Mohd Sa’afie & Mohd Zamro Muda. 2018. Garis panduan dalam penyediaan borang hibah di Mahkamah Tinggi Syariah. Journal of Contemporary Islamic Law, 3(1): 1-7.
 12. Amirul Adli & Noor Lizza Mohamed Said. 2018. Keperluan saksi dalam permohonan pengesahan kes hibah di Mahkamah Syairah. Journal of Comtemporary Islamic Law, 3(2): 20-27.
 13. al-Hisny, Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husainy. 2013. Kifayah al-Akhyar fi hall Ghayah al-Ikhtisar. Dimashq: Dar al-Faiha’.
 14. Ibn ‘Abidin, Muhammad Amin bin ‘Umar bin ‘Abdul al-‘Aziz. 1992. Hashiyah Ibn ‘Abidin Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar. Jil 6. Beirut: Dar al-Fikr.
 15. al-Majjaji, Muhammad Sukhal. 2010. al-Muhadhab min al-Fiqh al-Maliki wa Adillatihi. Jil.2.Dimasyq:Dar al-Qalam.
 16. Mohd Zamro Muda & Noor Lizza bt Mohamed Said. 2015. Signifikan Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Harta Orang Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.
 17. Mohd Zamro Muda et al. 2008. Pengantar undang-undang dan pentadbiran pusaka, wasiat dan wakaf orang Islam di Malaysia. Bangi: Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM.
 18. Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha &Ali al-Sharbaji. 2003. al-Fiqh al- manhaji ala madhab al-Imam al-Syafii. Cet ke-5. Damshiq:Dar al-Qalam
 19. Nasrul Hisyam Nor Muhamad. 2011. Penyelesaian pindah milik harta bercagar di institusi kewangan: dari perspektif undang-undang Islam. Kanun 23(2): 180-193.
 20. Noor Lizza Mohamed Said, Mohd Ridzuan Awang & Amir Husin Mohd Nor. 2010. Hibah dengan syarat balasan menurut pandangan fuqaha dan kedudukannya dalam undang-undang sivil Jordan. Jurnal Syariah. Jil. 20(3): 309-328.
 21. Nurul Syuhadah binti Azalan. 2018. Penghakiman Hakim Syarie dalam kes hibah di Mahkamah Syariah. Disertasi Sarjana, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 22. Rusnadewi Abdul Rashid & Nor Hisyam Ahmad. 2013. Pengurusan harta melalui hibah: kepentingan dan manfaat dari pelbagai aspek untuk kemajuan ummah. Jurnal Hadhari 5(1): 92-100.
 23. al-Sharbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib. 1994. Mughni al-Muhtaj ila Maani Alfaz al-Minhaj. Jil 2-3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
 24. Siti Mashitoh Mahamood. 2017. Enakmen Wakaf Negeri Selangor 2015 (Enakmen 15): suatu ulasan menurut perspektif undang-undang. Jurnal Kanun 29(2): 177-192.
 25. al-Zuhayli, Wahbah. 2012. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jil 4.(Damshiq: Dar al-Fikr.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *