Menu Home

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN MEMBENARKAN PERNIKAHAN BEZA AGAMA MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM

Abstrak: Malaysia adalah negara berbilang kaum di mana kaum Melayu, Cina, India dan etnik-etnik Bumiputra di Sabah dan Serawak hidup dalam penuh keharmonian, persefahaman dan kerjasama dalam segala aktiviti. Sebagai penduduk yang multi etnik maka mereka bebas untuk memilih agama-agama yang mereka ingin anuti. Apa yang menarik di Malaysia ini telah berlaku perkahwinan antara kaum di Malaysia sejak sekian lama di mana lelaki Melayu Muslim berkahwin dengan wanita Cina atau wanita India yang telah dengan kerelaan mereka memilih menukar agama mereka kepada agama Islam. Namun sejak kebelakangan ini telah timbul pandangan yang menyeleweng yang diutarakan oleh golongan liberal yang telah membenarkan pernikahan beza agama berlaku tanpa wanita-wanita atau lelaki lelaki tersebut tidak perlu  menukar agama mereka. Pandangan yang dikemukakan oleh golongan Liberal ini adalah satu pandangan yang menyeleweng serta menyalahi ajaran agama Islam. Maka kajian ini bertujuan untuk menganalisis hujah-hujah yang dikemukakan oleh golongan liberal dan sekaligus menolak pandangan tersebut berdasarkan metode penghujahan yang diguna pakai oleh ulamak-ulamak Islam berkaitan dengan perkahwinan beza agama. Metode kajian ini adalah kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk analisis kandungan. Penulis merumuskan hasil kajian bahawa masyarakat Malaysia perlu saling memahami dan menghormati sensitiviti terhadap isu yang melibatkan agama masing-masing kerana perkahwinan merupakan hubungan yang berkekalan dan ia akan melibatkan isu -isu yang berkaitan seperti zuriat, pewalian dan juga pewarisan dan semua ini tidak dapat berlaku sekiranya perkahwinan itu berdiri di atas perkahwinan beza agama.

 1. Abd. Rahman Dahlan. (2008). Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik). Miqot, Xxxii(2), 147–162. Http://Jurnalmiqotojs.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Jurnalmiqot/Article/Viewfile/165/278.
 2. Abdul Rahman, N. F., & Muhammad Shah, N. S. (2020). Persepsi Penganut Muslim Dan Bukan Muslim Terhadap Isu-Isu Sensitif Agama: Kajian Di Lembah Klang. International Journal Of Islamic Thought, 12(1), 95–109.
 3. Adah, A., Mohd, W., Wan, Y., Ali, A. W., Jusoh, A. J., Alqari, A., & Zabudin, M. (2018). Konsep Kesejahteraan Keluarga Menurut Hadis. 1(2), 92–108.
 4. Al-Bukhari (1987) Al-Turath Al-‘Arabiy, Hal.1949. No. Hadith 1080, Juz. 5, Cet.3, Beirut: Dar Al-Ihya’.
 5. Al-Haythami, Ali_Ibn_Abu_Bakr_Al-Haythami (December 2009) Majmau’ Al-Zawa’id Wa Manba’ Al-Fawa’id, Bil Hadith 23 Juz 1, 283.
 6. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawi: Ringkasan Kitab Al-‘Aziz (Al-Syarh Al-Kabir) Rawdhah Al-Thalibin Wa ‘Umdah Al-Muftin  631-676h)
 7. Al-Quran , Mashaf Madinah An-Bawawi, Arab Saudi Al-Hasubi.
 8. Al-Tabarani , Sulaiman Ibn Ahmad, Bayrut : Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi Lil-Tibaah Wa Al Nashr Wa-Al Tawzi, Al-Mu’jam Al-Kabir, Bil. Hadith 280, (2009)
 9. Ampel, U. I. N. S. (2016). Software Ensiklopedi ( Mausu ’ Ah Al-Tafsir Wa ‘ Ulumi Al-Qur ’ An ). 17(2), 227–240.
 10. Badruddin Bin Abi Muhammad Al-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz Vii, 132
 11. Enactment, L. (2020). Analisis Terhadap Peruntukan Penentuan ʻiddah Dalam Enakmen Undangundang Keluarga Islam Malaysia (A Critical Analysis On The Determination Of ʻiddah In The Malaysian Islamic Family Law Enactment). Akademika, 90(3), 49–62.
 12. Hashim, Z., Adabi, F., & Kadir, A. (2015). Agenda Hasan Al-Banna Dalam Pembangunan Insan Menerusi Penulisan Karya Majmuat Al-Rasail. Jurnal Kemanusiaan, 24(3), 1–14.
 13. Ibrahim, M., Latifah, A. M., Awang, J., Abdul Kadir, M. N., & Mohd Othman, F. (2013). Pengajian Islam Di Ipt Malaysia Dalam Menangani Islam Liberal. Jurnal Hadhari, 5(1), 37–53. Http://Www.Ukm.My/Jhadhari/Makalah/V5n12013/Makalah03.Pdf
 14. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2013),  Panduan Pengurusan Nikah Di Malaysia, Cetakan Kedua.
 15. Klang, L. (2012). Kefahaman Wanita Islam Kelas Menengah Di Lembah Klang Terhadap Islam Liberal. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal Of Islamic Studies, 34, 13–25.
 16. M. Ali Al-Shabuniy (2015), Tafsir Ayat Ahkam,. (N.D.).
 17. Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal; Kamran As’ad Irsyadi, Mufliha Wijayati, Penerjemah : Membangun Keluarga Qur’ani : Panduan Untuk Wanita Muslimah  (2005) 385.
 18. Muhammad Atiullah, O., & Mohd Nor, D. (2009). Kecelaruan Fahaman Liberal Dalam Fiqh: Satu Kajian Mengenai Hukum Wanita Islam Berkahwin Dengan Non-Muslim. August, 23–24.
 19. Muhammad Ibn ‘Umar As-Syathiri, (2015), Syarh Al-Yaqut An-Nafis, Beirut: Darul Minhaj, Hal. 600 Dan Muhammad Az-Zuhaily, 2015, Al-Mu’tamad Fil Fiqh As-Smyafi’e, Damshik: Darul Qalam, Cetakan Kelima, 4,77.
 20. Muslim, K., & Konsep, B. (2014). Menangani Cabaran Liberalisme Dalam Kalangan Muslim Berdasarkan Konsep Ijmak. Jurnal Usuluddin, 40, 27–49.
 21. Muslim, K., & Konsep, B. (2014). Ringkasan Kitab Al-‘Aziz (Al-Syarh Al-Kabir) Rawdhah Al-Thalibin Wa ‘Umdah Al-Muftin. Jurnal Usuluddin, 7, 334.
 22. Pendidikan, Universiti Idris, Sultan Idris Kerja, Hasil Hanyalah, Ini Sekadar, Untuk Ilmu, Pengkongsian (2010). Imam abu daud. 0–30.
 23. Pendidikan, Universiti Idris, Sultan Idris Kerja, Hasil Hanyalah, Ini Sekadar, Untuk Ilmu, Pengkongsian (2010). Imam abu daud. 0–30.
 24. Siti Khatijah Yasin, & Fadzli Adam. (2017). Sensitiviti Agama Dalam Hubungan Masyarakat Pelbagai Kaum Di Malaysia. Proceeding Of International Conference Of Empowering Islamic Civilization, 1948, 17–22.
 25. Syam, M. M, & Syachorfi, M. (2019). Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, 4(1).

Categories: USHULUDDIN

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *