Menu Home

PENDEKATAN MAU’IZAH AL-HASANAH TERHADAP GELANDANGAN DI MALAYSIA

Abstrak:Gelandangan merupakan salah satu golongan yang terdapat di negara Malaysia. Golongan ini sering dikaitkan dengan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Tambahan lagi, tahap pengetahuan dan penghayatan agama mereka pada tahap yang kurang memuaskan. Berdasarkan perkara tersebut, pendedahan ilmu agama kepada golongan tersebut perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penghayatan mereka dalam beragama. Justeru, kajian ini cuba merungkai istilah gelandangan secara umum serta dari perspektif Islam dan pendekatan mau’izah hasanah yang sesuai dijalankan terhadap gelandangan khususnya di Malaysia. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kualitatif yang menjurus kepada kajian kepustakaan. Penulis mendapatkan data melalui kaedah ini bagi mengulas secara lebih terperinci berkaitan kajian. Hasil dan perbincangan kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan untuk memilih pendekatan yang sesuai terhadap gelandangan.

Rujukan

 1. Ab. Aziz Mohd Zin. 2001. Metodologi Dakwah. Universiti Malaya: Kuala Lumpur
 2. Abdul Halim bin Abdul Karim & Ahmad Effat bin Mokhtar. 2019. Peranan Badan-Badan Dakwah Dalam Mendekati Golongan Gelandangan: Satu Tinjauan. Jurnal al-Sirat, Vol 1 No 18 : 1-18
 3. Ahmad Habibi Syahid. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Marginal Di Perkotaan. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol 1 No 2 : 155-168.
 4. Ahmad Munawar & Mohd Nor Shahizan. 2012. Memahami Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
 5. Ahmad Warson Munawir. 2018. Al-Munawwir (Kamus Bahasa Arab – Indonesia). Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Progressif.
 6. Al-‘Alamah Jalal al-Din Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahalli & Al-‘Alamah Jalal alDin ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Sayuti. 2004. Tafsir al-Jalalain. Bayrut: Dar al-Khayr.
 7. Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. 1994. Tafsir al-Tabari. Bayrut: Muassasah al-Risalah.
 8. Anis Natasha binti Mohd Rasmunawer. 2019. Pendekatan Dakwah Terhadap Golongan Gelandangan Di Kuala Lumpur. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia.
 9. Bukhari, M.AG. 2012. Dakwah Humanis dengan Pendekatan Sosiologis-Antropologis. Jurnal al-Hikmah 4 : 111-130
 10. Fariza Md Sham & Azyyati Mohd Nazim. 2015. Pendekatan Psikologi Dakwah Dalam Menangani Remaja Berisiko: Fokus Pendekatan Bimbingan Jiwa. Jurnal Hadhari, Vol 7 No 2: 63-73.
 11. Jawiah Dakir. 2008. Dasar Dan Kaedah Pembentukan Masyarakat Islam Menurut Perspektif Al-Sunnah. Selangor: International Law Book Services.
 12. Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2019. Retrieved from https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/full&id=Y0hIOFk4REdBa0hrRmxTeU95VzhZUT09
 13. Kamus Dewan Edisi Keempat. 2010. Dewan bahasa dan pustaka Kuala Lumpur.
 14. Kamus Pelajar Edisi Kedua. 2015. Dewan bahasa dan pustaka Kuala Lumpur.
 15. Khatibah. 2016. Prinsip-Prinsip Komunikasi Pustakawan : Persfektif Komunikasi Islam. Jurnal Iqra, Vol 10 No 2: 47-53
 16. Muhammad Ammar Harith Idris & Mohd Anuar Ramli. 2018. Pemerkasaan Golongan Gelandangan dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial dari Perspektif Maqasid al-Shari’ah. Prosiding Seminar Serantau Peradaban Islam, hlm. 527-540
 17. Muhammad Hizbullah. 2014. Konsep Mau’izhah Hasanah dalam al-Quran. Skripsi Sarjana Komunikasi Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatul Jakarta
 18. Muhammad Idris al-Marbawi. 1990. Kamus al-Marbawi. Kuala Lumpur: Dar al-Fikr.
 19. Muhammad Norizam Jamian & Nor Asma Ab Aziz. 2018. Akhlak Pemimpin Dalam Hikayat Isma Yatim: Satu Analisis Pendekatan Adab. Jurnal Melayu, Bil. 17(2) :255-275
 20. Mohd Suhaimi Mohamad et. all. 2016. Hubungan di antara Kesihatan Mental dengan Minat Kerjaya dalam kalangan Gelandangan di Kem Desa Bina Diri, Malaysia. Jurnal Akademika, Vol 86 No 1: 11-19.
 21. Norazizaliza Mat Najib. 2012. Tahap Tekanan dan Kesediaan Mendapat Khidmat Kaunseling Golongan Gelandangan di Anjung Singgah. Universiti Putra Malaysia.
 22. Noor Hafizah Haridi, Kamal Azmi Abd. Rahman & Rosni Wazir. 2016. Metodologi Dakwah Terhadap Golongan Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT). Jurnal Pengajian Islam. Bil 9 ISU II : 103-119
 23. Rafiza binti Mohamed. 2013. Tret Personaliti dan Religiositi Gelandangan Muslim Pusat Rujukan Intervensi Anjung Singgah. Tesis Sarjana. Universiti Kebangsaan Malaysia.
 24. Rafiza Mohamed, et al. 2018. Alternatif Menangani Individu Gelandangan Dan Berisiko Bersumberkan Al-Quran Dan Hadis. Jurnal al-Banjari.Vol. 17(2): 243-260
 25. Syazwani binti Drani. 2016. Dinamik Kehidupan Golongan Gelandangan di Pulau Pinang. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Sains Malaysia.
 26. Tengku Adnan. 2017. NGO ingin salur bantuan kepada gelandangan perlu ikut saluran betul. Berita Harian. 18 Jun.

Categories: Dakwah dan Kepimpinan

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *