Menu Home

TAHAP DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUASAAN JAWI DIKALANGAN MURID TAHUN ENAM DI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI DUYONG

Abstrak- Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana tahap serta faktor yang mempengaruhi penguasaan jawi di kalangan murid tahun enam berikutan daripada kemerosotan pencapaian jawi di dalam mata pelajaran pendidikan Islam antaranya ujian penguasaan Jawi dari segi menulis, mengeja, soalan aneka pilihan, dan menulis ayat al-Quran. Sehubungan dengan itu, objektif […]

APLIKASI TAKHRIJ HADITH TERHADAP HADITH MAWDU’ TETAPI MASYHUR YANG DISANDARKAN PADA AGAMA: TINJAUAN AWAL TERHADAP LAMAN SESAWANG RASMI MUFTI WILAYAH : IRSYAD AL-HADITH

Abstrak: Hadith atau dikenali juga sebagai al-Sunnah merupakan sumber hukum dan rujukan yang  penting selain al-Quran al-Karim terhadap umat Islam dalam segala aspek kehidupan dan juga sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Justeru itu, takhrij hadith merupakan salah satu cabang ilmu yang penting dalam pengajian hadith yang bertujuan […]

PENGKARYAAN NAJIB AL-KILANI DALAM CAZRA’ JAKARTA MENURUT PERSPEKTIF TAKMILAH

Abstrak: Najib al-Kilani (1931-1995) merupakan sasterawan muslim Mesir yang telah banyak menghasilkan karya sastera Islam semasa hidupnya. Melalui karyanya itu, al-Kilani dianggap sebagai salah seorang sasterawan yang sukses dalam mengedepankan hak-hak umat Islam serta mengutamakan penggunaan elemen-elemen kretiviti penceritaan yang bersesuaian dengan tasawwur Islam. Bahkan, dalam dunia sastera Islam ia […]

TREND DAN SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MAKANAN SUNNAH

Abstrak – Amalan gaya hidup Rasulullah SAW perlulah diimani, diyakini, dipercayai seterusnya diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan. Salah satu gaya hidup Rasulullah SAW yang seharusnya diikuti adalah dalam aspek pemakanan. Dari aspek pemakanan Rasulullah, terdapat beberapa jenis makanan yang menjadi kesukaan dan kegemaran Rasulullah SAW. Oleh itu, kajian ini dijalankan […]