Menu Home

BENTUK POSAN (PESAJI) DAN CORAK AMALAN DALAM MASYARAKAT ISLAM WETU TELU DI DUSUN RENTANG DESA GANTI LOMBOK

Abstrak Tradisi Posan merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika masyarakat Islam Wetu Telu akan menyunatkan anak lelakinya, tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang ini kerana menurut pandangan masyarakat Islam Wetu Telu Dusun Rentang mengatakan bahawa merupakan proses atau masuknya fasa kedewasaan seorang anak dan salah satu syarat beragama Islam adalah seorang anak mesti bersunat. Oleh itu, artikel ini bertujan untuk menganalisis bentuk posan dan corak amalan dalam masyarakat Islam Wetu Telu di Dusun Rentang Desa Ganti, Lombok. Kajian ini berbentuk penyelidikan kualitatif dan kaedah pengumpulan datanya menggunakan temu bual, pemerhatian, dokumentasi dan kajian perpustakan dengan mengaplikasikan metode analisis buku atau artikel yang berkaitan dengan tajuk artikel ini. Hasil kajian ini mendapati bahawa bentuk posan ini berbentuk persegi empat yang memiliki dua puluh tujuh tiang iaitu empat tiang diatas dan empat tiang dibawah, disamping empat tiang yang diatas terdapat sembilan tiang yang mengelilinginya. Kemudian ada empat puluh tiang kecil disamping empat tiang yang terdapat dibawah dan beratapkan jerami kering. Manakala corak amalan masyarakat Islam Wetu Telu di Dusun Rentang ada dua iaitu corak keagamaan dan corak sosial budaya.

Rujukan

 1. Alan Barnard and Jonathan Spencer.1996.Encyclopaedia of Social Cultural Anthropology, London: Rotledge.
 2. A.G.Pringgodidgo (peny.). 1973.  Ensiklopedi Umum Jakarta:Yayasan Dana Buku Franklin.
 3. Arie. 2009. Pengertian, Syarat dan Rukun Puasa, http:// risalah rasul. wordpress. com/2008/09/20/ pengertian-syarat-dan-rukun-uasa/. Diakses [7 May 2019].
 4. Ayu Anggraini Jafri. 2015. Upacara Kelahiran dan Kematian Budaya Sasak Lombok http://ibdgunadarmaayu2.blogspot.com/2015/03/upacara-kelahiran-dankematian-budaya_28.html. Diakses [10 May 2019].
 5. Caroline Pooney. 2001. African Literature, Aninism and Politic, London: Routledge.
 6. Didin Hafhiduddin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press.
 7. Husni Thamrin. 2009. Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi, Lpm : Uin Suska Riau.
 8. H. Sulaiman Rasjid.  Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo. t.t.
 9. Irawan. 2015. SASAK; Siapa, Bagaimana, dan Mau Ke Mana?, Berugaq Press.
 10. I Gusti Ayu Armini, Raj Riana Dyah Prawita Sari dan I Gusti Ayu Agung Sumarhenid. 2013. Gotong-royong di Lombok Nusa Tenggara Barat. Yogyakarta: Ombak
 11. Junus, Umar. 1976. Perkembangan Puisi Melayu Modern. Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 12. Koentjaraningrat. 1983. Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia. dalam Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati. Sosiologi Pedesaan. Jilid 1,Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 13. Moh. Rifa’i. 1978. Fiqh Islam Lengkap, Semarang :Karya Toha Putra.
 14. Muhammad Anwar:2016.http://muhammadanwar844.blogspot.com/2016/06/makalah-islam-wetu-telu.html . Diakses pada [24 April 2019].
 15. Pranadji, Tri. 2009. Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa. Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, IPB. Volume 27 No. 1, Juli 2009.
 16. Rumadi. 2007.Post-Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU. Jakarta : Depag RI.
 17. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka.
 18. Yustitia.2017.Melihat_Serunya_Gotong-royong-di-Lombok  http://lombok.panduanwisata.com/wisata-sejarah/ Gotong-royong di Lombok, Akses 2 Oktober 2019.
 19. Zakiah Daradjat. 1996. Perbandingan Agama I, Jakarta: Bumi Aksara.