Menu Home

PENETAPAN HUKUM FIQH BERASASKAN FAKTOR FASĀD AL-ZAMĀN: SUATU SOROTAN

Abstrak:Penetapan sesuatu hukum adalah bergantung kepada keadaan ᶜillah dan antaranya menurut para ulama ialah fasād al-zamān. Faktor fasād al-zamān penting diambil kira dalam penetapan hukum bagi memastikan kelestarian maqāṣid syarak sentiasa terpelihara. Penghayatan masyarakat yang rendah terhadap suruhan dan larangan agama dalam apa jua aspek kehidupan boleh mewakili kewujudan fasād al-zamān yang dititik beratkan dalam penetapan hukum. Banyak fatwa atau hukum didapati berubah atau saling bercanggahan dari suatu masa ke suatu masa lain dan alasan kepada situasi tersebut adalah disebabkan oleh fasād al-zamān. Sehubungan itu, artikel ini ditulis dengan tujuan meneliti konsep fasād al-zamān dalam penetapan hukum oleh para fuqaha berserta contoh-contoh hukum yang ditetapkan berasaskannya. Artikel ini berasaskan metod kualitatif dengan pendekatan berbentuk  analisis kandungan. Hasil kajian mendapati faktor fasād al-zamān sebagai faktor penting yang perlu diambil kira oleh individu atau badan berautoriti dalam memastikan hukum atau fatwa yang dikeluarkan menepati dengan realiti semasa dan mencapai maqāṣid syarak yang asal

Kata Kunci:Fasād Al-Zamān, Penetapan Hukum, Masyarakat, Maqāṣid, Realiti.

Rujukan

 1. ᶜAbd al-Karīm Ẓaydān. 2014. Al-Wajīẓ fī Uṣūl al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risālah Nāshirūn.
 2. Adam Yūnus. 2013. Taghayyur al-Ahkām fī al-Fiqhī al-Islāmī Musawwighātuh wa Ḍawābiṭuh https://www.startimes.com/?t=32199478 [25 September 1995].
 3. Ahmad Fahmi Zamzam. 1998. 40 Hadis Tentang Peristiwa Akhir Zaman. Pokok Sena: Khazanah Banjariyah.
 4. Ahmad Muhammad ᶜAzb Mūsā. t.th. Athar Taghayyur Al-Zamān Wa Al-Makān Fī Al-Fatwā. t.tp: t.pt.
 5. ᶜAli Jumᶜah. 2014. Taghayyur al-Fatwā bi Taghayyur al-Zamān wa al-Makān. https://www.draligomaa.com/index.php/المكتبة/مقالات/الوفد/item/807-تغير-الفتوى-بتغير-الزمان-والمكان  [25 September 2019].
 6. Al-Aṣfahāniyy,  al-Rāghib Husayn Bin Muhammad. 1998. al-Mufradāt fi Gharīb al- Qur’an. Beirut: Dār al-Maᶜrifah.
 7. Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismāᶜīl. t.th. Ṣahīh al-Bukhārī. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
 8. Ibnu ᶜĀbidīn. t.th. MajmūᶜAh Rasā’il Ibn ᶜĀbidīn. t.tp: t.pt.
 9. Ibn Baṭṭāl, ᶜAlī Ibn Khalaf. t.th. Sharh Ṣahīh al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl. al-Riyāḍ: Maktabah al-Rushd.
 10. Ibnu Manzūr. 1998. Lisān al-‘Arab. Beirut: Dar al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 11. Ibnu Manẓūr. 1993. Lisān al-ᶜArab. Beirut: Dār al-Kitāb.
 12. Al-Jurjānī, ᶜAlī Muhammad al-Sharīf. 1982. al-Taᶜrīfāt. Beirūt: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 13. Loukile, Hafīẓah. 2019. Tahqīq al-Manāṭ wa Athāruhu fī Ikhtilāf al-Fuqahā’ Fiqh al-Amwāl Namūzajan. Beirūt: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 14. Muhammad Firdaus Nurul Huda. 2002. Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam. Batu Caves: Thinker’s Library.
 15. Muhammad ᶜĪsā. 2020. Ḍiyāᶜ Al-Amānah Min ᶜAlamāt Fasād Al-Zamān. Al-Wafd https://alwafd.news/دنيا-ودين/2991414-علي-جمعة-الرسول-أخبرنا-أن-ضياع-الأمانة-من-علامات-فساد-الزمان  [25September 2020].
 16. Muslim Ibn Al-Hajjāj. 2006. Ṣahīh Muslim. t.tp: Dār al-Ṭayyibah.
 17. Muṣṭafa ShamsudĪn. t.th. Athar al-Ẓamān fī Ijtihād al-Uṣūlī: Dirāsah Naẓariyyah Taṭbīqiyyah. Gombak: Jabatan Fiqh Usul, Kulliyyah Ilmu Pengetahuan Islam dan Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa.
 18. Mohamad Akram Laldin. 2014. Prinsip Ganti Rugi dan Denda terhadap Penangguhan Pembayaran Hutang dalam Kewangan Islam. Taᶜwīḍ, Suyūlah & Ibrā’ dalam Sistem Kewangan Islam Dialog Cendikiawan Syariah Antarabangsa hlm. 121–171. Kuala Lumpur: IBFIM.
 19. Al-Qaṭīfī, Muhammad al-ᶜUbaidān. 2008. Fasād al-Zamān https://www.alobaidan.org/homepage [25 September 2019].
 20. Al-Rumailī, ᶜAbdul Hakīm. 2016. Taghayyur al-Fatwa fī al-Fiqh al-Islāmī. Beirūt: Dār al-Kutub al-ᶜIlmiyyah.
 21. Shamsiah Mohamad. 2014. Al-Risalah. Al-Risalah 14(1): 1–22.
 22. al-Shīrāẓi, Nāṣir Makārim. t.th. Nufahāt al-Wilāyah Sharh Aṣrī Jāmiᶜ li Nahj al-Balāghahal. t.tp: Dār Jawād al-A’immah.
 23. Sinaiqurah ᶜAzūzī.  2017. Iᶜtibār Fasād Al-Zamān fi Taghyīr Al-Ahkām Al-Fiqhiyyah Dirāsah Ta’ṣīliyyah Taṭbīqiyyah. Jāmiᶜah Al-Jazā’ir. t.tp: t.pt.
 24. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. 2006. Keputusan Majlis Penasihat Syariah (2nd Edition). Book Review http://www.sc.com.my/wp-content/uploads/eng/html/icm/Keputusan_MPS_SC.pdf.
 25. al-Ṭabrāni, Sulaimān Ibn Ahmad. t.th. al-Muᶜjam al-Awṣaṭ li al-Ṭabrānī. Qāhirah: Dār al-Haramain.
 26. Al-Zarkashī, Badr al-Dīn Muhammad Ibn ᶜAbdullah. 1955. al-Burhān fī ᶜUlūm al-Qur’ān. Lubnān: Dār al-Maᶜrifah.
 27. Al-Zarqa’, Mustafa Ahmad. 1998. Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-’ami. Damshiq: Dar al-Qalam.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *