Menu Home

PENGUASAAN HUKUM TAJWID DALAM KALANGAN MAHASISWA DAN MAHASISWI UNIVERSITI

Abstrak: Ilmu Qiraat amat berkait rapat dengan pentafsiran al-Quran. Hal ini kerana salah satu syarat untuk mentafsirkan al-Quran ialah dengan menguasai ilmu Qiraat sebagaimana yang digariskan oleh Al-Suyuti. Qiraat Mutawatirah dan Shadhdhah mempunyai peranan dan sumbangan di dalam bidang pentafsiran al-Quran. Sumbangannya merentasi sempadan termasuklah dalam kalangan ulama tafsir di […]

TAFSIRAN JOHN WANSBROUGH TERHADAP AL-QURAN

Abstrak: Al-Quran merupakan mukjizat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana, susunan-susunan ayat, penggunaan bahasa dan gaya seni yang terdapat di dalam al-Quran begitu unik dan ini berbeza dengan kitab-kitab bagi agama lain. Oleh kerana al-Quran ini mempunyai bahasa yang unik, maka untuk memahami […]

APLIKASI TAKHRIJ HADITH TERHADAP HADITH MAWDU’ TETAPI MASYHUR YANG DISANDARKAN PADA AGAMA: TINJAUAN AWAL TERHADAP LAMAN SESAWANG RASMI MUFTI WILAYAH : IRSYAD AL-HADITH

Abstrak: Hadith atau dikenali juga sebagai al-Sunnah merupakan sumber hukum dan rujukan yang  penting selain al-Quran al-Karim terhadap umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan juga sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Justeru itu, takhrij hadith merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam pengajian hadith yang bertujuan […]

SIYASAH SYAR’IYYAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM KONTEKS SEMASA

Abstrak: Siyasah Syar’iyyah merupakan antara aturan syariat yang berkenaan dengan sistem pentadbiran suatu negara serta hubungannya dengan rakyat dari pelbagai golongan, agama dan budaya. Islam telah menetapkan suatu konsep dalam mengatur dan mentadbir sesuatu pemerintahan. Namun masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan penjelasan konsep syariat serta tidak relevan dengan […]

LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER) DALAM AL-QUR’AN DITINJAU DARIPADA ASPEK MEDIA SOSIAL

Abstrak-LGBT merupakan istilah dari kata Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Yang mana LGBT ini merupakan fenomena sosial yang sedang populer pada saat sekarang dipenjuru Negara. Yang mana gerakan LGBT pada saat sekarang sangat inten dalam terwujudnya keadilan terhadap komunitasnya. Tujuan penelitian ini yaitu meneroka, sejauh mana media sosial berperan terhadap […]

THE CONCEPT OF DHIKR IN TARIQA

Abstrak – In this modern world, there are various alternatives that can be used by man specifically Muslims in gaining peace and calm life. One of the alternatives is through dhikr. Muslims are certain that dhikr is one of the ways to be closer to Allah SWT easily because it […]