Menu Home

KEBERKESANAN PROGRAM DAKWAH MACMA KELANTAN TERHADAP MUALLAF

Keberkesanan program dakwah MACMA Kelantan terhadap muallaf adalah satu perkara yang perlu dititikberatkan supaya Islam yang dianuti oleh para muallaf adalah berdasarkan kepada kefahaman, penghayatan dan pengamalan yang jelas dan berterusan. Umum mengetahui bahawa masyarakat Cina merupakan masyarakat yang paling banyak memeluk agama Islam di Malaysia jika dibandingkan dengan masyarakat […]

PERJUANGAN IKSIM DALAM MENDAULATKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA NEGARA

Artikel ini membincangkan mengenai perjuangan Institut Kajian Strategik Islam Malaysia (IKSIM) iaitu sebuah badan berkanun dalam mendaulatkan Islam sebagai Agama Negara. Dalam Perlembagaan, IKSIM menjelaskan sepuluh perkara asas tentang Islam dalam konteks negara Malaysia. Antaranya ialah, Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang mentauhidkan Allah, Islam adalah agama, ideologi, dan teras […]

Manhaj Penulisan Fiqh cabd Al-Karim Zaydan Dalam Kitab Al-Mufassal Fi Ahkam Al-Mar’ah

Artikel ini bertujuan untuk meneliti manhaj penulisan fiqh dalam kitab al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah Wa al-Bayt al-Muslim Fi al-Sharicah al-Islamiyyah yang ditulis oleh Syeikh CAbd al-Karim Zaydan. Kitab ini dilihat mempunyai keistimewaan dibanding kitab–kitab fiqh lainya karena selain aspek kandungan yang universal juga mempunyai manhaj penulisannya yang sangat teliti.Metodologi penelitian […]

Regulasi dan Fenomena Perwakafan di Indonesia

Wakaf adalah ibadah dalam Islam yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ubudiyah dan dimensi ijtima’iyyah. Dimensi ubudiyah wakaf adalah sebagai sarana ibadah mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah ta’ala, sementara dimensi ijtimaiyyah adalah wakaf sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial terhadap orang lain, baik secara individu maupun masyarakat. Syariat wakaf […]

PANDANGAN ISLAM TENTANG PEREKONOMIAN RUMAH TANGGA

  Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertitik tolak dari Allah, (minallah), bertujuan karena Allah (lillah) dan dilaksanakan sesuai syariat dari Allah. Sistem seperti inilah yang wajib dijalankan di dalam rumah tangga setiap muslim karena ia didirikan atas dasar nilai-nilai keimanan, kemuliaan akhlak, budi luhur dan kebaikan unsur-unsur sosial lainnya.  Aktifitas […]

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Abstrak-Zakat adalah salah satu komponen utama dalam system ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi kesimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalah sosial ekonomi yang tidak berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai social control zakat menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang […]