Menu Home

BAIAH KEPIMPINAN PAS MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH AL-SYARIAH

Abstrak: Baiah merupakan janji setia untuk memberi ketaatan kepada ketua dan bersedia melaksanakan arahan ketua sama ada ketika cergas atau terpaksa. Parti Islam Se-Malaysia (PAS) merupakan salah sebuah parti politik di Malaysia yang telah menjadikan Islam sebagai dasar pergerakannya. PAS telah mewajibkan kesemua calon wakil rakyat mereka yang bakal bertanding dalam pilihanraya untuk mengikrarkan lafaz baiah. Ianya sebagai menyatakan kesetiaan kepada Allah, Rasul dan parti, agar wakil rakyat mereka tidak mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Objektif utama tulisan ini adalah menilai validitasi baiah yang diamalkan oleh PAS menurut perspektif siyasah al-syariah.

Rujukan

 1. Al- Qur’an
 2. Abd al-Ilāh Aḥmad Abū Raḥmat. 2010. al-Maṣlaḥah al-Mursalah fī Aḥkām al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī ‘Ahd al-Nabī SAW. Gaza: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah.
 3. Abdul Hadi Awang. 2015. Fahami Makna Baiah dan Bersumpah. Harakahdaily.
 4. Abū Fāris, Muḥammad ‘Abd al-Qādir. 1984. al-Niẓām al-Siyāsī fī al-Islām. Beirut: Dār al-Qur’ān al-Karīm.
 5. Aḥmad Ṣiddīq ‘Abd al-Raḥmān. 1988. al-Bay‘ah fī al-Niẓām al-Siyāsī al-Islāmī wa Taṭbīqātuhā fī al-Ḥayāh al-Siyāsiyyah al-Mu‘āṣirah. Kaherah: Maktabat Wahbah.
 6. al-Būṭī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. 1965. Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah. Kaherah: Universiti al-Azhar.
 7. al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad. 2008. al-Muṣtaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar (pnyt.). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
 8. Ḥussayn ibn Muḥsin ibn ‘Alī Jābir. 1990. al-Ṭarīq ilā Jamā‘at al-Muslimīn. 4th ed. Mansurah: Dār al-Wafā’.
 9. al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Abdullāh & Ḥāmid, Muḥammad ‘Abd al-Ḥalīm. 1990. Naẓarāt fī Risālat al-Ta‘līm. Kaherah: Dār al-Tawzī‘ wa al-Nashr al-Islāmiyyah.
 10. Perlembagaan PAS. 2011.
 11. al-Rīs, Muḥammad Ḍiyā’ al-Dīn. 1976. al-Naẓāriyyāt al-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah. Kaherah: Maktabat Dār al-Turāth.
 12. Sa‘īd Ḥawwā. 1979. Min Ajl Khuṭwah ilā al-Amām ‘alā Ṭarīq al-Jihād al-Mubārak. Kaherah: Maktabat Wahbah.
 13. Sayyid Quṭb. 1982. Ma‘ālim fī al-Ṭarīq. Kaherah: Dār al-Shurūq.
 14. al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2011. al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Ḍaw’ Nuṣūṣ al-Sharī‘ah wa Maqāṣidihā. 4th ed. Kaherah: Maktabat Wahbah.
 15. Quṭb, Muḥammad ‘Alī. 1982. Bay‘at al-Nisā’ li al-Nabī Ṣallā Allāh ‘alayh wa Sallam. Kaherah: Maktabat al-Qur’ān.
 16. al-Zuḥaylī, Wahbah. 2007. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Damsyik: Dār al-Fikr al-‘Arabī.

Categories: Syariah

afriyantobinemri

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *