PENGETAHUAN ICT MAHASISWA PERGURUAN TINGGI ISLAM DI SUMATERA BARAT INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tahap pengetahuan mahasiswa perguruan tinggi Islam terhadap penggunaan Information and Communication Technology. Tahap pengetahuan diukur  dari tiga aspek berdasarkan Teori Pemikiran Kawalan Adaptif (Anderson 1983) yaitu aspek pengetahuan fakta, pemahaman dan aplikasi. Penelitian ini dilaksanakan terhadap 805 orang mahasiswa jurusan Pendidikan Islam di institusi perguruan tinggi Islam Sumatera Barat yang […]

MOTIVASI KERJA GURU DALAM MEMBANTU KEMAHIRAN LITERASI DAN NUMERASI DALAM KALANGAN MURID AWAL PERSEKOLAHAN

  Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap motivasi kerja guru dalam membantu murid awal persekolahan dalam menguasai kemahiran literasi dan numerasi dan mengkaji hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang terdapat dalam motivasi kerja. Kajian ini dijalankan di 170 buah sekolah rendah di Muar, Johor. Seramai 400 orang guru LINUS terlibat sebagai sampel kajian […]