Menu Home

PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Pendidikan akhlak adalah suatu proses yang dapat mengembangkan sikap manusia supaya menjadi baik sehingga mencapai kehidupan yang sempurna. Dengan demikian pendidikan akhlak sangat diperlukan untuk menghadapi realiti kehidupan zaman moden ini iaitu arus kemajuan yang pesat diiringi dengan kemerosotan akhlak. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan yang data-datanya diperolehi dari studi pustaka. Adapun proses pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan tematik iaitu berusaha mencari ayat-ayat al-Quran yang mengandungi tema tertentu yang berkaitan pendidikan akhlak. Sedangkan teknik analisis data dalam kajian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan menggunakan metod deduktif, induktif, kompulatif dan kesinambungan historic.

Rujukan

1. Al-Quran

2. Al-Ghazali 1994, Mengobati Penyakit Hati. Bandung: Bansung Karisma.

3. Amin, Ahmad 1988, Etika (Ilmu Akhlak). Jakarta: Bulan Bintang.

4. Achmadi, 2010, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta:    Pustaka Pelajar.

5. Al-Bukhari, 2008, Imam, Adabul Mufrad Kumpulan Hadits-hadits Akhlak. Jakarta: Pustaka  Al- Kautsar.

6. Haris, 2010, Abd, Etika Hamka Konstruksi Etik Berbaris Rasional Religius. Yogyajakarta: LKiS Yogyakarta.

7. Hamka, 1981, Rusydi, Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Jakarta: Pustaka Panjimas.

8. Hamka, 1982, Tafsir al-Azhar. Jakarta: Pustaka Nasional.

9. Ibnu Rusn, 2009, Abidin, Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

10. Abdul Mustaqim, 2013, Akhlak Tasawuf Lelaki Suci Menuju Revolusi Hati. Yogyajakarta: Kaukaba.

11. Nasirudin, 2010, Pendidikan Tasawuf. Semarang: Rasail Group.

12. Nata, Abuddin, 2021, Akhlak Tasawuf. Jakarta: Rajawali Pers.

13. Abuddin Nata, 2012, Pemikiran Pendidikan Islam & Barat. Jakarta: Rajawali Pers.

14. Hermawan, 2005, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kementerian Agama RI.

15. Nawawi, Rif’at Syauqi, 2011, Kepribadian Qur’ani. Jakarta: Amzah

16. Nasution, 2001, Metode Research Penelitian Ilmiah. Bandung: Pustaka Pelajar.

17. Nizar, Samsul dan Ramayulis, 2011, Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.

18. Nizar, Samsul, 2008, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.

19. Syarif, Ahmad, 2011, “Prinsip-Prinsip Pendidikan Nilai Buya Hamka (Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar” Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

20. Iiyas, Yunahar, 2006, Kuliah Akhlak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *