Menu Home

TAFSIR INSPIRASI: INSPIRASI DARI KITAB SUCI AL-QURAN KARYA ZAINAL ARIFIN ZAKARIA

Abstrak – Kajian ini menjelaskan tentang bagaimana wujud kitab Tafsir Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci Al-Quran karya Zainal Arifin  Zakaria dan menganalisis biografi pengarang. Seterusnya, analisis juga dilakukan kepada kitab Tafsir Inspirasi: Inspirasi Dari Kitab Suci Al-Quran dari sudut pengenalan kitab, metode penulisan dan metode pentafsiran. Hasil kajian ini menemukan […]

BENTUK POSAN (PESAJI) DAN CORAK AMALAN DALAM MASYARAKAT ISLAM WETU TELU DI DUSUN RENTANG DESA GANTI LOMBOK

Abstrak – Tradisi Posan merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika masyarakat Islam Wetu Telu akan menyunatkan anak lelakinya, tradisi ini masih dilaksanakan hingga sekarang ini kerana menurut pandangan masyarakat Islam Wetu Telu Dusun Rentang mengatakan bahawa merupakan proses atau masuknya fasa kedewasaan seorang anak dan salah satu syarat beragama Islam adalah […]

TAHAP DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUASAAN JAWI DIKALANGAN MURID TAHUN ENAM DI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI DUYONG

Abstrak- Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana tahap serta faktor yang mempengaruhi penguasaan jawi di kalangan murid tahun enam berikutan daripada kemerosotan pencapaian jawi di dalam mata pelajaran pendidikan Islam antaranya ujian penguasaan Jawi dari segi menulis, mengeja, soalan aneka pilihan, dan menulis ayat al-Quran. Sehubungan dengan itu, objektif […]

APLIKASI QIRAAT TAFSIRIYYAH DI DALAM KITAB TAFSIR DI NUSANTARA

Abstrak: Ilmu Qiraat amat berkait rapat dengan pentafsiran al-Quran. Hal ini kerana salah satu syarat untuk mentafsirkan al-Quran ialah dengan menguasai ilmu Qiraat sebagaimana yang digariskan oleh Al-Suyuti. Qiraat Mutawatirah dan Shadhdhah mempunyai peranan dan sumbangan di dalam bidang pentafsiran al-Quran. Sumbangannya merentasi sempadan termasuklah dalam kalangan ulama tafsir di […]

TAFSIRAN JOHN WANSBROUGH TERHADAP AL-QURAN

Abstrak: Al-Quran merupakan mukjizat dan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kerana, susunan-susunan ayat, penggunaan bahasa dan gaya seni yang terdapat di dalam al-Quran begitu unik dan ini berbeza dengan kitab-kitab bagi agama lain. Oleh kerana al-Quran ini mempunyai bahasa yang unik, maka untuk memahami […]

APLIKASI TAKHRIJ HADITH TERHADAP HADITH MAWDU’ TETAPI MASYHUR YANG DISANDARKAN PADA AGAMA: TINJAUAN AWAL TERHADAP LAMAN SESAWANG RASMI MUFTI WILAYAH : IRSYAD AL-HADITH

Abstrak: Hadith atau dikenali juga sebagai al-Sunnah merupakan sumber hukum dan rujukan yang  penting selain al-Quran al-Karim terhadap umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan juga sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Justeru itu, takhrij hadith merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam pengajian hadith yang bertujuan […]

SIYASAH SYAR’IYYAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-SUNNAH DALAM KONTEKS SEMASA

Abstrak: Siyasah Syar’iyyah merupakan antara aturan syariat yang berkenaan dengan sistem pentadbiran suatu negara serta hubungannya dengan rakyat dari pelbagai golongan, agama dan budaya. Islam telah menetapkan suatu konsep dalam mengatur dan mentadbir sesuatu pemerintahan. Namun masih ada pemahaman yang tidak sesuai dengan penjelasan konsep syariat serta tidak relevan dengan […]