PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG HARTA PUSAKA DI NEGERI SARAWAK SEBELUM MERDEKA HINGGA PENUBUHAN MAJLIS ISLAM SARAWAK: SATU KAJIAN RINTIS

Harta pusaka adalah hak yang wajib diserahkan kepada para waris yang masih hidup. Menurut Islam setiap orang yang mukallaf perlu mematuhi syariat yang telah ditetapkan termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan faraid. Dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini, segala perkara yang berkaitan harta pusaka adalah diselia di bawah bidang perundangan dan kuasa negeri. Oleh itu […]

Regulasi dan Fenomena Perwakafan di Indonesia

Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan dimensi ijtima’iyyah. Dimensi ubudiyah wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ta’ala, sementara dimensi ijtimaiyyah adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Syariat wakaf telah ada sejak sejak munculnya […]

TEORI ‘URF DALAM SISTEM HUKUM ISLAMSTUDI JUAL BELI IJON PADA MASYARAKAT KABUPATEN CILACAP JAWA TENGAH

Manusia adalah makhluk sosial, ia tidak bisa hidup seorang diri tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Kebutuhan kepada orang lain pada diri manusia dikarenakan ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, maka ia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses saling memenuhi kebutuhan dengan orang lain bisa terjadi dalam bentuk tolong-menolong, […]

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Abstrak-Zakat adalah salah satu komponen utama dalam system ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi kesimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalah sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai social control zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, ia […]

Dinamika Fiqh Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai hukum universal memiliki sifat yang dinamis, ia akan senantiasa berjalan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Sumber-sumber hukum Islam yang qath’i yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah memberikan panduan komprehensif mngenai berbagai permsalahan yang dihadapi oleh manusia. Sementara dali-dalil hukum Islam memberikan petunjuk dan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam. Dinamika kehidupan umat manusia […]

REDEFINISI IJTIHAD DAN TAKLID

Ijtihad adalah tindakan seorang mujtahid untuk menghasilkan suatu hukum atas suatu permasalahan dalam ruang lingkup kehidupan dunia. Ia menjadi kunci bagi berkembangnya hukum Islam, khususnya untuk menghadapi permasalahan yang belum ada sebelumnya. Ijtihad tidaklah berfsifat statis, ia bergerak dinamis selaras dengan perkembangan zaman. Jika problematika umat manusia saat ini semakin komplek, maka ijtihad untuk mencari […]

TEORI MASHLAHAH SEBAGAI BASIS ETIKA POLITIK ISLAM

Intisari hukum Islam adalah mashlahah, ia menjadi dasar bagi penetapan berbagai hukum dalam Islam. Sistem politik Islam sebagai bagian dari hukum Islam memiliki basis mashlahah yang harus diperhatikan. Etika politik Islam sebagai turunan dari sistem politik Islam haruslah berdasarkan pada kemashlahatan. Tanpa kemashlahatan yang muncul adalah politik tanpa etika dan moral sehingga memunculkan politik praktis […]

ANALISIS TEORI SYAR’U MAN QABLANA

Agama (al-dien) adalah kepercayaan yang bersifat Ilahiyah, ide murni itu berbentuk wahyu yang termuat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ide ini tidak bisa diletakkan dalam konteks kemanusiaan. Berbeda dengan pemikiran agama (Islamologi) yang merupakan produk manusia. Konsep ini tidak bisa dipisahkan dari realitas tertentu dan sejarah masyarakat. Salah satu pemikiran Agama adalah Ushul-Fiqh. Ilmu metodologi ini […]

ALIRAN USHUL FIQH DAN MAQASHID SYARI’AH

Ushul Fiqh sebagai metode dalam istinbath al-Ahkam lahir dari rahim Islam dengan pemahaman para mujtahid terhadap teks al-Qur’an dan As-Sunnah. Pemahaman yang berbeda-beda terhadap nash dan tingkat keilmuan serta spesifikasi keahlian yang berbeda memunculkan berbagai aliran dalam ushul fiqh. Metode pemahaman yang digunakan juga mempengaruhi setiap aliran dalam ilmu ini. Aliran mutakalimin muncul dari pemahaman […]

EPISTEMOLOGI USHUL FIQH KONTEMPORER

Agama (al-dien) adalah kepercayaan yang bersifat Ilahiyah, ide murni itu berbentuk wahyu yang termuat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Ide ini tidak bisa diletakkan dalam konteks kemanusiaan. Berbeda dengan pemikiran agama (Islamologi) yang merupakan produk manusia. Konsep ini tidak bisa dipisahkan dari realitas tertentu dan sejarah masyarakat. Salah satu pemikiran Agama adalah Ushul-Fiqh. Ilmu metodologi ini […]