Menu Home

AKHLAK TERCELA, FAKTOR DAN PENYELESAIAN MENURUT TAFSIR AL-AZHAR KARANGAN HAMKA

Abstrak – Kajian ini adalah bertujuan mengetengahkan ketokohan dan kewibawaan Hamka sebagai ahli tafsir yang mempunyai ciri-ciri pendidik dan murabbi serta melihat bagaiman Hamka mengemukakan pandangan beliau terhadap permasalahan dan isu-isu kemasyarakatan berkaitan dengan akhlak tercela seperti memperolok-olok, sombong atau takbur dan fitnah berdasarkan huraian di dalam kitab tafsir al-Azhar karangan beliau. Mengenali dengan lebih dekat lagi seoarang ahli tafsir yang terkenal dalam tafsir mutakhir dengan menelusuri jalur salasilah Hamka serta menjelaskan metodologinya dalam huraian ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan akhlak tercela. Mengkaji pemikiran dan pandangan beliau dalam bidang pendidikan akhlak melalui huraian-huraian ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan akhlak tercela.Meneliti dan mengkaji pandangan dan pendekatan yang beliau gunakan dalam menghuraikan dan menjelaskan isu-isu dan masalah masyarakat yang berkait dengan akhlak tercela yang merangkumi sikap suka memperolok-olok, sombong atau suka takbur dan memfitnah. Meninjau pendekatan yang digunakan Hamka dalam mendidik dan mengasuh masyarakat dengan menanam sifat-sifat dan akhlak terpuji pada mereka sebagai penyelesaian gejala serta penyakit yang dihadapi masyarakat.

Rujukan

1. Al-Quran

2. Abdullah Muhammad Basmeh. 2000. Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Darulfikir.

3. Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, 2002, Sahih Muslim. Beirut. Dar
Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

4. Imam Ahmad Bin Hambal, 2001. Musnad Imam Ahmad, Beirut. Mu’assasah al-Risalah.

5. Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, 1986. Fathul Bari, Kaherah. Dar al-Rayyan li al-Turath.

6. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, TT. Madarijus Salikin. Pustaka Al-Kautsar.

7. Abdul Wahid Baharon, 1992. Cara Menundukkan Ego. Sabha Group. Kuala Lumpur: Sabha Group.

8. Ahmad Faried, 2007. Penawar & Penyucian Jiwa. Kuala Lumpur: Al-Falah Publications.

9. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. 2017. Lembaga Budi. Kuala Lumpur: PTS Publishing House Sdn. Bhd.

10. Ibnu Qayyim Al-Jayziyyah. 2009. Penyakit Rohani & Rawatannya. Kuala Lumpur: Pustaka Al- Shafa.

11. Ibnu Miskawaih. 1994. Menuju Kesempurnaan Akhlak, Buku Dasar Pertama tentang Filsafat Etika. Bandung: Penerbitan Mizan.

12. Ismail Bin Mohd. Hassan. 2980. Pekerti Muslim. Kuala Terengganu: Siri Penerbitan Yayasan Islam Terengganu.

13. Jaffar Salleh. 1990. Ego Ibu Segala Penyakit, Cara Mengubati Menurut Imam Al-Ghazali. Kuala Lumpur: Syeikh Publisher.

14. Muhammad Abdul Wahab. 2000. Pribadi dan Petunjuk Ar-Rasul Nabi Muhammad S.A.W. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

15. Mohd Ali Hashimi. 1992. Keperibadian Muslim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

16. M. shahkaflie an-Nadawi. 2001. Panduan Mendidik Dan Menunduk Nafsu. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

17. Syed Ahmad Semait. 1997. Siri Pengetahuan Islam Dan Suri Tauladan (1) Akhlak yang Mulia Karya Drs. Humaidi Tatapangarsa. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

18. Nawawi Dusuki, 1990. Kisah Ringkas Kehidupan Rasulullah S.A.W. Cheras: Wholesale-Mart Business Point Sdn. Bhd.

19. Jabir Qamihah, 1996. Nilai-Nilai Islam Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

20. Hamka, 2017. Lembaga Budi. Kuala Lumpur: PTS Publishing House.

21. S. Abul A’la Maududi, 1998. Cara Hidup Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar (DPF).

22. Hamka, 1998. Tasauf Moden. Kuala Lumpur: Darul Nu’man.

23. Aidh bin Abdullah Al Qarni, 2005. Al-Quran Menjadikan Hidup Lebih Berarti. Jakarta: Cendikia.

24. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, 2010. Keistimewaan Al-quran. Kuala Lumpur.Alam Raya Enterprise.

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *