Menu Home

PERBAHASAN AYAT DOMINAN DALAM STRUKTUR BAHASA ARAB

Abstrak – Kajian ini bertujuan mengenalpasti tema kajian lepas berkaitan analisis sintaksis ayat bahasa Arab, mengesan kelompangan yang terdapat dalam kajian lepas analisis sintaksis ayat bahasa Arab dan) menonjolkan isu yang boleh dijadikan kajian baharu pada masa akan datang. Kajian ini merupakan sorotan literatur melalui analisis kandungan dan dihuraikan secara […]

TINJAUAN LITERATUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BALAGHAH ARAB PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA

Abstrak –Kajian ini merupakan sorotan literatur kajian pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab peringkat pengajian tinggi di Malaysia. Kajian literatur ini bertujuan untuk: (1)Menghurai pengkajian lepas tentang pengajaran dan pembelajaran Balaghah Arab di Malaysia. (2)Menghurai pengkajian lepas tentang kajian  pembinaan ujian dan pengukuran peringkat pengajian tinggi. 3)Menganalisis isu pengukuran dan pengujian […]

TERJEMAHAN IDEOGRAM “TUA” KE BAHASA ARAB DALAM SAJAK SI TUA SEPI DI SUNGAI YARRA: ANALISIS TEORI RELEVANS

Abstrak – Karya sastera seperti novel, hikayat, cerpen, prosa dan puisi dapat diperluas hingga ke peringkat antarabangsa dengan menterjemahkannya ke dalam bahasa asing. Walaupun cara ini memberi impak besar kepada Malaysia, tetapi kajiannya masih pada tahap yang rendah. Kajian ini bertujuan untuk (a) menganalisis makna sebenar ideogram tua dalam sajak […]

TAHAP PEMAHAMAN DAN PENGGUNAAN MASDAR SARIH DAN MASDAR MU’AWWAL DALAM KALANGAN PELAJAR PRA-SISWAZAH FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Abstrak- Berdasarkan dapatan kajian-kajian yang lepas, ramai pelajar di peringkat menengah yang masih lagi tidak memahami beberapa perkara berkaitan masdar. Antara kefahaman berkaitan dengan masdar yang perlu diketahui ialah berkaitan masdar sarih dan masdar mu’awwal. Kajian ini adalah untuk menganalpasti perbezaan antara masdar sarih dan masdar mu’awwal. Kajian juga akan […]

SEJARAH PENUBUHAN DAN SISTEM PENGAJIAN DI MADRASAH AL-ULUMAD-DINIAH AL-USMANIAH

Abstrak: Sejarah menunjukkan bahawa pengajian pondok merupakan institusi pendidikan Islam terawal ditubuhkan di Malaysia. Pengkaji telah mengenalpasti salah sebuah pondok yang ditubuhkan pada akhir abad ke-20 dan terkenal di negeri Kedah pada hari ini. Pondok tersebut ialah Madrasah Al-Ulum Ad-Diniah Al-Usmaniah atau lebih mesra dikenali sebagai Madrasah Al-Usmaniah yang telah […]